Header Ads

Μετά από επικίνδυνη για τον θεσμό - Παρωδία διαιτησίας Διεκόπη το ντέρμπι της Κορίνθου μεταξύ ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΣ Κόρινθος 2006 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χάθηκε το Όραμα των Φιλάθλων για τη Μεγάλη συνένωση…


Μετά από αδικαιολόγητη διακοπή περίπου ενός μήνα , ξεκίνησε το Σάββατο 14 Α­πριλίου 2018 και ώρα 16:30, το πρωτάθλημα της Α΄ κατη­γορίας Κορινθίας με την δι­εξαγωγή της 25ης αγωνιστι­κής. Το μεγάλο ντέρμπι κο­ρυφής, στο γήπεδο της Ιωνί­ας, που θα έβγαζε τον πρω­ταθλητή, μεταξύ του ΠΑΣ Κόρινθος και του Α.Σ. Κόριν­θος 2006 δεν έληξε ποτέ. Ο αγώνας που έγινε παρουσία 1.500 περίπου φιλάθλων δι­εκόπη στο 92’, ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο με τέρματα 1 – 1, ύστερα από μία κατάφο­ρη , αψυχολόγητη και ίσως προσχεδιασμένη απόφαση του διαιτητή, ο οποίος πα­ρενέβη κάνοντας χρήση του όρου ¨απόλυτος άρχοντας¨ του αγωνιστικού χώρου. 
Σε μία φάση, που ξεκίνη­σε από προωθημένη μπαλιά αμυντικού του ΑΣ Κόρινθος 06 στα μετόπισθεν της άμυ­νας του ΠΑΣ Κόρινθος, ξε­χύθηκε καθαρά σαν σίφου­νας ο Χρυσαφίδης των φι­λοξενουμένων, υπερκέρα­σε δύο αντιπάλους που δεν έπιασαν την κεφαλιά, έβαλε μπροστά του την μπάλα και μπήκε στη μικρή περιοχή κα­ταδιωκόμενος από τους δύ­ο αμυντικούς. Την ώρα που ετοιμάζεται ο επιτιθέμενος να αλλάξει το ισόπαλο απο­τέλεσμα, τότε κάτω από το γιουχάϊσμα της κερκίδας ο διαιτητής Καλαράς σφύριξε ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ του επιτιθεμένου. Φυσική ε­ξέλιξη οι παίκτες του ΑΣ Κό­ρινθος 06 να χάσουν την ψι­χραιμία τους και να αντιδρά­σουν στην ενέργεια ενός δι­αιτητή, ο οποίος είχε δώσει από νωρίς δείγματα ειλημ­μένης απόφασης να μπει φραγμός και να ποδηγετή­σει το αποτέλεσμα. 
Βρήκε την ευκαιρία που ζήταγε και ο μοιραίος για την εξέλιξη του αγώνα δι­αιτητής απέβαλε τους Δη­μητριάδη και Χατζησοφρω­νίου, ενώ μετά από διαβου­λεύσεις με τους πάγκους και παρά το γεγονός ότι οι παί­κτες ανέμεναν να συνεχισθεί ο αγώνας λόγω καθυστερή­σεων, οι διαιτητές έφυγαν για τα αποδυτήρια όπου με­τά από πάροδο αρκετής ώ­ρας διέκοψε οριστικά τον α­γώνα σε βάρος των φιλοξε­νουμένων με τα όσα κατέ­γραψε στο Φύλο Αγώνα... Ο πιθανός στόχος είχε επι­τευχθεί. Στη συνέχεια, επει­δή ο διαιτητής είπε ότι τον κτύπησαν οι αποβληθέντες, οι υπεύθυνοι του ΑΣ Κόειν­θος 06 ζήτησαν και ήλθε α­σθενοφόρο του ΕΚΑΒ,αλ­λά ο διαιτητής αρνήθηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομέι­ο, πράγμα που όπως λέγεται μετέβη μόνος του για έλεγ­χο ή όπως ισχυρίζονται άλ­λοι προς στοιχειοθέτηση α­ποδεικτικών στοιχείων. 
Όπως και να έχει το θέμα η όλη υπόθεση του ντέρμπι, ενώ όλοι οι φίλαθλοι της Κο­ρινθίας, πήγαν στο γήπεδο να απολαύσουν ένα ντέρ­μπι, να χειροκροτήσουν και τις δύο καλύτερες ομάδες του νομού μας με την κρυ­φή ελπίδα ότι κάτι θα γίνει στο τέλος με την ενοποίηση των ποδοσφαιρικών δυνά­μεων, ώστε να πάμε στην ε­πόμενη ποδοσφαιρική περί­οδο με αξιώσει στη Γ΄ Εθνι­κή. Εκεί ό,που θα αντιμετώ­πιζε η νέα ομάδα της Κορίν­θου τους ποδοσφαιρικούς γίγαντες, που μας στέλνουν φέτος με επιστροφή λόγω χαμηλής ποιότητας τις τρεις κορινθιακές ομάδες ΑΟ Λου­τράκι, ΑΟ Ζευγολατιού και ΑΣ Πέλοπα Κιάτου . Δυστυ­χώς η απογοήτευση κυριάρ­χισε στις καρδιές όλων για το κατάντημα του Κορινθια­κού ποδοσφαίρου, που έχει να παρουσιάσει χρυσές σε­λίδες δόξας και μεγαλείου απόδοσης στα μεγάλα σα­λόνια με καθαρό αγωνιστι­κό ποδόσφαιρο στα πλαίσια της ευγενούς Αθλητικής Ά­μιλλας. 
Δυστυχώς όλα αυτά έγι­ναν, πιστεύουμε, παρουσί­α των προεδρείων της δι­οργανώτριας ΕΠΣ Κορινθίας και του Συνδέσμου Διαιτη­τών Ποδοσφαίρου Κορινθί­ας, που θα έπρεπε να ντρέ­πονται για την εικόνα, που είδαμε όλοι στο γήπεδο της Ιωνίας. Πως ανέχονται να συμμετέχουν σε αυτού του είδους υπηρεσίας της Α­θλητικής ιδέας; Τα σφάλμα­τα του διαιτητού και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των βοη­θών ήταν κραυγαλέα και μο­νομερή, Αν δουν το VIDEO αγώνα μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα και την αλ­λαγή παρελκυστικής τακτι­κής του διαιτητή μετά την ι­σοφάριση σε 1-1. Οι βρώμι­κες αποφάσεις είναι φανε­ρές, ενώ η διακοπή της επι­θετικής ροής του αγώνα έ­γινε έξι φορές με ισάριθμες επισκέψεις στους πάγκους και εγγραφές στο σημειω­ματάριο του διαιτητή, ενώ επέτρεπε χωρίς παρατηρή­σεις τις σκόπιμες καθυστε­ρήσεις μονομερώς. 
Κάτι μας λέγει ότι η όλη προσπάθεια της διαιτησίας έδωσε την αίσθηση στους αγνούς Κορίνθιους φιλά­θλους, πως επιδίωξη του δι­αιτητή Καλαρά, ήταν εξ αρ­χής να κατεβάσει τα ρολά στην ομάδα του ΑΣ Κόριν­θος 2006, ώστε να μην έ­χει ελπίδα ανόδου, αν κερ­δίσει την έφεση που εκκρε­μεί στην ΕΠΟ να ξεπεράσει σε βαθμούς τον ΠΑΣ Κόριν­θος. Προς την ανωτέ­ρω παραδοχή συντελεί και η αλλαγή της τακτικής του στο Β΄ ημίχρονο ό,που το ι­σόπαλο αποτέλεσμα και η επιθετική έξαρση των φιλο­ξενουμένων παικτών έμπαι­ναν εμπόδιο σε τυχόν επιδι­ώξεις. Αυτό επεδίωκε από την αρχή του αγώνα και αυ­τό επέβαλε; Χαρακτηριστικό του σκηνικού, που είδαμε στην εξέδρα των πολυάριθ­μων φιλάθλων του ΠΑΣ Κό­ρινθος, ήταν οι μετρημένες επευφημίες προς την ομά­δα τους. Το πιθανότερο καθ΄ ημάς είναι ότι έχοντας υπό­ψη το γεγονός πως Το «παι­δί» είχε κερδίσει τον «πατέ­ρα» σε τρεις επίσημους α­γώνες υπό αντίξοες συνθή­κες με καθαρά αποτελέσμα­τα και έβλεπαν την ισοπαλί­α να έχει αβαντάζ αλλαγής , δεν τους έκανε κέφι για πα­νηγυρισμούς. Έχοντας φυ­σικά στην άκρη του μυαλού τους την αναγκαία συγχώ­νευση, που πήρε άλλες δι­αστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια