Header Ads

Μητσοτάκης : Ο κ. Τσίπρας παραμένει επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα


«Ο κ. Τσίπρας παραμένει επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα» ανέφερε ο ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκει­α της συνεδρίασης των το­μεαρχών, στα κεντρικά γρα­φεία του κόμματος λέγο­ντας ότι η κυβέρνηση συνε­χίζει να παίζει με τις τύχες της χώρας επιδιώκοντας να έχει μικροκομματικά οφέλη. Οι εξελίξεις στα εθνικά θέ­ματα, σημείωσε, εγκυμο­νούν κινδύνους. Δεν θα ε­πιτρέψουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να διχάσει τον ελληνικό λαό». Είμαστε εδώ, σημείωσε, για να υπερασπιστούμε τα εθνι­κά συμφέροντα. «Δεν θα γί­νει αποδεκτή συμφωνία που δεν θα προασπίζονται τα ε­θνικά συμφέροντα». Για το θέμα των «οκτώ» τούρκων αξιωματικών, μίλησε για α­παράδεκτες δηλώσεις από την τουρκική πλευρά, προ­σθέτοντας ότι «η κυβέρνη­ση οφείλει να πάψει να σι­ωπά για υποσχέσεις που δή­θεν έδωσε ο κ. Τσίπρας για τους 8 Τούρκους . Ήρθε η ώρα να απαντήσει».

Ζήτησε και πάλι εκλογές
Εν τω μεταξύ, τη διεξα­γωγή πρόωρων εκλογών ζή­τησε ξανά ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε «εδώ και δύο χρόνια η ΝΔ έχει ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλο­γών, αίτημα που επιβεβαι­ώνεται καθημερινά, και α­ποτελεί αίτημα των πολιτών απέναντι σε μία κυβέρνηση που παίζει με την τύχη της χώρας επιδιώκοντας μικρο­κομματικά οφέλη…».
Αναφερόμενος στα θέ­ματα της Οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ό­τι το τρίτο πρόγραμμα λήγει τον Αύγουστο, όμως η χώ­ρα έχει δεσμευτεί με βαριά μέτρα για τα επόμενα χρό­νια τα οποία συνιστούν ένα 4ο μνημόνιο.« Τρία χρόνια η Ελλάδα έχασε μία μοναδική ευκαιρία. Να μειώσει το κό­στος δανεισμού. Αν το είχε πετύχει θα μπορούσαμε να βγούμε στις διεθνείς αγορές χωρίς την αγωνία των εξελί­ξεων» σημείωσε συμπληρώ­νοντας ότι φτάνουμε στο τέλος του προγράμματος και ακόμα το ζήτημα του χρέους δεν έχει λυθεί.
Σχετικά με το νομοσχέδι­ο – «σκούπα» του υπουργεί­ου Παιδείας, υποστήριξε ό­τι «καταργούν με τη «βούλα» την αξιολόγηση των εκπαι­δευτικών και υποβαθμίζουν χρήσιμους θεσμούς, όπως των σχολικών συμβούλων».

Για βία – τρομοκρατία
Μιλώντας για την έκρηξη βίας, παρομοίασε την Ελλά­δα με ανοχύρωτη πολιτεία που βρίσκεται σε κατάστα­ση πολιορκίας. Εκχωρούνται – όπως είπε – στην παραβα­τικότητα ολόκληρες συνοι­κίες. «Η τρομοκρατία σηκώ­νει και πάλι κεφάλι» , τόνι­σε αναφερόμενος στο επει­σόδιο με την επίθεση κατά αστυνομικών στη Θεσσαλο­νίκη ενώ επιτέθηκε στην κυ­βέρνηση λέγοντας πως με τη στάση της αθωώνει την τρομοκρατία.
Κατά τα λοιπά, υποστήρι­ξε ότι η ΝΔ δεν θα πάει σε εκλογές με ψέματα και λά­σπη. «Θα ξεδιπλώσουμε το σχέδιο μας για επενδύσεις, θα δοθεί έμφαση στα εργα­σιακά θέματα, θα απλοποιή­σουμε το επιχειρηματικό πε­ριβάλλον, θα προχωρήσου­με σε λελογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού» τό­νισε μεταξύ άλλων, λέγο­ντας μάλιστα πως οι χαμη­λόμισθοι του ιδιωτικού το­μέα θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν.

Μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ
Θέλοντας να στείλει μή­νυμα στο εσωτερικό του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόμμα δεν πρέπει να εφησυχάζει με τα στοιχεία των δημοσκοπήσε­ων. «Αν κάποιοι έχουν προε­ξοφλήσει την εκλογική μας επιτυχία ας είναι προσεχτι­κοί. Η αλαζονεία είναι κα­κός σύμβουλος» είπε για να προσθέσει. «Δεν έχουμε πε­ριθώριο να φανούμε κατώ­τεροι των προσδοκιών, πρέ­πει να είμαστε δίπλα στους πολίτες για να ακούσουμε τη φωνή τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια