Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΚΡΑΤΟΥΣ


ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ *

Πληροφορούμεθα ότι κυο­φορείται νέο Σχέδιο διαχωρι­σμού Εκκλησίας και Κράτους, ένα από τα τελευταία προ­πύργια του Ελληνισμού, που τα τελευταία χρόνια βάλλεται από τους λεγόμενους προο­δευτικούς. Και! ο λόγος ότι! η Εκκλησία αποτελεί τροχοπέδη, όπως την αντιλαμβάνονται οι αυτοονομαζόμενοι προοδευ­τικοί. Βέβαια! πρέπει να έχουν υπ’ όψιν των ότι και ο τελευ­ταίος Έλληνας σκεπτόμενος πολίτης γνωρίζει, για την κα­τάσταση αυτή της χώρας μας, που όπου να γυρίσεις να δεις πληγώνεσαι, φέρουν ακέραια την ευθύνη, οι λεγόμενες προ­οδευτικές Κυβερνήσεις των τε­λευταίων δεκαετιών.
Άρα αυτή η διεθνιστική προ­σπάθεια ξένων συμφερόντων έχει και παρελθόν, με Έλλη­νες πολιτικούς του χώρου των προοδευτικών, να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή.
Ενθυμούμαι την δήλωση προοδευτικού Υπουργού της Δικαιοσύνης κυβερνήσεως του παρελθόντος, όταν αυτή ψή­φιζε τον νόμο για την κατάρ­γηση του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, θρασύτατα να λέει στην προσπάθεια του Ελ­ληνικού λαού συγκεντρώσεως υπογραφών για την μη κατάρ­γηση ότι: «… και 9 εκατομμύ­ρια υπογραφές να φέρουν, θα υποστηρίξουμε τον Ένα που δεν υπόγραψε…». Ο τότε Υ­πουργός που υπηρετούσε σε μία Κυβέρνηση κατ’ επίφαση Δημοκρατική, θα έπρεπε να δώσει άλλον ορισμό για την Δημοκρατία, διαφορετικό από αυτόν που έδωσε ο Περικλής στον Επιτάφιό του.
Σήμερα! έχουμε μία Κυβέρ­νηση που λόγω δυστυχώς ι­δεοληψίας των στελεχών της, μπορεί ν’ αντιγράψει και να εφαρμόσει Σταλινικές μεθό­δους. Αυτό είναι πολύ ανησυ­χητικό και επικίνδυνο η προ­σπάθεια αποκαθήλωσης της χριστιανικής πίστης από τον Ελληνισμό.
Γνωρίζουμε από την Ελληνι­κή Ιστορία πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, επίσης γνωρίζου­με πολύ καλά, πόσο συνέβαλε η Εκκλησία μας, στην αναγέν­νηση του Ελληνικού Έθνους και στη διατήρηση της Εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων. Γνωρίζουμε ε­πίσης ότι, η θρησκεία διδάσκει ηθικές αρχές, ανθρώπινες σχέ­σεις και αγάπη στο πλησίον μας, ας μας πουν οι αρνητές αυτής της προσφοράς, πώς! θα σταθούν, θα ομονοήσουν και θα επιβιώσουν στο μέλλον κοι­νωνίες χωρίς τα χαρακτηριστι­κά και απαραίτητα συνθετικά αυτά στοιχεία, μας κοινωνίας, που θέλει την ανθρώπινη διαι­ώνισή της;
Δεν μπορούμε επίσης ν’ α­γνοήσουμε την αδήριτο σχέση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, που χρονολογείται εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Πρέπει! επίσης κάποτε να καταλάβουν και μερικοί Έλληνες διανοού­μενοι, οι οποίοι χρησιμοποιώ­ντας ως ασπίδα την Επιστήμη των, θέλουν να μεταβάλουν την υπάρχουσα ταύτιση Ελλη­νισμού και Ορθοδοξίας. Αυτό είναι λάθος.
Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Ελλάδα και δίδα­ξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων τον Χριστιανισμό, ε­ξέφραζε αυτό που από μόνοι τους επιθυμούσαν οι Έλλη­νες, να οριστικοποιήσουν τον θάνατο των παλαιών θεών και να εγκολπωθούν την ύπαρξη του ΕΝΟΣ, μοναδικού και αλη­θινού θεού. Έτσι! Το χριστιανι­κό πνεύμα αναμείχθηκε με το Ελληνικό, που βρισκόταν τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες σε παρακμή και έψαχνε για μια νέα ταυτότητα. Ο καρ­πός της ζωογόνου αυτής ένω­σης εδημιούργησε ένα πολιτι­σμό που διαρκεί μέχρι σήμερα και ονομάζεται Ελληνοχριστια­νικός Πολιτισμός. Δηλαδή! ε­νώθηκε η αρχαιοελληνική Σο­φία του Αρίστου και Τελείου, με την χριστιανική πίστη του ενάρετου και της αγάπης.
Ο Ε. Παπανούτσος, ο παρε­ξηγημένος αυτός παιδαγωγός και φιλόσοφος, ομιλών στην Βουλή των Ελλήνων, ολίγον προ του θανάτου του, διεκήρυ­ξε ότι η ορθοδοξία και ο Ελλη­νισμός είναι μαζί ζυμωμένα.
Αφού λοιπόν! από τα ανω­τέρω στοιχειώδη παραδείγμα­τα, εύκολα εξάγεται το συ­μπέρασμα, ότι η ταύτιση του Ελληνισμού με την ορθοδοξί­α, αποτελεί θετικό και ωφέ­λιμο στοιχείο και κεντρικό ά­ξονα πολιτισμικής, κοινωνικής και εθνικής κυρίως συνοχής, εγείρεται το ερώτημα ˙ πώς πρέπει να ενεργήσουμε, να κατεδαφίσουμε, να αποσυν­δέσουμε και να διαλύσουμε αυτόν τον Εθνικό δεσμό; ή αντιθέτως να ενισχύσουμε, να τονώσουμε και να ενθαρρύ­νουμε τον υπάρχοντα αυτόν δεσμόν μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Η πρόοδος των λαών δεν επιτυγχάνεται με καταστρατήγηση αρχών, αξιών και ιδεών των προγόνων μας, αλλά προσαρμόζοντας αυτές στα νέα δεδομένα, στις νέες εξελίξεις και ανακαλύψεις της επιστήμης, χωρίς να παρεκκλί­νουμε από τις αρχές και αξίας της ανθρώπινης ζωής, οι οποί­ες καταξιώθηκαν ως δόγματα στο πέρασμα του χρόνου.
Η βαθιά και πολύπλευρη κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας, κρίση οικονομική, πολιτι­κή, κοινωνική, είναι κρίση θε­σμών και αξιών, οφειλόμενη όχι μόνο στην ολέθρια κακο­διαχείριση της χώρας μας, τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά στο σοβαρό έλλειμμα ανθρω­πιστικής παιδείας που οδήγησε στο σημερινό χαμηλό επίπεδο ηθικής, με όσα πρωτόγνωρα καθημερινά βιώνουμε. Ο κίν­δυνος για την πατρίδα μας με­γαλώνει ακόμη περισσότερο καθ’ όσον στόχος των εχθρών της και ορισμένων δυστυχώς ντόπιων ανοήτων είναι να πλή­ξουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Εθνικής μας ταυτότητας την θρησκεία, την γλώσσα και την ιστορία μας, με επακό­λουθο την αποδόμηση και την συρρίκνωση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Ο Άνθρωπος σήμερα γελα­σμένος και πλανεμένος από τις εφήμερες απολαύσεις, που μας δίδει αυτό το σαθρό δη­μιούργημα πολλών συμφερό­ντων της καταναλωτικής κοι­νωνίας, ισοπέδωσε τα πάντα. Ο άνθρωπος ξέφυγε από την αποστολή του, της διακονίας των συνανθρώπων του, της υ­περασπίσεως της πατρίδος, της δημιουργίας σωστής οικογένει­ας, την θεραπεία της ανθρώ­πινης ψυχής, την μέριμνα των γηρατειών, της πίστεώς του ως βασική αναχαίτησή κάθε κα­κού, και όλα αυτά λιγοστεύουν επικίνδυνα, μέσα στη ζούγκλα της καταναλωτικής κοινωνίας μας.
Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάμε καθημερινά, το άτομο αναπτύσσεται λανθα­σμένα και γίνεται ένα απρό­σωπο ξεπερασμένο γρανάζι του συστήματος, που κανείς δεν ελέγχει. Ένας ολοκληρω­μένος αντιανθρωπισμός που συνθέτει και αντικειμενοποιεί τον άνθρωπο βρίσκεται σε ε­ξέλιξη. Οι υπάρχουσες υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία που υπηρετούν το καλό των πολ­λών, θεωρούνται ξεπερασμέ­νοι ή συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων.
Πρέπει λοιπόν, περισσότε­ρο από κάθε άλλη φορά ο Έλ­ληνας να επανέλθει στις ρίζες του, εάν θέλει να έχει μέλλον, στην γεμάτη αγάπη θρησκεία του, που επεξετάθηκε όχι για να καταπιέζει, αλλά το αντί­θετο, γιατί στην ανθρώπινη σχετική Ελευθερία, αντέτεινε την θεία, την απόλυτη Ελευ­θερία.

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλανί­δης, είναι Αντιστράτηγος Ε. Α, Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε Ποντιακής καταγωγής από τη Δράμα, διαμένων στην Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια