Header Ads

Ο Άρειος Πάγος αδειάζει Τσίπρα : Δεν υπάρχει “Μακεδονική” Εθνότητα και γλώσσα


Απόφαση-βόμβα του Αρείου Πάγου (Α.Π.), που «θάφτηκε κάτω από το χαλί», αδειάζει την κυβέρνηση για το Σκοπιανό. φέρνει στη δημοσιότητα ο Ελεύθερος Τύπος

Προ ετών το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε πως «δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και κατά συνέπεια μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα». Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τα «βαφτίσει» υπαρκτά και να τα εκχωρήσει στη γείτονα, με μία… ιστορική συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην απόφαση του Α.Π., όλα ξεκίνησαν το 2003 όταν ένα Σωματείο στη Δυτική Μακεδονία θέλησε να αναγνωριστεί (απαιτείται δικαστική απόφαση). Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αίτηση εγγραφής του. Τότε υπέβαλε έφεση και το Εφετείο με μία ιστορική απόφαση την απέρριψε, διότι έκρινε ότι ο σκοπός τού υπό αναγνώριση Σωματείου «αντί κειται προς τη δημό σια τά ξη και ασφά λεια, αφού θέ τει σε κί νδυνο τους θεσμού ς του Ελληνικού Κρά τους» και «προκαλεί σύ γχυση τό σο στο εσωτερικό της χώ ρας ό σο και διεθνώ ς, στα Κρά τη και στους λοιπού ς φορεί ς, με τους οποί ους θα συναλλαχθεί αυτό , καθώ ς και ό τι η αναγνώ ριση του Σωματεί ου προσκρού ει στην ανά γκη ειρηνική ς συμβί ωσης των πολιτώ ν της περιοχή ς και κατ’ επέ κταση της γαλή νης της χώ ρας». Επειτα ασκήθηκε αναίρεση, την οποία και απέρριψε, τελικά, ο Α.Π. το 2009, επικυρώνοντας την απόφαση του Εφετείου.
Αξιοσημείωτο είναι, δε, πως στη σύνθεση του Α.Π., και μάλιστα ως εισηγήτρια, συμμετείχε τότε και η κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Ελλάδας (27.8.2015-21.9.2015) και πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου (1.7.2015-30.6.2017), η οποία ανέλαβε τη θέση του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού της χώρας, Αλέξη Τσίπρα, 10 μόλις ημέρες μετά τη συνταξιοδότησή της (η σύμβασή της λήγει στις 10.7.2019).
Τα βασικά σημεία της απόφασης την οποία επικύρωσε ο Α.Π. που… καίνε την κυβέρνηση για το Σκοπιανό:
Η απόφαση εκκινεί με το σκεπτικό ότι η Ελλά δα βρί σκεται σε αντιπαρά θεση με το κρά τος των Σκοπί ων (FYROM), εξαιτί ας της αυθαί ρετης και ιστορικά ατεκμηρί ωτης αξιώ σεως του τελευταί ου να αναγνωρισθεί διεθνώ ς ως κρά τος με το ό νομα «Μακεδονί α» και στη συνέχεια, προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική αλή θεια ως προς το σφετερισμό του ονό ματος της Μακεδονί ας από το νεοσυσταθέ ν κρά τος των Σκοπί ων (FYROM), το οποί ο επιχειρεί να αποκτή σει εθνική ταυτό τητα με ό νομα που αποτελεί ιστορική , πολιτιστική και εθνική κληρονομιά της Ελλά δας, επισημαίνει συνοπτικά τα ακό λουθα ιστορικά δεδομέ να:
– O ό ρος Μακεδονί α, από αρχαιοτά των χρό νων, εί ναι ό ρος ιστορικό ς και γεωγραφικό ς και ό χι εθνολογικό ς. Οι Μακεδό νες δεν εί ναι, ού τε υπή ρξαν κατά το πρό σφατο και το απώ τερο παρελθό ν, ιδιαί τερος εθνολογικό ς σχηματισμό ς. Απλώ ς, ως Μακεδό νες ονομά ζονται ανέ καθεν οι κά τοικοι της γνωστή ς από την αρχαιό τητα περιοχή ς της ελληνική ς Μακεδονί ας, ό πως αντί στοιχα ονομά ζονται Θρά κες οι κά τοικοι της Θρά κης, Θεσσαλοί οι κά τοικοι της Θεσσαλί ας κ.ο.κ., χωρί ς να υπά ρχει αντί στοιχα θρακική ή θεσσαλική εθνικό τητα. Επομέ νως, Μακεδό νες κατά την εθνικό τητα δεν υπά ρχουν και ού τε μπορού ν να «δημιουργηθού ν», στο πλαί σιο του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού των κατοί κων της ευρύ τερης γεωγραφική ς περιοχή ς της Μακεδονί ας.
– Ως Ελληνες, οι αρχαί οι Μακεδό νες χρησιμοποιού σαν την ί δια με τους Ελληνες της νομί μου Ελλά δας γλώ σσα, πί στευαν στους ί διους θεού ς και εί χαν τον ί διο (ελληνικό ) πολιτισμό . Ο αρχαί ος ΕΕλληνας φιλό σοφος Αριστοτέ λης υπή ρξε δά σκαλος του Μεγά λου Αλεξά νδρου και τα ευρή ματα της Βεργί νας αποτελού ν σταθμού ς της παγκό σμιας Ιστορί ας και στοιχεί α του παγκό σμιου πολιτισμού που αποδεικνύ ουν την ελληνικό τητα της Μακεδονί ας. Αντί θετα, οι Σλά βοι, δηλαδή τα διά φορα σλαβικά φύ λα που εμφανί σθηκαν στην περιοχή των Βαλκανί ων, βορεί ως της Μακεδονί ας, κατά τον 7ο μ.Χ. αιώ να, δεν έ χουν καμί α σχέ ση με τους αρχαί ους ΕΕλληνες Μακεδό νες.
– Λό γω της ελευθέ ρας διακί νησης των πληθυσμώ ν, κατά τους χρό νους της Οθωμανική ς Αυτοκρατορί ας, εί χαν εγκατασταθεί στην Ελλά δα, ιδί ως στην περιοχή της Δυτική ς Μακεδονί ας, Βού λγαροι, σλαβό φωνοι, που εί χαν σλαβική εθνική συνεί δηση. Μετά την οριστικοποί ηση των συνό ρων, κατά τα προεκτεθέ ντα, οι περισσό τεροι απ’ αυτού ς διασκορπί σθηκαν στην περιοχή των Σκοπί ων ή μετανά στευσαν σε διά φορα κρά τη.
– Οι ολί γοι εναπομεί ναντες στην Ελλά δα και συγκεκριμέ να στους Νομού ς Φλώ ρινας και Εδεσσας εδή λωσαν ελληνική εθνικό τητα και έ τσι από την εποχή εκεί νη έ παυσε να υπά ρχει θέ μα σλαβική ς μειονό τητας. Πριν από το 1944 «Μακεδονί α» ως σλαβικό κρά τος και «μακεδονικό έθνος» ως ιδιαί τερη εθνό τητα ή ταν έ ννοιες παντελώ ς ά γνωστες. Εως τό τε, οι κά τοικοι της περιοχή ς των Σκοπί ων δεν εί χαν ού τε σερβική ού τε βουλγαρική , παρά τα φιλοβουλγαρικά αισθή ματα των περισσό τερων κατοί κων της, και πολύ περισσό τερο δεν εί χαν «μακεδονική » εθνική συνεί δηση. Την τελευταί α, τους έ πεισε να την αποκτή σουν ο Τί το, προκειμέ νου να αποκολλή σει τους Σκοπιανού ς από το ά ρμα των Βουλγά ρων, έ χοντας ως απώ τερο σκοπό τη σύ σταση ενιαί ου μακεδονικού κρά τους, υπό σλαβικό μανδύ α, και την έ ξοδο της χώ ρας του στο Αιγαί ο.
– Ουδεί ς πολιτισμέ νος λαό ς μπορεί να ανεχθεί την πλαστογρά φηση της Ιστορί ας του. Στην προσπά θεια αυτή των Σκοπί ων που ά ρχισε μετά τη διά σπαση της Γιουγκοσλαβί ας, αφό του το κρά τος των Σκοπί ων απέ κτησε οντό τητα, το έ τος 1991, εντά σσεται η διά δοση ιδεώ ν από διά φορους εθνικιστέ ς μετανά στες, οι οποί οι, μέ σω οργανώ σεων και σωματεί ων, που δρουν κυρί ως στο εξωτερικό (Αυστραλί α, Καναδά , ΗΠΑ), με ομιλί ες, συγκεντρώ σεις, εκδηλώ σεις πολιτιστικέ ς κ.λπ. παραπληροφορού ν το κοινό , δημιουργώ ντας εσφαλμέ νες περί υπά ρξεως «μακεδονικού » έ θνους και πολιτισμού , «μακεδονική ς» γλώ σσας και συνεί δησης. Παρά λληλα, καλλιεργού ν και την ιδέ α του «αλυτρωτισμού », ό πως προεκτέ θηκε, επιχειρώ ντας να δημιουργή σουν αποσχιστικέ ς τά σεις, θέ τοντας και το ανύ παρκτο θέ μα της λεγό μενης «μακεδονική ς μειονό τητας» που ζει στην Ελλά δα.
– Η απόφαση καταλήγει αναφέροντας πως, σύ μφωνα με ό λα ό σα προεκτέ θηκαν, δεν υπά ρχει μακεδονικό έθνος και, κατά συνέ πεια, μακεδονικό ς πολιτισμό ς και μακεδονική γλώ σσα «MAKEDONCKI». Ού τε φυσικά υφί σταται στην Ελλά δα «μακεδονική μειονό τητα». Εί ναι αυτονό ητο ό τι έ να μωσαϊκό εθνοτή των δεν μπορεί , σε εξή ντα χρό νια, να αποκτή σει εθνολογική οντό τητα, στηριζό μενο σε χαλκευμέ να ιστορικά στοιχεί α.
Η δικαίωση
Στο μεταξύ, τα πρόσωπα του υπό ίδρυση σωματείου δικαιώθηκαν από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αποφάνθηκε ότι η άρνηση εγγραφής του Σωματείου στις εθνικές αρχές έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και κυρίως διότι δεν είχαν ακόμη αναπτύξει δράση για να μπορεί να κριθεί ότι απειλεί τη δημόσια ειρήνη και ασφάλεια. Σε κάθε, δε, περίπτωση, υποστήριξε πως αν ανέπτυσσε τέτοια δράση, οι εθνικές αρχές δεν ήταν αφοπλισμένες και θα μπορούσαν να αποφασίσουν τη διάλυσή του.
Ιδιαίτερης σημασίας χρήζει η διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις αυθαιρεσίας κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως επικαλούνταν οι προσφεύγοντες, και επιπλέον ότι οι αποφάσεις του Α.Π. και του Εφετείου ήταν πλήρως αιτιολογημένες και του Α.Π. πλήρως αμερόληπτη.
Επισημαίνεται δε ότι η Πολιτεία δεν προσέβαλε την απόφαση, υποβάλλοντας αίτημα επανεξέτασης, όπως ανακοινώθηκε την 9η.10.2015.
Η δικηγόρος που έφερε στο φως της δημοσιότητας την εν λόγω απόφαση κ. Αριάδνη Νούκα δήλωσε στον «Ε.Τ.»: «Οι αποφάσεις τόσο του Α.Π. όσο και του Εφετείου είναι ιστορικές και εκδόθηκαν από εξαιρετικούς δικαστές. Τα ελληνικά δικαστήρια επικύρωσαν τη μοναδική ιστορική αλήθεια, που δεν είναι άλλη από την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την ανυπαρξία ιδιαίτερης “μακεδονικής” γλώσσας και “μακεδονικού” έθνους που προωθούσαν προπαγανδιστικά όλα αυτά τα χρόνια οι Σκοπιανοί. Η χαρακτηριστική δικανική παραδοχή ότι ένα μωσαϊκό εθνοτή των δεν μπορεί , σε εξή ντα χρό νια, να αποκτή σει εθνολογική οντό τητα, στηριζό μενο σε χαλκευμέ να ιστορικά στοιχεί α, είναι απόλυτα ακριβής. Στο σημείο αυτό συνάδει και η υπενθύμιση της επιστολής των 373 ακαδημαϊκών εγνωσμένου κύρους ανά τον κόσμο προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίοι έκαναν λόγο για ιστορική αταξία και του επισήμαναν ότι οι Σκοπιανοί διεκδικούν το όνομα για να σφετεριστούν την Ιστορία και τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Θεωρώ ότι αν θέλουμε με μία φράση να δώσουμε τη διάσταση των πραγμάτων, αυτή δεν θα ήταν άλλη από τη δικανική κρίση ότι ουδείς πολιτισμένος λαός μπορεί να ανεχθεί την πλαστογράφηση της Ιστορίας του».

Το ρεπορτάζ είναι της Ιωάννας Φεντούρη και φιλοξενείται στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια