Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Οι ψευδομακεδόνες, οι ψευδοπολιτικοί και η προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών!...


ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ*

Την ώρα που γράφονται αυ­τές οι γραμμές, το ελληνικό υ­πουργείο Εξωτερικών, αυτό που υπέγραψε την προδοτική* Συμφωνία των Πρεσπών, επι­μένοντας στο λάθος, προσπα­θεί να αποδείξει ότι αν εφαρ­μοστεί η συμφωνία δεν θα υ­πάρχουν προκλήσεις, όπως αυ­τή του «μακεδονικού στρατού». Συγκεκριμένα ο Ζάεφ, επιθεω­ρώντας στρατιωτικό τμήμα, εί­πε χαρακτηριστικά: «Το να εί­μαστε μέλη της Συμμαχίας θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ευ­καιρίες για εσάς. Ο “μακεδονι­κός” στρατός για χρόνια επιχει­ρούσε χέρι-χέρι με στρατεύμα­τα του ΝΑΤΟ σε ειρηνευτικές α­ποστολές, για τις οποίες αξιο­λογήθηκε με υψηλό βαθμό. 
»Η συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές βοήθησε τον “μα­κεδονικό” στρατό να αυξήσει τις δυνατότητές του. 
»Το υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση της “Μακεδονίας” εργάζονται στενά για την α­νοικοδόμηση της αξιοπρέπειας του επαγγέλματός σας μετά α­πό μεγάλα αδιέξοδα και μεταρ­ρυθμίσεις… Η προσέγγισή μας στην επίλυσή τους αυτές τις η­μέρες μας έδωσαν ευχάριστα νέα και θετικές αποφάσεις. Μία από αυτές είναι η πολυαναμε­νόμενη πρόσκληση να γίνουμε το 30ό μέλος της Συμμαχίας». 
Το γνωρίζουν οι πάντες ότι αυτή η συμφωνία είναι διάτρη­τη και ότι αν ισχύσει θα αποτε­λέσει για τις επόμενες δεκαε­τίες (αν όχι αιώνες) παράγοντα και πηγή προβλημάτων και α­ποσταθεροποίησης στην περι­οχή, γιατί συμβάλλει στη νομι­μοποίηση ενός μεγάλου ψέμα­τος, που είναι η ύπαρξη «μακε­δονικού» έθνους και γλώσσας. Και το ερώτημα που τίθεται εί­ναι: Πού βρισκόταν αυτό το έ­θνος τον 19ο και τους προη­γούμενους αιώνες και πετά­χτηκε έτσι ξαφνικά τις αρχές και τα μέσα του 20ού αιώνα; Αν και φαίνεται αστείο να προσπα­θείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, θα προσπαθήσου­με πάλι να αποδείξουμε τα αυ­τονόητα: 
Κατά την απογραφή που έ­γινε από τις αρχές της Οθωμα­νικής Αυτοκρατορίας, επί Χιλ­μή Πασά, το 1904 στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσσυφοπεδίου η σύστα­ση του πληθυσμού ήταν: Μω­αμεθανοί (1.729.000), Έλλη­νες (647.932), Βουλγαρίζοντες (527.784), Σέρβοι (167.601), Ε­βραίοι (48.270), Ρουμανίζοντες Βλάχοι (30.116). 
Δηλαδή, οι πολίτες των πε­ριοχών αυτών, δήλωσαν ελεύ­θερα την εθνική τους ταυτότη­τα και ανάμεσα στους πολίτες της Μακεδονίας και των Σκοπί­ων ΔΕΝ υπάρχουν Μακεδόνες. 
Επίσης, δεν έχει καταγρα­φεί κάποια πολιτική καταπίε­σης των οθωμανικών αρχών, εξαιτίας της οποίας θα φοβό­ντουσαν να δηλώσουν την ε­θνική τους ταυτότητα οι «Μα­κεδόνες», αν υπήρχαν ως εθνι­κό φύλλο στην περιοχή. 
Τα πράγματα είναι απλά. Ο «μακεδονισμός» εφευρέθη­κε σε εργαστήρια γεωπολιτι­κών σχεδιασμών, τον υιοθέτη­σε στην αρχή η 2η Διεθνής, στη συνέχεια η 3η Διεθνής, μετά ο Τίτο και εσχάτως το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, η επίσημη θέση των οποί­ων ήταν η εξής: 
«Η (αμερικανική) κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές όπως μα­κεδονικό “έθνος”, μακεδονική “πατρίδα” ή μακεδονική “συ­νείδηση” συνιστούν αδικαιο­λόγητη δημαγωγία που δεν α­ντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πι­θανού μανδύα που θα υποκρύ­πτει επιθετικές βλέψεις εναντί­ον της Ελλάδας». 
Για όσους έχουν αμφιβο­λίες, μπορούν να ανατρέ­ξουν στην επίσημη ιστοσελί­δα του αμερικανικού ΥΠΕΞ, για να δουν αναρτημένο μέχρι σή­μερα το τηλεγράφημα του Δε­κεμβρίου του 1944 του τότε υ­πουργού Εξωτερικών Έντου­αρντ Στετίνιους, το οποίο είχε αποδέκτες μεταξύ άλλων τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στη Σόφια, την Καζέρ­τα της Ιταλίας, το Βουκουρέστι, το Λονδίνο, την Αθήνα, τη Μό­σχα και την Άγκυρα. 
Για να ξέρουμε τι υπέγρα­ψαν στις Πρέσπες. Νομιμοποίη­σαν μια σκευωρία που στήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί μια «Ενιαία Μακεδονία», με πρω­τεύουσα τη Μακεδονία. Ό,τι δι­καιολογίες και προπαγανδιστι­κά τερτίπια να επικαλούνται και να προβάλλουν, ο κόσμος τούς πήρε είδηση. Και τους ψευδο­μακεδόνες και τους ψευδοπο­λιτικούς που υπέγραψαν αυ­τήν την επαίσχυντη και προδο­τική συμφωνία, που επαναλαμ­βάνουμε, θα αποτελέσει παρά­γοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής και αστείρευτη πηγή προβλημάτων. Όσο για τα δύο βασικά επιχειρήματα, ότι με τη «διευθέτηση» του θέματος –έ­τσι λέγεται τώρα το ξεπούλη­μα– θα έχουμε τεράστια οικο­νομικά οφέλη και κλείνοντας αυτό το μέτωπο θα μπορέσου­με να ασχοληθούμε απερίσπα­στοι με το «Ανατολικό Ζήτημα», όπως αποκαλούν την επιθετι­κότητα και επεκτατικότητα της Τουρκίας, έχω να πω τα εξής: 
Πρώτον, η Ελλάδα, παρά τη διαφορά με το όνομα, δεκαε­τίες τώρα διατηρεί άριστες οι­κονομικές σχέσεις με τα Σκόπια και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Τι παραπάνω θα μας προσφέρει η κατάπτυστη αυτή συμφωνία; 
Δεύτερον, όσον αφορά την Τουρκία, να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι αποτελεί βασι­κή πολιτική επιλογή της Τουρ­κίας η αναγνώριση της «Μακε­δονίας» και η αναγνώριση «μα­κεδονικής» εθνικής ταυτότητας και στα Σκόπια και στην Ελλά­δα. Μια ματιά στις θέσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ και τις οργα­νώσεις τουρκικού λόμπι που στηρίζουν τους ψευδομακεδό­νες, θα πείσει τους πάντες. Ε­πίσης, η Τουρκία διαθέτει μια σημαντική εθνική μειονότητα Τούρκων στα Σκόπια, η οποί­α θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την κατάπτυστη προδοτι­κή συμφωνία. 
Άρα, υπό ποία έννοια απο­δυναμώνουμε την παρουσί­α και την επιρροή που ασκεί η Τουρκία στα Σκόπια, όταν με την υπογραφή της κατάπτυ­στης συμφωνίας πραγματώνε­ται ένας στόχος της εξωτερι­κής της πολιτικής, ενώ θα μας «γλεντάει» κανονικά στο ΝΑΤΟ, με έναν επιπλέον σύμμαχο, τα Σκόπια. Να αφήσουν λοιπόν τις αθλιότητες περί εθνικιστών και φασιστών και να ακούσουν την οργή του κόσμου, που έχει α­ντιληφθεί ότι εδώ έγινε μια με­γάλη προδοσία. Και να πάψουν να επιμένουν στο λάθος. Η κα­τάπτυστη αυτή συμφωνία γεν­νήθηκε νεκρή, γιατί δεν έλα­βε υπ’ όψιν της τρία πράγματα. Την ιστορική πραγματικότητα, τη βούληση του λαού και το αίμα των ηρώων των εθνικών αγώνων στα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Και δεν πρόκειται να την νεκραναστήσει κανένα φιλοδώρημα που ετοιμάζουν διάφοροι υπουργοί προς τους πολίτες της βόρειας Ελλάδας. 

Η οργή του κόσμου θα σας πνίξει. 

* Ο κ. Σάββας Καλεντερίδης είναι Ανώτ. Αξιωματικός ε.α., Γεωστρατηγικός Αναλυτής, Αρθρογράφος της «δ», Συγ­γραφέας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια