Header Ads

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ φ.1695


  ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ FACEBOOK  Κυριάκος Κόκκινος  14 Μαΐου στις 3:10 μ.μ. 

Αρχίζει να καθαρίζει το σκηνικό του πώς τα ανέκαθεν ανθελληνικά και αντίχριστα κέντρα εκ Γερμανίας, εργαλειοποιούν τον κορονοϊό για να πλήξουν την Ορθοδοξία, εκδίδοντας διατάγματα που με προκκητική μεροληψία και ακραίο δεσποτισμό, απαγορεύουν τη Θεία Κοινωνία με τον κοινή λαβίδα. Απαγόρευση και προτεσταστοποίηση με το στανιό!!! Την προετοιμασία την διαπιστώσαμε τις περασμένες ημέρες με τη στοχοποίηση της Ορθοδοξίας και της Θείας Κοινωνίας από τον κάθε πολέμιό της με πάσης φύσεως δημοσιεύματα και σχόλια στα ΜΜΕ. Τα ίδια βεβαίως σκοτεινά κέντρα, που επικαλούνται ζητήματα δημόσιας υγείας για να πολεμήσουν ύπουλα την πνευματικότητα των Χριστιανών, επιδοτούν με κάθε μέσο την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, τις αθρόες συνάξεις ακόμη και δημόσια των Μουσουλμάνων, για τους οποίους οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν και τη βίαιη πλέον αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών λαών, με πρώτους τους Έλληνες, με εισαγώμενους από κάθε τρτοκοσμική χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την ασφάλεια, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την ευημερία των λαών. Τα τύμπανα του πολέμου ξαναχτυπούν κι όσοι ασκούνται, πρώτιστα πνευματικά, τα ακούν! Διαβάστε πάρα κάτω και προβληματιστείτε: 

Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Γερμανίας. 14/05 09:52 


Αποκλεισμός των πιστών από την Θεία Κοινωνία στην Ι.Μ. Γερμανίας 

Αγαπητοί μου ΧριστιανοΙ Όρθόδοξοι τής Γερμανίας, Χριστός άνέστη! 

Ή Α. Θ. Παναγιότης, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, άπαντώντας σέ έπίκαιρο έρώτημα γράφει τά έξής. «Ή Έκκλησία του Χριστού, ύπακούοντας στήν προτροπή τοΰ Ίδρυτή της «άπόδοτε ουν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοΰ Θεού τω Θεώ» (Ματθ. κβ’, 21), άναγνώριζε άνέκαθεν τήν ύψηλή εύθύνη τού Κράτους νά διαχειρίζεται τά του οίκου του, διατηρούσε δέ και γιά τόν έαυτό της τό ίερό καί άπαράγραπτο δικαίωμα νά διαφυλάσσει άμετακίνητα όσα παρέλαβε, νά όργανώνει τήν έκκλησιαστική ζωή καί νά τελεί τά άγια μυστήρια σύμφωνα μέ τήν κανονική καί έκκλησιολογική της παράδοση και αύτοσυνειδησία. Στό πνεύμα αύτό, ή Έκκλησία δέχθηκε πρός καιρόν τά περιοριστικά μέτρα, τά όποία έπιβλήθηκαν άπό τά έπι μέρους κράτη λόγω τής σοβούσης πανδημίας του νέου κορωνοϊοΰ COVID - 19. 

Τό γεγονός όμως ότι ή Έκκλησία μας άποδέχθηκε τήν προσωρινή άπαγόρευση τής τελέσεως τών ίερών άκολουθιών στούς ναούς μέ τή συμμετοχή τών πιστών, δέν σημαίνει ότι μπορεί καί έπιθυμεϊ νά διαπραγματεύεται γιά τήν Όρθόδοξη εύσέβεια καί ίδίως γιά τό μυστήριο τών μυστηρίων τής ζωής της, τήν Θεία Εύχαριστία, καί γιά τόν τρόπο μεταδόσεώς της. Ή Άγία τού Χριστού Μεγάλη Έκκλησία έμμένει άκλόνητα στήν θεόσδοτη Όρθόδοξη διδασκαλία γιά τήν Θεία Εύχαριστία». Ό λόγος του Πατριάρχου μας είναι ξεκάθαρος και έκφράζει τήν αύτοσυνειδησία τής Όρθόδοξης Έκκλησίας καί όλων τών μελών της άπανταχου τής γής. 

Παρ’ όλα αύτά, έν όψει του άνοίγματος τών ίερών ναών στήν γερμανική έπικράτεια, έκδόθηκαν Νομοθετικά Διατάγματα, τά όποία, έκτός τών ύπολοίπων μέτρων άσφαλείας πού αύτονοήτως ήδη υίοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι του σημείου νά ρυθμίζουν καί τόν τρόπο τής Θείας Μεταλήψεως, νά άπαγορεύουν δηλαδή τήν Θεία Κοινωνία άπό τό άγιο Ποτήριο μέ τήν χρήση τής άγίας Λαβίδος. 

‘Ως έκ τούτου, μέ βαθύ πόνο σάς ένημερώνω ότι, μέχρι τήν παύση τής ίσχύος τών άνωτέρω Νομοθετικών Διαταγμάτων, ένώ μπορούμε όλοι νά έκκλησιαζόμαστε, δέν μπορούμε όμως όλοι νά μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οί λειτουργοί ίερείς. 

Έξυπακούεται ότι ίσχύουν στό άκέραιο καί μέχρι νεωτέρας άποφάσεως τά Μέτρα γιά τήν Άποφυγή Διαδόσεως τοΰ Κορωνοϊοϋ τής 30ής Απριλίου 2020, οί πρακτικές οδηγίες πρός τούς Πιστούς μας τής 1ης Μαίου 2020 καί τά συμπληρωματικά μέτρα γιά τήν αποφυγή διαδόσεως τοϋ Κορωνοϊοΰ τής 13ης Μαΐου 2020. 

Ό άναγκαστικός άποκλεισμός τών πιστών μας άπό τήν Θεία Κοινωνία είναι τό πιό θλιβερό καί όδυνηρό μέτρο πού άναγκάστηκα ποτέ νά λάβω στήν σαραντάχρονη έκκλησιαστική διακονία μου ώς Μητροπολίτης Γερμανίας. Προσεύχομαι θερμά στόν Κύριο τής δόξης νά άνακαλέσω τήν άπόφαση αύτή τό συντομώτερο δυνατό. 

Μέ πατρική άγάπη 
ο Γερμανίας Αυγουστίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια