Header Ads

Η μαγεία της ετυμολογίας (Φ.1836)

 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

«Ετυμολογικές προσεγγίσεις»
Γνωστά και καθημερινά - 47

Γράφει ο Χρήστος Βλαχογιάννης
Καθηγητής Μουσικής
 

 

 (τελευταίο)

Μερικές εκ των εις τον άλιον-ήλιον πλείστων όσων αναφορών σε αρχαία κείμενα. Στα παρακάτω εδάφια ο ήλιος παρουσι­άζεται ως πυρ, που βγαίνει, τρέφεται από το υγρό στοιχείο, την θάλασσα.  «Τόν ήλιον τρέφεσθαι τω ύγρω...» (Α­ριστοτέλους Μετεωρολογικά Β 2, 354).

«Άλιος ων, ώς έξ άλός, ηγουν θαλάσ­σης, την γένεσιν εχων» (σχόλια Εις Ήσίοδον, 154), δηλ. ο ήλιος έχει γεννηθεί από την άλα-θάλασσα.

«Ό ήλιος, διάπυρος ων, ελκει εις εαυτόν την της θαλάσσης ύγρότητα, έξ ών αί νεφέλαι» (Αριστοφάνους Νεφέλαι 571), δηλ. ο ήλιος, επειδή είναι διάπυρος, τραβάει την υγρότητα/υγρασία της θά­λασσας και δημιουργούνται έτσι τα νέφη.

«Ηλιος έστίν άναμμα νοερόν θαλασσίων ύδάτων» (Σχόλια Vaticana εις Διονύσιον Θράκα, ρ. 121), δηλ. ο ήλιος είναι σαν να ’χουνε πάρει φωτιά τα νερά τής θάλασσας. Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζουν και οι Στωικοί, όπως μας πληροφορεί ο Γαληνός: «Οί Στωικοί τόν ήλιον, άναμμα νοερόν έκ θαλάσσης» (Γαληνού Περί Φιλοσόφου Ι­στορίας)

«Τοις δ’ άπό της στοάς (Στωικοί) ήλιον μέν τρέφεσθαι έκ της άπό της θαλάσσης άναθυμιάσεως έδόκει, σελήνην δ’ έκ τών πη­γαίων καί ποταμίων ύδάτων, τά δ’ άστρα έκ της άπό γης άνα θυμιάσεως» (Πορφυρίου Περί των εν Οδυσσεία των Νυμφών Ά­ντρου, 4-5), δηλ. οι Στωικοί θεωρούσαν ότι ο Ήλιος τρέφεται από τις αναθυμιάσεις/εξατμίσεις της θάλασσας, η Σελήνη από τα πηγαί­α και ποτάμια ύδατα, τα δε άστρα από ό,τι εξατμίζεται από την Γη. «Πίνει θάλασσα αύρας, ό δέ ήλιος θάλασσαν» (Ανακρεόντεια ΧΙΧ), δηλ. η θάλασσα πίνει τους αέρηδες, ο δε ήλιος την θάλασσα.

«Ό ήλιος άνάγει τό ύδωρ, τό άναχθέν ύδωρ πάλιν καταβαί­νει, ή άναχθείσα άτμίς» (Αριστοτέλους Μετεωρολογικά, Β 3, 356), μια φοβερή περιγραφή τού τεράστιου αυτού Έλληνα φιλοσόφου, ε­πί του πώς ανακυκλώνεται το νερό των θαλασσών από τον ήλιο! Ο ή­λιος φέρνει/σηκώνει ψηλά το νερό κι αυτό ξαναπέφτει με την μορ­φή βροχής.

«Η θάλασσα, πρώην γλυκεία ουσα, άλμυρή γέγονεν, ύστερον του ήλίου καί της σελήνης καί τών άλλων άστέρων έξατμιζόντων αύτης τό πότιμον, ενθεν γάρ καί άλιος λέγεται ό ήλιος, παρά το έκ της άλός τρέφεσθαι» (Ολυμπιοδώρου Σχόλια εις Αριστοτέλους Με­τεωρολογικά, 126), δηλ. η θάλασσα, που ήταν πρωταρχικώς γλυκειά, έγινε αλμυρή, διότι πιο μετά ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα εξάτμι­σαν το πόσιμο νερό της, ο δε ήλιος ονομάστηκε και άλιος, επειδή τρέ­φεται από την άλα-θάλασσα.

Νομίζω πως εξ όλων των ανωτέρω καταδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, πως ο ήλιος-άλιος συνδέεται αρρήκτως με το υγρό στοι­χείο, με την άλα-θάλασσα και προφανώς πήρε και το όνομά του απ’ αυτήν.

Ο Θεός της αρχαιότητος που αντιπροσώπευε τον ήλιο ήταν ο Α­πόλλων (δωρικώς Απείλλων), τον οποίον πολλοί ετυμολογούν εκ του άπω+ειλίσσομαι, ο άνω ειλισσόμενος. Το ρήμα ειλίσσω συχνά χρη­σιμοποιείται επί του ηλιακού φωτός. «Ηλιε, θοοίς (=με ταχείς) ΐπποισιν είλίσσων ... κατά τήν του όλου ούρανοϋ δίνην» (Ευριπίδου Φοίνισσαι, 966).

Εκ του ρήματος ελύω παράγεται ο έλιξ, εκ του αλινδέω (=περιφέρομαι) και συγκεκριμένα τον παρακείμενο, ήλικα, παράγεται η ήλιξ, η ηλικία. Η λέξη αυτή (λέγεται και αλικία, με την συνήθη τροπή του η>α και αντιστρόφως) και εμπεριέχει κωδικοποιημένο ολόκληρο το ηλιοκε­ντρικό σύστημα, που διατύπωσε ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, έκλεψε και οικειοποιήθηκε ο Πολωνός Κοπέρνικος, αλλά που πρώτοι είχαν επακρι­βώς περιγράψει και διατυπώσει οι Ορφικοί, στους Ορφικούς Ύμνους. Όταν λέμε «τι ηλικία έχεις» εννοούμε κυριολεκτικώς πόσες φορές έχεις γυρίσει γύρω από τον ήλιο (έτος) από την στιγμή που γεννήθηκες.

Η ηλιακή θερμότητα λέγεται είλη ή έλη αλλά και αλέα. Αν η δασεί­α τραπεί σε «κ» έχουμε το κ-αλέα και εξ αυτής το επίθετο κ-αλός, με πλείστα παράγωγα. Ό,τι έρχεται από το μέρος του ηλίου και της ανα­τολής αυτού είναι κ-αλόν μας χαρίζει δηλαδή ζωή. Είναι το «έν πυρ'ικη λέω» (Οδύσσεια, θ 435), το κήλεον πυρ, το πυρ που ζεσταίνει και είναι απαραίτητο για την ίδια μας την ζωή.

Υψίστη αξία για τον Έλληνα «ζώειν καί όραν φάος ήελίοιο», να ζεις και να βλέπεις το φως του ήλιου.

Συμπερασματικώς, η ρίζα σελ- (=φως) προήλθε εκ του ηλίου (άλιος, ήλιος, έλιος, σέλιος) κι όχι ο ήλιος εκ της σελ-. Εξ αυτής της ακο­λουθίας προήλθε η σελήνη, το σέλας, τα ρήματα σελαγίζω, σελάω (=ακτινοβολώ) και εξ αυτών η σελένη (=λαμπάδα) αλλά και η Ελέ­νη, η απαστράπτουσα, η ακτινοβολούσα, αυτή που θαμπώνει με την ο­μορφιά της.

Η αρχική πρωτότυπη λέξη, που σημαίνει το ύδωρ, είναι η άχα, η αχή, η αχώ, η ηχώ, που δηλώνει την θορυβώδη κίνηση που κάνει το νερό όταν κινείται ή όταν πέφτει. Οι Αχαιοί είναι οι λαοί της θάλασσας κα­τά κυριολεξία. Οι ποταμοί Αχελώος, Αχέρων, Ίναχος, Άραχθος, Α­χάτης, Καχάλης (εξ ου καχλάζω, κοχλάζω), οι λίμνες Αχερουσία, Αχρίς, Αχινός, Άχερος, λέξεις που έχουν σχέση με το ύδωρ, όπως αχηβάς, αχερωίς (=το υδροχαρές δέντρο, η λεύκα), αχλύς, αχνός, ά­χνη (=ο αφρός της θάλασσας), άχλαξ (=η άμμος), αχρίς (=το αχλάδι, που είναι χυμώδες, ζουμερό), το ρήμα χέω κλπ.

Κατά το Ετυμολογικόν το Μέγα «κοινώς, παν ύδωρ όχελώος καλείται» και κατ’ ...εμέ αισθάνομαι τυχερός που ζω και τρέφομαι εκ του μεγαλυτέρου σε υδάτινο όγκο ποταμού της Ελλάδος, του Αχελώου.

Υπάρχουν εκατοντάδες παραπομπές σε λέξεις, που έχουν ως ρίζα τους την άλς, το ζωογόνο υγρό στοιχείο. Επέλεξα να σταχυολογήσω τα κατά την κρίση μου σπουδαιότερα και πιο εύληπτα για να σας πα­ραθέσω.

* Ο κ. Βλαχογιάννης Χρήστος είναι
Καθηγητής μουσικής-διευθυντής χορωδιών

Δεν υπάρχουν σχόλια