Header Ads

Ξανά για την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων Το μνημόνιο και η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο με τεράστιες στρατιές ανέργων και εκατομμύρια φτωχούς

Του Νότη Μαριά*

Για άλλη μια φορά επιβε­βαιώθηκε η θέση μας ότι από το τρίτο δανειακό πακέτο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγη­σης τελικά θα περισσέψουν αδι­άθετα 27,4 δισεκατομμύρια ευ­ρώ (Ναυτεμπορική, 23/3/2018). Έτσι, παρότι η Κυβέρνηση λαμ­βάνει 30% λιγότερο δανειακό κεφάλαιο εν τούτοις εφαρμόζει τα μνημονιακά μέτρα στο 100%. Μνημονιακά μέτρα τα οποία πέ­ραν των άλλων προβλέπουν και νέες μειώσεις από 1/1/2019 στις συντάξεις οι οποίες μεσοσταθμι­κά θα ανέλθουν στο 14%. Επο­μένως είναι λογικό είτε να μειω­θούν τα μνημονιακά μέτρα κατά 30% είτε τελικά η Κυβέρνηση να λάβει και τα υπόλοιπα 27,4 δις ευρώ που περισσεύουν από το τρίτο δανειακό πακέτο. Τα ποσά αυτά σύμφωνα με τις προτάσεις του Κινήματος μας «ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εξής: 

α. Για ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, 14 δις ευρώ. 
β. Για τη δημιουργία ενός Τα­μείου Σωτηρίας των Δανειολη­πτών, 5 δις ευρώ. 
γ. Για τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τρά­πεζας, 8,4 δις ευρώ. 

Το μνημόνιο και η βίαιη δη­μοσιονομική προσαρμογή μετέ­τρεψαν την Ελλάδα σε ένα α­πέραντο κοινωνικό νεκροταφεί­ο με τεράστιες στρατιές ανέρ­γων και εκατομμύρια φτωχούς. Το πετσόκομμα των συντάξεων είχε ως αποτέλεσμα ένας στους τρεις συνταξιούχους να παίρνει κάτω από 500 ευρώ μικτά. Συ­γκεκριμένα, 700.000 συνταξιού­χοι έχουν μικτές αποδοχές μέ­χρι 500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις συντάξεις, σύ­νταξη γήρατος έως 500 ευρώ μι­κτά λαμβάνουν 422.711 άτομα, σύνταξη λόγω θανάτου έως 500 ευρώ μικτά λαμβάνουν 165.069 άτομα, ενώ οι αναπηρικές συ­ντάξεις έως 500 ευρώ μικτά εί­ναι 104.082 (Το Ποντίκι WEB, 14/2/2018). 
Καθώς το 2019 θα επιβλη­θούν και νέες μειώσεις στις συ­ντάξεις η ανάγκη ανακεφαλαι­οποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι αδήριτη. Πολύ δε περισσότερο καθώς από το 2019 και μετά η συνολική μεί­ωση των συντάξεων από την έ­ναρξη των μνημονίων θα αγγίξει σωρευτικά το 70%. (kathimerini. gr, 6/12/2017) 
Πολλές φορές με ομιλίες μου στην Ευρωβουλή, με αρθρογρα­φία και με δεκάδες συνεντεύ­ξεις έχω επαναλάβει τις προτά­σεις του Κινήματός μας «ΕΛΛΑ­ΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» για την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφα­λιστικών Ταμείων η οποία σή­μερα είναι πιο επίκαιρη από πο­τέ και την οποία θα συνεχίσου­με να παρουσιάζουμε ακατά­παυστα. Από την καταλήστευση τους με το σκάνδαλο του Χρη­ματιστηρίου και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, μέ­χρι την ουσιαστική τους διάλυ­ση με το κούρεμα του PSI καθώς και τις συνεχείς ανακεφαλαιο­ποιήσεις των τραπεζών, η απο­μείωση της περιουσίας των Α­σφαλιστικών Ταμείων είναι απο­τέλεσμα λανθασμένης διαχείρι­σής τους. Και έτσι, ενώ οι Τράπε­ζες σώζονται κάθε τρεις και λίγο με αλλεπάλληλα προγράμματα Ανακεφαλαιοποίησης τα τελευ­ταία χρόνια, το μάρμαρο του PSI συνεχίζουν να το πληρώνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Έλ­ληνες συνταξιούχοι. Ειδικότε­ρα το 2018, οι συνταξιούχοι υ­φίστανται μειώσεις στις συντά­ξεις τους ως και 40% (newpost. gr, 9/1/2018). 
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ε­μείς επικεντρώνουμε τις προτά­σεις μας σε τρείς βασικές πτυχές του προβλήματος. 
Αρχικά, λοιπόν προτείνουμε να δοθούν 14 δις ευρώ από τα ως άνω 27,4 δις ευρώ που πε­ρισσεύουν από το τρίτο δανεια­κό πακέτο στα Ασφαλιστικά Τα­μεία, ενισχύοντας έτσι τη ρευ­στότητα των Ταμείων. Αυτή η ρευστότητα επενδυόμενη σε δεκαετή ομόλογα του Αμερικα­νικού δημοσίου με επιτόκιο 3%, θα δίνει 420 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μια δεκαετία, προ­σφέροντας έτσι καθοριστική χεί­ρα βοηθείας στα Ασφαλιστικά Ταμεία. 
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η ακίνητη περι­ουσία των Ασφαλιστικών Ταμεί­ων, ύψους άνω του 1,5 δις ευρώ η οποία θα μπορούσε να αξιο­ποιηθεί με τη μορφή ομολόγων ακινήτων. Έχω ήδη προτείνει την τιτλοποίηση των μελλοντι­κών εσόδων από την αξιοποίη­ση της περιουσίας αυτής, καθώς και την έκδοση ομολόγων ακι­νήτων τα οποία θα αγοραστούν από την Τράπεζα της Ελλάδος αντί να αγοράζει στην ποσοτική χαλάρωση τα ομόλογα του ESM και τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
Με τον τρόπο αυτόν, θα δο­θεί επιπλέον ανάσα ρευστότη­τας στο ασφαλιστικό μας σύστη­μα. Στη συνέχεια, είναι απαραί­τητο να εστιάσουμε στον κοινω­νικό χαρακτήρα του ασφαλιστι­κού καθώς πρέπει να υπάρξουν νέοι κοινωνικοί πόροι. 
Σε σχέση με την αύξηση της απασχόλησης, όπως προαναφέ­ραμε 8,4 δις ευρώ από τα παρα­πάνω 27,4 δις ευρώ θα πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργί­α 300.000 νέων θέσεων εργασί­ας και την κεφαλαιοποίηση της υπό ίδρυση Αναπτυξιακής Τρά­πεζας. 
Επίσης, καθοριστικός παρά­γοντας για την μακροχρόνια ε­πιβίωση του Ασφαλιστικού, είναι η αντιμετώπιση της υπογεννη­τικότητας. Έτσι για την αύξηση των γεννήσεων, επιβάλλονται επιπρόσθετες κοινωνικοοικονο­μικές παρεμβάσεις υπέρ των πο­λύτεκνων και των τρίτεκνων. 
Επιπροσθέτως, για να βοηθη­θούν οι συνταξιούχοι και οι υπό­λοιποι συμπολίτες μας με κόκκι­να δάνεια, επιβάλλεται με 5 δις ευρώ, από τα παραπάνω 27,4 δις ευρώ να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε δανειολήπτη να πάει ο ίδιος να αγοράσει, υπό προϋ­ποθέσεις, το δάνειό του, και μά­λιστα στην τιμή πρώτης προ­σφοράς που κάνουν τα κοράκια. Οι προτάσεις μας είναι πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες και πρέ­πει να υλοποιηθούν εδώ και τώ­ρα. Οι συνταξιούχοι καθώς και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας περ­νούν τον δικό τους Γολγοθά. 
Όμως ο Ελληνικός Λαός δεν ανέχεται άλλο τη φτώχεια και την εξαθλίωση και σύντομα θα στείλει το μήνυμα σε τρόικα και κυβέρνηση». 


* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευ­ρωβουλευτής και Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένω­σης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια