Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Η Τραγωδία της Μακεδονίας αφυπνίζει τους Έλληνες...


Του Ανδρέα Μητσόπουλου

Από την 25η Ιανουαρίου 2019, η Ελλάς βρίσκεται σε εθνι­κό πένθος. Φρόντισαν γι’ αυτό οι εθνομηδενιστές της Αριστεράς και τα πρόθυμα δεκανίκια τους, οι οποίοι κυρώνοντας την κατά­πτυστη συμφωνία των Πρεσπών, παρέδωσαν στους Σλάβους, την Ιστορία, το Όνομα, τη Γλώσσα και την Ταυτότητα της Μακεδο­νίας μας. Κύρωσαν μια συμφω­νία που προωθεί τον ΕΠΕΚΤΑΤΙΣ­ΜΟ και όχι τον Αλυτρωτισμό (ό­πως λανθασμένα υποστηρίζουν κάποιοι) των Σκοπίων, δεδομέ­νου ότι με βατήρα αυτή τη συμ­φωνία, οι Σκοπιανοί επιδιώκουν αφενός μεν να καταλάβουν στο μέλλον ελληνικά εδάφη που πο­τέ δεν τους ανήκαν, αφετέρου δε, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κάποια σλαβική μειονότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, ώστε να δικαιούνται να την απελευθερώσουν. 
Αυτός ο αντεθνικός στόχος της αμφισβήτησης της ελληνικό­τητας ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που υλοποιήθηκε με καθυστέρηση 70 ετών, γεννή­θηκε και γιγαντώθηκε στα μαύ­ρα χρόνια που τα εγχώρια όργα­να του Στάλιν προσπαθούσαν να επιβάλουν στην Ελλάδα ερυθρά κομμουνιστική δικτατορία και να ιδρύσουν σταλινικά προτεκτορά­τα σε Μακεδονία και Θράκη. Νι­κήθηκε όμως χάρις την ανδρεία του Εθνικού Στρατού και των Σω­μάτων Ασφαλείας της περιόδου 1944-1949 που εμπόδισαν τους μπολσεβίκους, πολιτικούς προ­γόνους της σύγχρονης εθνομη­δενιστικής Αριστεράς, να προκα­λέσουν τότε τον εδαφικό ακρω­τηριασμό της Πατρίδας μας, κρα­τώντας με περίσσια αυταπάρνη­ση και ηρωισμό, τη Μακεδονία και τη Θράκη στον εθνικό κορμό της Ελλάδας μας. Το μόνο παρή­γορο σε αυτήν τη σύγχρονη ελ­ληνική τραγωδία είναι ότι όλοι σχεδόν κατανόησαν πλέον τί ε­στί Αριστερά, αλλά και πόσο με­γαλειώδης και ουσιαστική ήταν η επικράτηση των Ελλήνων Πατρι­ωτών στο Εθνικό Βουνό της Νί­κης, ΓΡΑΜΜΟ-ΒΙΤΣ τον Αύγουστο του 1949. 
Πράγματι. Αυτές οι μαύρες ημέρες της απόλυτης παρακ­μής που βιώνουμε, είναι δυνα­τόν να συγκριθούν μόνο με την εποχή του “Δυστυχώς επτωχεύ­σαμεν” το 1893 και του ακολου­θούντος ατυχούς ελληνοτουρκι­κού πολέμου το 1897, κατά τον οποίο ετρώθη ολοκληρωτικά της κύρος της Ελλάδος. Ποιος θα το φανταζόταν όμως, ότι σε μόλις 15 χρόνια, η διαλυμένη και πάμ­φτωχη Ελλάς θα ξαναστεκόταν όρθια για να επιτύχει τα επικά ανδραγαθήματα του ανεπανά­ληπτου 1912-1913 και να διπλα­σιάσει έτσι την εθνική επικράτειά της, έχοντας οι Έλληνες ως απα­ράμιλλο ηρωικό πρότυπό τους, την αυτοθυσία του Παύλου Με­λά το 1904, ο οποίος με τον η­ρωικό θάνατό του, αφύπνισε την ευρισκόμενη έως τότε σε λήθαρ­γο, ελληνική κοινωνία του 1900. 
Έτσι θα γίνει και σήμερα. Η Ελλάς που εν έτει 2019 παρα­παίει οικονομικά και έχει αφεθεί στην τύχη της από τους σύγχρο­νους Εφιάλτες, θα αναγεννηθεί. Όσο υπάρχουν Φλογεροί Έλλη­νες Πατριώτες, οι Νέες Ημέρες Εθνικού Κλέους είναι δεδομέ­νες. Τα 4 συλλαλητήρια στην Α­θήνα και τα δεκάδες άλλα σε ό­λη την Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων αυτής, όπου υπάρχει Ελληνισμός, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙ­ΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑ­ΚΕΔΟΝΙΑΣ, απέδειξαν ότι ο Ελλη­νικός Λαός μέσα σε ένα έτος άλ­λαξε νοοτροπία. Σηκώθηκε επι­τέλους από τον καναπέ. Σηκώ­θηκε, όχι για να διαδηλώσει για τα ρημαγμένα εργασιακά δικαι­ώματά του και τα καταβαραθρω­μένα εισοδήματά του. Όχι. Δεν πραγματοποίησε συλλαλητήρια 200-300 ατόμων για να εναντιω­θεί για την απώλεια υπέρμετρων (πολλές φορές) συνδικαλιστι­κών δικαιωμάτων. Σηκώθηκε από τον καναπέ και την πολυθρόνα, στάθηκε αντάξιος των περιστά­σεων και ξεχύθηκε στους δρό­μους και τις πλατείες, σε πόλεις και χωριά, κατά εκατομμύρια και σε κάθε περίπτωση κατά πολ­λές δεκάδες και εκατοντάδες χι­λιάδες, αποφασισμένος να αγω­νιστεί δυναμικά για να πάρει πί­σω την Πατρίδα του. Την Ελλάδα μας, που οι εθνικοί ολετήρες ε­πιδιώκουν να ξεπουλήσουν κομ­μάτι-κομμάτι στους εχθρούς του Έθνους. 
Ε λοιπόν όχι. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να συνεχί­σουν τα ανοσιουργήματά τους. Είμαστε πολλοί. Περισσότεροι α­πό αυτούς που πίστευαν. Η Μα­κεδονία ξεπουλήθηκε αλλά δεν χάθηκε ακόμη. Ο Αγώνας τώ­ρα αρχίζει και θα είναι Αγώνας για την Εθνική Αναγέννηση της Πατρίδας. Έχουμε Ιερό Χρέος να προστατεύσουμε την Ελλά­δα μας, να την αναστήσουμε, να την ισχυροποιήσουμε και για­τί όχι, να ολοκληρώσουμε όταν οι καιροί το επιτρέψουν, την η­μιτελή Επανάσταση του 1821 και του 1912. Προς πείσμα των αν­θελλήνων, τα Πεπρωμένα της Ελληνικής Φυλής θα εκπληρω­θούν. Υπομονή και κουράγιο Συ­νέλληνες. Η τελική Νίκη θα είναι Ελληνική και Γαλανόλευκη. 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ­ΝΩΝ

*Ο κ. Ανδρέας Μητσόπουλος, είναι Δικηγόρος – Συγγραφέας από τον Δήμο Κορινθίων 

Δεν υπάρχουν σχόλια