Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Τα μηνύματα του 12ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας


Της Γιώτας Μπάγκα *

Με μεγάλη επιτυχία ολο­κληρώθηκε το 12ο συνέδρι­ο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε το προ­ηγούμενο τριήμερο. Η απί­στευτη συμμετοχή απέδειξε ακόμα και στους πιο καχύπο­πτους πολίτες πως η νίκη του μεγάλου φιλελεύθερου κόμ­ματος είναι αναμφισβήτητη. Έδειξε ακόμα την τεράστι­α διαφορά ύφους και ήθους από την κυβέρνηση. Κι αυτό το γεγονός δεν είναι ένα α­πλό ευφυολόγημα. Όποιος παρακολούθησε αυτά που έ­γιναν στην αντισυγκέντρωση του Σύριζα στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί παρά να κατανό­ησε τη δύναμη της εικόνας του απερχόμενου και του ε­πόμενου πρωθυπουργού. Ει­κόνα μιζέριας, θλίψης, διχα­σμού, παλαιοκομματισμού και αστυνομοκρατίας για τον νυν πρωθυπουργό, εικόνα δύναμης, αυτοπεποίθησης, οράματος για ένα καλύτε­ρο μέλλον για τους Έλληνες για τον επόμενο. Εικόνα από­στασης από την κοινωνία του κ. Τσίπρα, εικόνα σύμπραξης με την κοινωνία που είναι δί­πλα της ο Κυριάκος Μητσο­τάκης. Μηνύματα διχασμού ο πρωθυπουργός, κάλεσμα έ­νωσης ο Κυριάκος Μητσοτά­κης σε όλες και όλους, αφού σε αυτόν το ωραίο αγώνα α­νόρθωσης της χώρας μας κα­νείς δεν περισσεύει. 
Οι κεντρικοί άξονες του συνεδρίου ήταν ξεκάθαροι: η πίστη και η δέσμευση της χώρας μας στην ευρωπαϊ­κή της πορεία με ταυτόχρο­νο σεβασμό στην πολιτιστι­κής της ταυτότητα. Θετική και μόνον εντύπωση επ’ αυ­τού προκάλεσε η ομιλία του κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, προέ­δρου του Ευρωπαϊκού Λαϊ­κού Κόμματος και μελλοντι­κού προέδρου της Ευρωπαϊ­κής Επιτροπής ο οποίος τόνι­σε τα πολιτισμικά χαρακτηρι­στικά της Ευρώπης, τις ευρω­παϊκές αξίες που συνέθεσαν το κοινό βάθρο του πολιτι­σμού της, τονίζοντας μεταξύ των άλλων το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική. Έ­να ακόμα κεντρικό σημείο α­φορούσε το ζήτημα της επι­κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως η Νέα Δημοκρα­τία δεν πρόκειται να κυρώ­σει αυτήν την συμφωνία ού­τε τώρα, ούτε ποτέ. Σ’ αυ­τό το σημείο δεν μπορώ πα­ρά να αναφερθώ στην ομιλί­α του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η οποία ξεκί­νησε με τη φράση: «πρώτα η πατρίδα». Γιατί, για εμάς στη Νέα Δημοκρατία είναι πράγ­ματι στην καρδιά μας πρώτη η πατρίδα μας. Κατά τρίτον, κεντρικό διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η πρό­οδος της οικονομίας με δου­λειές για όλους μέσα από τη διεύρυνση των επενδύσεων και τη μείωση του κράτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έ­δωσε έμφαση στην οικογέ­νεια και προανήγγειλε πολι­τικές ενίσχυσής της για να α­ντιμετωπιστεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δηλαδή το δημογρα­φικό. 
Θα ήταν παράλειψη εκ μέ­ρους μου να μην αναφερθώ στο πολύ ενδιαφέρον παράλ­ληλο πρόγραμμα του συνε­δρίου με πλήθος σύγχρονων θεμάτων και εξαιρετικούς ο­μιλητές. Παράλληλα, ένα α­πό τα σημαντικότερα σημεί­α του συνεδρίου μας ήτα η ε­κλογή νέων ανθρώπων, αξιό­λογων που ενεργοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν για να απομακρύνουν τη λαίλα­πα του Σύριζα. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει από το Συνέδρι­ό μας είναι η ενότητα όλων μας στο κοινό αγώνα αποτί­ναξης ενός επαχθούς πολι­τικού ζυγού, η πίστη μας ό­τι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μια πα­τρίδα που μας αξίζει και η ε­μπιστοσύνη μας στον Κυριά­κο Μητσοτάκη ότι είναι πράγ­ματι αυτός ο μεταρρυθμιστής και σύγχρονος ηγέτης σε μια τόσο κρίσιμη ιστορικά και πο­λιτικά περίοδο. 

* Η κα Γιώτα Μπάγκα, εί­ναι Φροντιστηριούχος Φιλό­λογος από το Ξυλόκαστρο και ήταν Υποψήφια Βουλευ­τής στις τελευταίες Εκλογές με τη Ν.Δ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια