Header Ads

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 18 (Φ. 1836)

 Οι αγώνες των Σουλιωτών

Οι ανυπότακτοι Σουλιώτες πρωταγωνίστησαν σε πολλές επαναστατικές ενέργειες εναντίον των Τούρκων. Πολλοί γνωστοί είναι οι αγώνες τους εναντίον του Αλή Πασά των Ιωαννίνων

 


 

Οι κάτοικοι του Σουλίου ήταν βοσκοί που μιλού­σαν ελληνικά και αρβανίτικα ( Τα αρβανίτικα δεν εί­ναι Αλβανικά). Συχνά έ­καναν επιδρομές στα χω­ριά του κάμπου, για να ε­ξασφαλίσουν ζώα και γεν­νήματα. Οι δύσκολες συν­θήκες ζωής των Σουλιω­τών, η πολύχρονη ενασχό­λησή τους με τα όπλα, η άριστη γνώση του εδάφους, το ομαδικό πνεύμα και κυ­ρίως η εξαιρετική τους τόλ­μη, τους είχαν μεταμορφώ­σει σε ικανότατους πολεμι­στές. Οι Σουλιώτες συνήθι­ζαν να πολεμούν οχυρωμέ­νοι πίσω από φυσικά εμπό­δια. Δρούσαν ακόμη και τη νύχτα, ενώ δεν δίσταζαν να επιτεθούν με τα σπαθιά τους σε μεγαλύτερο αριθ­μό αντιπάλων, αιφνιδιάζοντάς τους.

Μάταια οι Τούρκοι προ­σπαθούσαν να υποτάξουν τους Σουλιώτες. Το Σού­λι, απέχοντας 20 χιλιόμε­τρα από τη θάλασσα, μπο­ρούσε να προμηθεύεταιχρήματα, όπλα, πυρομαχικά και εφόδια, τα οποία έ­στελναν από τα Επτάνησα οι ξένες δυνάμεις κάθε φο­ρά που συγκρούονταν με την Υψηλή Πύλη.

Περισσότερο αποτελε­σματικός, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων πέτυχε με διά­φορους τρόπους να διώξει από το Σούλι ορισμένους από τους αρχηγούς, αδυ­νατίζοντας έτσι την άμυνά του. Τελικά οι Τούρκοι κατάφεραν να κατακτήσουν το Σούλι το 1803, μετά α­πό πολλές προσπάθειες. Κατέλαβαν τον οχυρό λό­φο Κούγκι, όμως ο καλόγε­ρος Σαμουήλ, που τον κρα­τούσε ελεύθερο ως την τε­λευταία στιγμή, ανατινάχθηκε μαζί τους. Τότε κά­ποιοι Σουλιώτες έσπασαν τον κλοιό των Τούρκων με έφοδο και πέρασαν τελι­κά στην Κέρκυρα, ενώ οι υπόλοιποι συνθηκολόγη­σαν, αφού τους υποσχέθηκαν ότι θα εγκαταλείψουν με ασφάλεια το Σούλι και θα καταφύγουν με τα όπλα

Οι Σουλιώτες στα Επτά­νησα υπηρέτησαν αρχικά τους Ρώσους και στη συ­νέχεια τους Γάλλους κυρί­αρχους. Το 1820, λίγο πριν τη Μεγάλη Επανάσταση, κλήθηκαν από τους Τούρ­κους να κατοικήσουν μό­νιμα στο Σούλι, με τον όρο να βοηθήσουν το Σουλτάνο να εξοντώσει τον Αλή Πα­σά, με τον οποίο βρισκό­ταν σε πόλεμο. Οι Σουλιώ­τες συμφώνησαν και επέ­στρεψαν στα χωριά τους, αποκρούοντας με επιτυχί­α τους στρατιώτες του Αλή Πασά που έρχονταν ενα­ντίον τους. Το 1822, όμως, έμειναν αβοήθητοι.

Καταπονημένοι, εγκατέλειψαν οριστικά το Σού­λι και διασκορπίσθηκαν στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Κατά τη δι­άρκεια της Μεγάλης Επα­νάστασης του 1821 πολ­λοί Σουλιώτες ανέπτυξαν σημαντική δράση ως ο­πλαρχηγοί, έχοντας τη φή­μη των γενναίων και αδά­μαστων πολεμιστών του έθνους.

Οι ανυπότακτοι Σουλιώ­τες της Ηπείρου πρωταγω- νίστηκαν σε πολλές επα­ναστατικές ενέργειες ενα­ντίον των Τούρκων. Πολ­λοί γνωστοί είναι οι αγώ­νες τους εναντίον του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.

Συμπέρασμα από την Ο­θωμανική περίοδο:

Η Άλωση της Κωνστα­ντινούπολης από τους Ο­θωμανούς Τούρκους το 1453, σήμανε την υποδού­λωση του Ελληνικού κό­σμου της εποχής εκείνης σε ξένους κυρίαρχους για πά­νω από 400 χρόνια. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες το Ελληνικό Έθνος στηρίχθηκε κυρίως στην Ορθόδο­ξη Πίστη, την ιστορία των προγόνων του και την Ελ­ληνική γλώσσα. Διατήρησε έτσι την ιδιαιτερότητά του και διεκδίκησε την Ελευθε­ρία του με τη Μεγάλη Επα­νάσταση του 1821

Πηγή: CNN NEWSROOM - CNN GREECE ,_ Βιβλία ΟΣΒ και Στρατιω­τική Ιστορία.

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια