Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Είμαστε σύμμαχοι και όχι δούλοι…


Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη

04.02.2019 

Το καθήκον τη Δευτέρα λέ­ει ένα καθαρό ΟΧΙ στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στο εγ­γύς μέλλον καταγγελία της συμ­φωνίας 
Η σπουδή και το άθλιο παρα­σκήνιο με τα οποία προχωράει η υλοποίηση της επαίσχυντης συμ­φωνίας με τους Σκοπιανούς σω­βινιστές είναι πρωτοφανή. Αφού λεηλατήθηκαν κόμματα, στήθη­καν «συγκρούσεις» και κάποιοι βουλευτές έπαιζαν «μουσικές καρέκλες» μεταξύ πρότασης ε­μπιστοσύνης και Συμφωνίας των Πρεσπών, κάνοντας ο ένας τη ρε­πατζού του άλλου, στο τέλος η συμφωνία υπερψηφίστηκε με πα­ράνομη πλειοψηφία και υπογρά­φηκε από τον Πρόεδρο σε χρόνο dt! Και αύριο Δευτέρα έρχεται στη Βουλή η ένταξη των μαϊμού μακε­ντόνσκι στο ΝΑΤΟ. Ποιος έχει πιά­σει την κυβέρνηση από το σβέρκο και την τρέχει σαν τον Βέγγο; 
Ας πάρουμε τα πράγματα α­πό την αρχή. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ δεν αμ­φισβητεί τον γεωπολιτικό προ­σανατολισμό της χώρας. Πήγε να το κάνει ο Μακάριος στην Κύ­προ, απέρριψε το ενωτικό Σχέδι­ο Ατσεσον, έπαιξε με τους Αδέ­σμευτους και κάτι ρωσικούς πυ­ραύλους και τσεχικά αυτόματα, και φάγαμε στο κεφάλι πραξικό­πημα, εισβολή, χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, 1.619 αγνοούμε­νους, 200.000 πρόσφυγες και το 40% του νησιού υπό την πιο βάρ­βαρη κατοχή. 
Πιστεύω στην ενεργητική και διεκδικητική συμμετοχή στις συμ­μαχίες μας. Να μπαίνουμε με τόλ­μη στο διεθνές παιχνίδι ζητώντας ανταλλάγματα. Και έχουμε το η­θικό, ιστορικό και πολιτικό κεφά­λαιο να το κάνουμε. Η θέση μας ήταν και είναι με τις δυνάμεις της θάλασσας, δηλαδή τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Ημασταν άξιοι συμπολεμιστές τους σε δύ­ο Παγκοσμίους Πολέμους, στον Β’ Π.Π. προσφέραμε στους Συμ­μάχους την πρώτη νίκη κατά του Αξονα. Στην Κορέα ήμασταν από τους γενναιότερους. Οι δε Τούρ­κοι έκαναν μία «ανδραγαθία», κα­τά λάθος επιτέθηκαν σε μια οπι­σθοχωρούσα νοτιοκορεατική με­ραρχία και την πετσόκοψαν. Σε έγγραφο της συμμαχίας το Τουρ­κικό Εκστρατευτικό Σώμα χαρα­κτηρίστηκε «a disgrace for the Alliance» (ντροπή της Συμμαχίας). 
Μπορούμε, λοιπόν, να μιλή­σουμε και να μας ακούσουν. Οι Α­μερικανοί είναι πρακτικοί και ευ­θείς τύποι. Αν τους μιλάς όρθιος και κατάματα, και τους αποδείξεις πως τα συμφέροντά τους μπο­ρούν να εξυπηρετηθούν κι αλ­λιώς, ακούνε. 
Η ψυχανώμαλη κατάσταση να είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμα­χοι και η πολιτική τάξη να πουλά­ει... αντιαμερικανισμό ήταν κατα­στροφική. Η τελευταία φορά που μας πήραν στα σοβαρά ήταν με το Σχέδιο Ατσεσον. 
Η δε ψευτοελίτ μας συχνά σπεύδει να ικανοποιήσει την ει­καζόμενη βούληση της υπερδύ­ναμης, αυτό που νομίζουν πως θέλουν οι Αμερικανοί, αντί να πά­νε με ένα οργανωμένο με επιχει­ρήματα διεκδικητικό σχέδιο. Π.χ., να δώσουμε περισσότερες δι­ευκολύνσεις σε αεροδρόμιο, λι­μάνια, να εμπλακούμε πιο ενερ­γά στη στήριξή μας στις συμμαχι­κές πολιτικές, αλλά να ζητήσου­με λύση του σκοπιανού χωρίς τον όρο «Μακεδονία», χωρίς αλυτρω­τισμό. Αν δεν διεκδικούμε, οι Α­μερικανοί πάντα θα προτιμούν να δίνουν στους άλλους, Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, κάτι δικό μας και όχι κάτι δικό τους. Ετσι με­ταθέτουν όλο το κόστος σε εμάς κι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. 
Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, πως πλην της Γερμανίας, που υλοποιεί πάγιες πολιτικές της στα Βαλκάνι­α, τον ρυθμό τον δίνουν οι Αμερι­κανοί. Εχουμε, λοιπόν, νατοϊκούς αριστερούς αλλά και... αναρχι­κούς που «αγωνίζονται» διεθνιστι­κώς για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ! Σουρεαλισμός, που θα είχε πλάκα, αν δεν είχε τόσο βλαπτι­κές συνέπειες για τα εθνικά συμ­φέροντα, με τη σταδιακή υλοποί­ηση της προδοτικής Ε’ Ολομέλει­ας και την προσβολή των αποτε­λεσμάτων του Μακεδονικού Α­γώνα, των Βαλκανικών Πολέμων και της συντριβής της χωριστικής κομμουνιστικής ανταρσίας. 
Η δε ηγεσία της Ν.Δ. έχει ήδη υποσχεθεί πως θα ρίξει κάτι πορ­δές κόντρα στον άνεμο με βέ­το για την ένταξη των κομιτατζή­δων στην Ε.Ε., αλλά για το ΝΑΤΟ προβλέπονται αβγά δίκροκα, που όταν επωαστούν βγαίνουν λε­λέδες που παίζουν τένις, πολύ­γλωσσοι, που όμως δεν ξέρουν το ΟΧΙ ούτε στα αρβανίτικα. Τώρα οι μεν προχωρούν ταχέως την υ­λοποίηση του κουρελόχαρτου, οι δε αναλώνονται να εξηγούν πως πλέον είναι μάταιο, δεν μπορεί να καταγγελθεί και να ζήσουμε να χαιρόμαστε τη Βόρεια Μακε­δονία, το Μακεδονικό Εθνος και τη Μακεδονική γλώσσα. 
Είτε σκοτώθηκαν ο Παύλος και ο Τέλος είτε κάθονταν στο Κολω­νάκι να πίνουν απεριτίφ ως το βα­θύ γήρας, μία η άλλη για τους α­ποστόλους του μαρασμού, α­ριστερούς και ψευτοδεξιούς. Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της Συμφωνίας των Πρεσπών και τα ε­ξαπτέρυγά τους έχουν τώρα την αλαζονεία της εξουσίας, που νο­μίζουν πως θα κρατήσει για πά­ντα. Η προσγείωση στην αιώνια α­λήθεια της ματαιότητας θα είναι οδυνηρή. 
Το καθήκον τη Δευτέρα λέ­ει ένα καθαρό ΟΧΙ στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, στο εγγύς μέλλον καταγγελία της συμφωνί­ας, άσκηση διώξεων, συλλήψεις και παραδειγματική τιμωρία. Αγα­πώ την αμερικανική κουλτούρα, τη λογοτεχνία τους, το southern rock, τον κινηματογράφο, έχω πάθος παιδιόθεν με τις αμερικανι­κές μοτοσικλέτες, η Αμερική μού είναι κάτι οικείο, κομμάτι και της δικής μου κουλτούρας, όμως εί­μαστε σύμμαχοι και όχι δούλοι. 

*Ο κ. Φαήλος Κρανιδιώτης εί­ναι Δικηγόρος, Πρόεδρος της ΝΕ­ΑΣ ΔΕΞΙΑΣ, αρθρογράφος της «δ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια