Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (2)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ξυλόκαστρο 21-6-2018
Αριθ. πρωτ. 6151
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σφρα­γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Ε­ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ» (αριθμός μελέτης 68/2016), προϋπο­λογισμού 282.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24%.
1. Αναθέτουσα αρχή/Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΟΤΑ)
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360235, 200
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Απόστολος Θεοδωρόπουλος.
2. Περιγραφή της σύμβασης: Ανάπλαση τμήματος της περιοχής που εκτεί­νεται δυτικά και νότια του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, με την κατασκευή χώρου συναυλιών.
Κωδικοί CPV: 45212120-3
3. Χρηματοδότηση: Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο πο­σό 282.258,06€ πλέον ΦΠΑ, και συχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμεί­ο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μετα­φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - κωδικός ενάριθμου: 2017ΣΕ27510113, MIS:5002076.
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υπο­βάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομη­νία και ώρα, δηλαδή έως την 17-7-2018 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 23-7-2018 και ώ­ρα 10:00.
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυ­τών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται α­πό τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι­κού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα­γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω­σης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νο­μική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδει­χθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλί­ζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καλύπτεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Ως προς τους αλλοδαπούς προσφέροντες, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22Δ της διακήρυξης.
6. Λόγοι αποκλεισμού: 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδι­κήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22. Α.1 της διακήρυξης της δημοπρασίας
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22. Α.2)
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 22. Α.4. της διακήρυ­ξης
-του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετο­χής, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώμα­τος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφω­να με το άρθρο 22. Α.2α της διακήρυξης
-του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού (άρθρο 22. Α.9).
7. Χρόνος ισχύος προσφορών - εναλλακτικές προσφορές: Κάθε υποβαλ­λόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διά­ταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι μηνών, από την ημε­ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
8. Εγγυητικές επιστολές- χορήγηση προκαταβολής: 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 5.645,16€. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβα­σης, εκτός ΦΠΑ.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε ποσοστό 15% του ολικού ποσού της σύμβασης, με προσκόμιση από αυτόν ισόποσης εγγυ­ητικής επιστολής. 
9. Όροι υποβολής προσφορών:
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του N.4412/2016.
Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
10. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική ή επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
11. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπο­γραφή της σύμβασης.
12. Προδικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία: Η προδικαστική προ­σφυγή ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:
α) κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός 10 ημερών από την κοινοποί­ηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποι­ήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
β)15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
γ) 10 ημέρες από την γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Για το παραδεκτό κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθε­σμία 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προ­σφυγής.
13. Δημοσιότητα: Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη διαδι­κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο. 
14. Πρόσβαση στα έγγραφα – συμπληρωματικές πληροφορίες: Η πρόσβα­ση στα έγγραφα είναι ηλεκτρονική μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Δήμου www.xylokastro.gov.gr.
Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται σε όσους συμμετέχουν στη δι­αδικασία έως την 13-7-2018, εφόσον έχουν ζητηθεί από αυτούς έως την 11-7-2018.
15. Πληρωμή αναδόχου: 
Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
16. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 26-06-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 20917
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμέ­νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο­νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, σύμ­φωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, ό­πως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 20915/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δια­δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανο­νική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία α­νάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια