Header Ads

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ φ.1693

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Για την κακοποίηση της Ελληνικής γλώσσας από τα ΜΜΕ


Αρχαία Σικυών τη 2α Μαίου 2020 

Κύριε Διευθυντά 

Κατά τις τελευταίες ώρες εγκλεισμού μας εντός των οικιών λόγω κορωνοιού, η τηλεόρασις υπήρξε δια κάποιον χρόνον η συντροφιά μας, παρ΄ όλον ότι κάποια στιγμή δια της επαναλήψεως των αναφορών της εις τους εκ της πανδημίας κινδύνους κατέστη βαρετή. Η επανάληψις όμως των κινδύνων είχε την λογικήν εξήγησιν ότι ο λαός έδει όπως ενστερνισθή και πειθαρχήση, εις τα υπό των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας επιβαλλόμενα μέτρα, δι΄ αντιμετώπισιν της μάστιγας. 

Εκτός των ανωτέρω κατά την περιήγησίν μου εις τους διαύλους της τηλεοράσεως, διεπίστωσα μετ΄ εκπλήξεως δυσαρέστως ότι οι τίτλοι των προβαλλομένων επεισοδίων ανεγράφοντο επί της οθόνης δια ου στοιχείων λατινικών και ουχί ελληνικών τοιούτων, όπως «O troxos tis tyxis» , «24 wres» , «Mourmoura» «Alithias», «skmanesis» «menoume spiti». Προσπάθησα κατόπιν τούτου όπως σκεφθώ λογικήν τινά εξήγησιν του πράγματος αλλά τούτο εστάθη αδύνατον. Μοιραίως κατέληξα εις το συμπέρασμα ότι η ως άνω πράξις είναι εν ακόμη πλήγμα κατά της γλώσσης μας, αφού έχει προηγηθή μεταπολιτευτικώς η κατάργησης της καθαρευούσης υπό δεξιάς υποτίθεται κυβερνήσεως, δια να επακολουθήση η καθιέρωσις του μονοτονικού, υπό του αριστερού και καταστροφικού δια την Χώραν ΠΑΣΟΚ. 

Ήδη η προσπάθεια των εχθρών του ελληνισμού έχει ως σκοπόν την αντικατάστασιν των ελληνικών στοιχείων δια λατινικών ώστε να επέλθει τελικά η καταστροφή της γλώσσης μας, με απώτερον σκοπόν, κατά το δόγμα του μισέλληνα Κίσσιγκερ «όπως εξουδετερωθή κάθε δυνατότης αναπτύξεως, διακρίσεως και επικρατήσεως του ελληνισμού, δια να μην παρενοχλή την πολιτική των ΗΠΑ εις την νευραλγικήν περιοχήν των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογίου. Δια την επιτυχίαν των ανοσίων σκοπών του καθώρισε όπως πληγή ο Ελληνικός λαός «Βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες» και συνέχισε. Εννοώ δηλαδή, να πλήξουν την γλώσσα, την θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα». Ταύτα ελέχθησαν εις Ουασιγκτώνα το 1994, κατά την βράβευσίν του από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου. 

Το σχέδιον του ολεθρίου αυτού όπως μας πλήξουν εις τις πολιτισμικές ρίζες και μάλιστα βαθειά, εφαρμόζεται αφού πλήττωνται βαναύσως άνευ αντιδράσεως τινός η γλώσσα, η θρησκεία και η ιστορία μας. Το πλήγμα δε των «πολιτισμικών μας ριζών», κατά το Τσέχο διανοητή Μίλαν Χούμπλ, οδηγεί αργά αλλά σταθερά εις την εκμηδένησιν και εξαφάνισιν του Έθνους, τούτου τονίσαντος «Δια να εξαφανίση κάποιος εν έθνος του αφαιρεί πρώτα την μνήμη. Καταστρέφει τα βιβλία του, την παιδεία, την ιστορία του. Κάποιος άλλος του γράφει άλλα βιβλία, του μεταφυτεύει άλλη παιδεία και επινοεί άλλη ιστορία. Κατόπιν το έθνος αρχίζει σιγά – σιγά να ξεχνά ποιο είναι, ποιο ήταν. Ο κόσμος γύρω του θα το ξαχάση γρήγορα». 

Κατόπιν των ανωτέρω διαιρωτώμαι μήπως πολλά έχουν μέχρι τούδε πραγματοποιηθή, απ΄ όσα ο Τσέχος διανοητής αναφέρει ως απαιτούμενα δια την εξαφάνισιν ενός έθνους; Μήπως πρέπει ν΄ αντιδράσωμε με πρώτη την Ακαδημία Αθηνών δια την διάσωσιν εκ της φθοράς, την μητρός όλων των γλωσσών, την κατά Κικέρωνα γλώσσης θεών τε και ανθρώπων, της Ελληνικής, αλλά και των λοιπόν πνευματικών μας αποθεμάτων, ήγουν της θρησκείας και της ιστορίας μας, άτινα και ταύτα πλήττονται βάναυσα τη συμπράξει δυστυχώς κάποιος, υποτίθεται «Ελλήνων» ; Φύλακες γρηγορείτε. Οι εχθροί του Έθνους μας φανεροί και κρυφοί δεν πρέπει να περάσουν και δεν θα περάσουν. 

Ο Ελληνισμός προώρισται να ζήση και θα ζήση. 

Μετά τιμής 

Ανδρέας Χρ. Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια