Header Ads

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΥΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΔΑΝΙΗΛ
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ'' ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Α.Δ.Σ. 41/23-5-2018 ΜΕ ΑΔΑ ΩΕΠ84691Γ2-Ρ18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 04-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 21665
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 21664/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.710,00 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιος υπάλληλος: Κακάβας Νικόλαος, τηλ. 27413-62802 Fax. 27413- 62830, e-mail: n.kakavas@korinthos.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/07/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25/07/2018.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
Ανακοινώνεται ότι στη Σχολή Μηχανικού, θα προσληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (περίοδος Ιανουάριος 2019 - Ιούνιος 2019), διδακτικό προσωπικό με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τα μαθήματα: Οικοδομική - Αρχιτεκτονική - Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Τεχνολογία Δομικών Υλικών - Οχυρωτική - Οδοποιία - Εδαφομηχανική - Αποτύπωση εδάφους - Μηχανολογία (Κεντρικές Θερμάνσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι, για τη πλήρη προκήρυξη, να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http.www.army.gr) ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Σχολής 27440 65006-7(Εσωτ. 1133). Κατάθεση δικαιολογητικών έως 18 Ιουλίου 2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αρσένος Ηλίας ΤαξίαρχοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 04-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 21657
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφρα­γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου­σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τι­μή), η εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού με­λέτης 850.000,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατά­ξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακρι­βώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 21655/2018 Αναλυτική δι­ακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Ενδεικτικά αναφέρου­με: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέ­σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκα­τεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ­τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένω­ση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώ­ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος έ­νωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περι­βληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέ­πει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που α­νέρχεται στο ποσό των 13.710,00 ευρώ. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες α­πό τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθί­ων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδοσίου Αναστασίας, τηλ. 27413-62807 Fax. 27413- 62830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβά­σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus. gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http:// www.korinthos.gr . 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασί­ας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφορι­ών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατ­φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/07/2018, η ανα­θέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχε­τικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25/07/2018. 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια