Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ( 1 )


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: Κ.Α. 15.02.18.0011

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 47 20300 – Λουτράκι

Τηλ.: 27440-69551

Fax.: 27440-69553

e-mail: deyaloutraki@gmail.com

ΕΡΓΟ: «Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων»

Προϋπολογισμός: 204.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Λουτράκι 18/4/2018

Αρ. πρωτ.: 1256

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ) προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: 26/2018 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων με προϋπολογισμό 165.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Έργων Γεωτρήσεων με προϋπολογισμό 162.040,32 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). CPV 76300000-6 NUTS EL652 (KORINTHIA)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 72690) καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου www.loutraki-agioitheodoroi.gr Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27440 69551,2 FAX επικοινωνίας 27440 69553, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία, Ασημίνα Μπιτζίνη.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 3.300,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ. Κωδικός Προϋπολογισμού 15.02.18.0011 έτους 2018. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργίας του υποσυστήµατος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.


Για τη ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΥΜΗΣ , Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Λουτράκι 18/4/2018
Αρ. πρωτ.: 1255
Αρ. μελέτης 25/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια