Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 29
22131, Τρίπολη
Πληροφορίες : Π. Κακλέα
Τηλέφωνο : 2713611611
Fax : 2713611619
E-mail: kaklea@arcadia.gr

ΕΡΓΟ
Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση και Επικαιροποίηση) «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο» (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Ε 2017ΕΠ02610012

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο :

«Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση και Επικαιροποίηση) “Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο” (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)».
Προϋπολογισμός:200.645,16 € προ ΦΠΑ (248.800,00€ με ΦΠΑ 24%)
Τρόπος εκτέλεσης: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Ανάθεσης:Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:350432/83693
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από την αριθμ. 2975 /2018 (ΑΔΑ: 6ΣΟΠ7Λ1-ΘΦΚ )απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την ανάθεση υπηρεσιών Ανάπτυξης και Πιλοτικής Λειτουργίας (Τήρηση και Επικαιροποίηση) «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο» (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».
Η παρούσα διακήρυξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0261).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: ………….) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 27 του ν. 4412/2016.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής-– ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 23/01/2019 και ώρα 15:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών).
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) και, συμπληρωματικά, την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. όπως ρητά ορίζεται στη Διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνα Νικολάκου


Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 29
22131, Τρίπολη
Πληροφορίες : Π. Κακλέα
Τηλέφωνο : 2713611611
Fax : 2713611619
E-mail: kaklea@arcadia.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Ε 2017ΕΠ02610012

ΕΡΓΟ:

«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης” ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο :
«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης” ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Προϋπολογισμός:112.903,23 € προ ΦΠΑ (140.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
Τρόπος εκτέλεσης: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:350436/83695
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από την αριθμ. 2974/2018 (ΑΔΑ:65177Λ1-ΙΥΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης” ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79415200-8: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού».
Η παρούσα διακήρυξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0261).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: ………….) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 27 του ν. 4412/2016.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής-– ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 23/01/2019 και ώρα 15:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών).
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) και, συμπληρωματικά, την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. όπως ρητά ορίζεται στη Διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κωνσταντίνα Νικολάκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 18-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 44549 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
Διακηρύττει ότι 
Εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 44547/2018 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το Δήμο Κορινθίων για τα έτη 2018-2019.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 


ΤΡΟΦΙΜΑ    

 • ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ 500 gr 15111000-9    
 • ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 500 gr 15113000-3    
 • ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1.500 gr 15112130-6    
 • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ltr 15411110-6    
 • ΦΑΣΟΛΙΑ 500 gr 03221210-1    
 • ΦΑΚΕΣ 500 gr 03212211-2    
 • ΖΑΧΑΡΗ 1 kg 15831200-4    
 • ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 400 gr 15540000-5    
 • ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 gr 15851100-9    
 • ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500 gr 15331425-2    
 • ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 400ml 15511000-3    
 • ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300gr 15884000-8    
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 400gr 15884000-8    
 • ΛΑΧΑΝΟ 1 kg 03221410-3 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 • ΠΑΝΕΣ συσκ. 18-30 τμχ. 33771200-7    
 • ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ συσκ. τουλάχιστον 50 τμχ. 33711430-0    
 • ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ συσκ. 16-24 μεζ. 39831200-8    
 • ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκ. 400-500ml 39832000-3    
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1 lt 39830000-9    
 • ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ συσκ. 75-100ml 33711720-0    
 • ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 33711710-7    
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 18930000-7    
 • ΣΑΜΠΟΥΑN συσκ. 400ml 33711610-6    
 • ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ συσκ. τουλάχιστον 50τμχ.    
 • 3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ συσκ. 16-24μεζ.    
 • 4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκ.400- 500ml.    
 • 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1lt.    
 • 6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ συσκ.75 -100ml    
 • 7 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ    
 • 8 ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ    
 • 9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ συσκ.400ml  


Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31-12-2019. 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και σταδιακά, σύμφωνα με το συνολικό προγραμματισμό παραδόσεων.
Παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να γίνει σε περίπτωση σχετικής Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής του Τ.Ε.Β.Α., για την παράταση ολοκλήρωσης του έργου.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : αρμόδια υπάλληλος Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 2741362808, φαξ 2741362830, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e.kamtsiora@korinthos.gr .
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Ο Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ν.2308/1995
Με την υπ’ αριθμ. 27826/28.06.2010 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ (ΦΕΚ Β 1077/15.07.2010) κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν κηρυχθεί μέχρι της δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης.
Με την υπ’ αρίθμ. 45/11/12-12-2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα οριζόμε- να στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους:
1. Α) ΝΕΜΕΑΣ Β) Από τον Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ οι προ-καπο- διστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΘΑΛΕΡΟΥ, ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΩΝ, ΜΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΝΕΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΕΛΛΗΝΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΕΘΙΟΥ, ΡΙΖΗΣ, ΣΟΦΙΑΝΩΝ, ΣΤΥΛΙΩΝ Γ) Από τον Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ, ΧΑΛΚΕΙΟΥ
Δ) Από τον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ, ΚΛΕΝΙΑΣ, ΚΟΡΦΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΣΟΦΙΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ Ε) Από τον Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ο προ-καποδιστριακός ΟΤΑ ΠΙΣΙΩΝ ΣΤ) Από τον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΒΕΛΙΝΗΣ, ΓΚΟΥΡΑΣ, ΓΟΝΟΥΣΣΗΣ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΠΑΣΙΟΥ)*, ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΙΑΝΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΜΠΟΥΖΙΟΥ)*, ΛΑΛΙΩΤΟΥ, ΛΑΥΚΑΣ, ΜΑΤΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΕΣΙΝΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, ΜΠΟΖΙΚΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΕΝΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΦΕΝΕΟΥ, ΨΑΡΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Α) ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Β) ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Γ) Από τον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΕΦΑΛΟ- ΒΡΥΣΟΥ, ΛΙΜΝΩΝ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΡΣΑ, ΜΥΚΗΝΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ, ΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΧΤΙΟΥ, ΦΡΕΓΚΑΙΝΗΣ, ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑΣ Δ) Από τον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ, ΙΡΙΩΝ, ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης που αναφέρονται στην παρούσα. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα.
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-12-2018 και λήγει στις 18-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΝΕΜΕΑΣ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Κόρινθος: Πατρών 76, ΤΚ 20100

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Ναύπλιο: Άργους 109, ΤΚ 21100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ξυλόκαστρο 13-12-2018
Αριθ. πρωτ. 14188

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθμός μελέτης 24/2018).
1. Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360236, 231
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Δ. Σαμαρτζή – Π. Χαρτσιάς
2. Περιγραφή της σύμβασης: Προβλέπεται να γίνει η αναβάθμιση επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου, μέσω προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων ατομικού και ομαδικού παιχνιδιού και λοιπού αστικού εξοπλισμού.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) Ομάδες, προσφορά δε υποβάλλεται για μία ή περισσότερες Ομάδες, υποχρεωτικά όμως για όλα τα είδη της κάθε Ομάδας.
CPV: 37535210-2, 37535250-4, 37535292-0, 37535240-1 37535220-5, 37535230-8, 37535200-9, 39113300-0, 50870000-4, 34928200-0, 14212200-2, 34928520-9, 31518600-6, 31214300-2.
3. Χρηματοδότηση: Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 204.376,80€ με ΦΠΑ 24%, και χρηματοδοτείται για ποσό 151.230,40€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και για ποσό 53.146,40€ από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ. Αρ. πρωτ. 13743/4-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 2018 και με αρ. 555 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Κ.Α. εξόδων: 64.7135.01.
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 9-1-2019 και ώρα 15:00.Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά 15-1-2019 και ώρα 12:00.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής - καταλληλότητα:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ.,
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
6. Λόγοι αποκλεισμού:
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης της δημοπρασίας
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 2.2.3.4 της διακήρυξης
- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.
-του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2γ της διακήρυξης.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών - εναλλακτικές προσφορές: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Εγγυητικές επιστολές:
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της ομάδας/ομάδων για την/τις οποία/οποίες υποβάλλεται προσφορά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
9. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.
10. Χρόνος – Τόπος παράδοσης προμήθειας: Εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των ειδών), στις παιδικές χαρές.
11. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:
α) κατά πράξης της α.α. εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β)15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) 10 ημέρες από την γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου.
Σε περίπτωση παράλειψης, εντός 15 ημερών από την επομένη της συντέλεσης της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
12. Τρόπος πληρωμής: 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και όσο αφορά τον ανάδοχο της Ομάδας Α΄ μετά και την προσκόμιση εκ μέρους του, του σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης με μέριμνα και δαπάνη του. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται.
13. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον νομαρχιακό τύπο.
14. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με το διαγωνισμό, οι ανταλλαγές πληροφοριών, τα τεύχη της μελέτης και η παροχή διευκρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα τεύχη της μελέτης θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. xylokastro.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια