Header Ads

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ : OI NEOI ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Του Ιωάννη Ασλανίδη


Τα πολύ σοβαρά και πλέ­ον ανησυχητικά στοιχεία για την πληθυσμιακή κατάστα­ση της Ελλάδος, διαπιστώ­νουμε από διάφορα κατά καιρούς δημοσιεύματα, που έρχονται από την Eurostat με στοιχεία πληθυσμιακής μεταβολής κρατών μελών και μη μελών της Ε.Ε. 
Παραθέτω παρακάτω στοιχεία από δημοσιεύμα­τα εγκρίτων εφημερίδων, τα οποία θα πρέπει στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο ι­θύνοντες, έντιμους και φι­λότιμους Έλληνες πολιτι­κούς όλων των κομμάτων και προπαντός στην Κυβέρ­νηση, να μην τους πιάνει ύ­πνος και να τους κατατρέ­χουν οι ερρυνίες για την για πολλά χρόνια επιορκία και αδιαφορία των. 
Ιδού λοιπόν η μελανή κα­τάσταση της πατρίδος μας: 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών, ο συνολι­κός πληθυσμός μέσα σ’ έ­να χρόνο αυξήθηκε κατά 2.018.000 άτομα, ήτοι ρυθ­μός αυξήσεως 0,7 ανά 1000 άτομα. 
Στην γειτονική Τουρκία κατά το ίδιο χρονικό διάστη­μα ο συνολικός πληθυσμός των 71.609.000 ατόμων αυ­ξήθηκε κατά 911.000 άτο­μα, ήτοι ρυθμός αυξήσεως 12,6 ανά 1000 άτομα. 
Στην Ελλάδα επίσης κα­τά το ίδιο χρονικό διάστη­μα ο συνολικός πληθυσμός των 11.075.700 ατόμων αυ­ξήθηκε κατά 36.500 άτομα εκ των οποίων τα 34.300 ά­τομα είναι ξένοι μετανάστες και μόνο από αυτή την αύ­ξηση Έλληνες πολίτες είναι μόλις 2.300 άτομα, ήτοι αύ­ξηση 0,2 ανά 1000 άτομα. 
Άρα από δημογραφικής πλευράς το κάθε έτος, είναι για την Ελλάδα αρνητικό ή σχεδόν στάσιμο, όχι μό­νο για τα μεγέθη της χώρας μας, αλλά και σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είναι αλήθεια ότι στο πα­ρελθόν η Κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα για την ενί­σχυση των πολυτέκνων. Ό­μως! αυτά ήσαν ανεπαρκέ­στατα για την αντιμετώπι­ση του δημογραφικού μας προβλήματος. Αυτό είναι το υπ’ αριθμό ένα εθνικό θέ­μα της πατρίδος μας και ό­χι η σωρεία αθλιοτήτων που μας παρουσιάζουν δυστυ­χώς νυχθημερόν τα ΜΜΕ χωρίς ν’ αγγίζουν το σοβα­ρό αυτό θέμα και να κρού­ουν τον κώδωνα προτεραι­ότητας αυτού σε κάθε κυ­βέρνηση. 
Για να επιτευχθεί σχετι­κή και καθησυχαστική ανά­καμψη του εθνικού αυτού δημογραφικού μέγα προ­βλήματος επιβιώσεως του έθνους των Ελλήνων, κατά την γνώμη μου, επιβάλλε­ται να ληφθούν άμεσα μέ­τρα: Όπως! 

ΠΡΩΤΟΝ: Να δοθούν οι­κονομικά κίνητρα στις πο­λύτεκνες οικογένειες, α­νάλογα με των αριθμό των παιδιών. Μια πολύτεκνη γυ­ναίκα για το μεγάλωμα των παιδιών της να θεωρείται εργαζόμενη και ασφαλισμέ­νη μέχρι ενηλικιώσεως των παιδιών της. Η Επιχορήγη­ση αυτή, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων να καλύπτει τουλάχιστον τα βασικά έ­ξοδα της οικογενείας και να συμβαδίζει με τον πληθωρι­σμό. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Σε περίπτω­ση μη υπάρξεως στέγης να διατίθεται στέγη είτε δια δι­αθέσεως ανάλογης κατοικί­ας ή δι’ εξασφαλίσεως του ενοικίου μιας αξιοπρεπούς οικίας, μεγέθους αναλόγου των μελών της οικογενείας. 

ΤΡΙΤΟΝ: από δημοσιογρα­φικές πληροφορίες γνωρί­ζουμε ότι ο Έλλην πληρώ­νει 74 είδη φόρων. Πληρώ­νουμε φόρο, ακόμη και για το σπίτι μας που μένουμε. Να πληρώσουμε λοιπόν α­κόμη ένα φόρο άνδρες και γυναίκες για τους πολυτέ­κνους. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Στα τέκνα των πολυτέκνων οικογενειών, να δοθεί σχετική επιδότη­ση, τουλάχιστον για την ει­σαγωγή των στις Στρατιωτι­κές Σχολές, στα πανεπιστή­μια της χώρας και στις προ­σλήψεις στο Δημόσιο. 
Οι επιτυχίες στην ζωή χρειάζονται αγώνες και θυ­σίες και ένα κράτος – έθνος έχει μέλλον όταν ο λα­ός του θεωρεί υπεράνω ό­λων το κοινωνικό και το ε­θνικό συμφέρον της πατρί­δος του. Έτσι μόνο οι ση­μερινοί Έλληνες δεν θα έ­χουμε την τύχη των αρχαί­ων Φοινίκων. 

<<Αρχή άνδρα δείκνυ­σι>> (ΠΙΤΤΑΚΟΣ) 

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλα­νίδης, είναι Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. από τη Δράμα, διαμέ­νων στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια