Header Ads

Πως τορπιλίστηκε η Παλλαϊκή Άμυνα. Το όπλο που θα έκανε τους Έλληνες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έτσι η Ελλάδα θα ήταν έτοιμη για τα πάντα- Τι συνέβη το 1985 και πως το σταμάτησε η Νέα Τάξη...


 Σχόλιο Γ.Θ : Με την Παλλαϊκή Άμυ­να, παράλληλα, θα χτιζόταν Πατριω­τική συνείδηση και ευθύνη στον κά­θε Έλληνα.
Η Τουρκία επανέρχεται για τα Ίμια βάζοντας φωτιά στο Αιγαίο. Η τότε κρίση των Ιμίων απο­τελούσε ένα κομμάτι στο σχέδιο των παγκοσμι­οποιητών της Ουάσιγκτον περί συνεκμετάλλευ­σης του Αιγαίου με αυτούς αφεντικά.
Η ελληνική σημαία τότε κατέβηκε. Οι ιθύνο­ντες, κατώτεροι των περιστάσεων, απογοήτευ­σαν τον ελληνικό λαό και τα ιδανικά του Ελλη­νισμού, ο οποίος ανά τους αιώνες δεν γνωρίζει υποχώρηση, όποτε διακυβεύεται η εδαφική του ακεραιότητα. Ο τότε πρωθυπουργός προχώρησε ακόμα παραπέρα, ευχαριστώντας τους Αμερικα­νούς για την «προσφορά» τους.
Εκτιμώντας ότι απολύτως τίποτα δεν έχει αλ­λάξει από τότε, θεωρήσαμε σκόπιμο να επανα­φέρουμε στην δημοσιότητα το σχέδιο της παλ­λαϊκής άμυνας στα πρότυπα Ελβετίας, Γιουγκο­σλαβίας και Ισραήλ που, εφόσον εφαρμοζόταν, θα είχε αποτρέψει πολλά, ενώ σήμερα οι πολί­τες θα ήταν ενήμεροι, εκπαιδευμένοι και έτοι­μοι να αντιμετωπίσουν την όποια φυσική κατα­στροφή αλλά και εξέγερση μουσουλμάνων και λοιπών.
Εμπνευστής ο πρώτος γραμματέας του υ­πουργείου Αιγαίου, στου οποίου την ίδρυση συ­νέβαλε καταλυτικά, Μπάμπης Γεωργακάκης. Εί­χε ακολουθήσει μάλιστα σχετικό νομοσχέδι­ο (1985), το οποίο αποσύρθηκε περιέργως λίγο πριν την ψήφισή του, με αφορμή την συνάντη­ση Α. Παπανδρέου-Οζάλ στο Νταβός και το οποί­ο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, το χτίσιμο μικρής ορθόδοξης εκκλησίας στην μεγάλη Ίμια. Εάν το συγκεκριμένο σχέδιο είχε υλοποιηθεί, δεν θα υ­πήρχαν Ίμια και καμία αμφισβήτηση στην συγκε­κριμένη περιοχή.
Επιπλέον με εντολή από το εξωτερικό, απο­φασίστηκε η απομάκρυνση του τότε γραμματέα Αιγαίου, ο οποίος έμαθε έκπληκτος από την τη­λεόραση πως «παραιτήθηκε για λόγους υγείας». Η αποστολή των εχθρών της χώρας είχε ολο­κληρωθεί. Έβαλαν στο συρτάρι την «Παλλαϊκή Άμυνα» και απομάκρυναν τον εμπνευστή της.
Η Παλλαϊκή Άμυνα προοριζόταν για την δια­σφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, για αποτελεσματική άμυνα σε ενδεχόμενη ει­σβολή, για την αντιμετώπιση κάθε είδους έκτα­κτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης ή σε καιρό πο­λέμου. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαί­α η ετοιμότητα του εθνικού δυναμικού, που ε­πιτυγχάνεται με την οργάνωση, προπαρασκευ­ή, διάταξη και κινητοποίηση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων και των πόρων της χώρας.
Ενδεικτικά μερικά κομμάτια από το νομοσχέ­διο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των Ελλήνων που αφορούσε φυσικά και τα νησιά του Αιγαίου:
Άρθρο 3: Δημιουργείται υπουργείο Παλλαϊ­κής Άμυνας. Η οργάνωση, η λειτουργία, η στε­λέχωση και τα διάφορα επιτελικά όργανα όπου δεν ορίζει το παρόν νομοσχέδιο καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4: Σε κάθε νομό ή επαρχία δημιουρ­γείται όργανο Παλλαϊκής Άμυνας που αποτελεί­ται από τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και λαϊ­κούς φορείς της εκάστοτε περιοχής.
Άρθρο 5: Σε κάθε δήμο ή κοινότητα συγκρο­τούνται όργανα Παλλαϊκής Άμυνας.
Άρθρο 16: Η πρόσκληση του προσωπικού (σ.σ. 17-65 χρονών άνδρες και γυναίκες) να γί­νεται: Σε καιρό ειρήνης για εκπαίδευση ή αντι­μετώπιση έκτακτων αναγκών με απλή ειδοποίη­ση από το νομαρχιακό συντονιστικό όργανο και το αντίστοιχο επαρχιακό ή δημοτικό. Σε περίοδο έντασης ή πολέμου, με πολιτική επιστράτευση. Και περίοδος έντασης ήταν η κρίση των Ιμίων, την οποία στην Ελλάδα περίμεναν. Αρκεί αν εί­χαν βάλει ψαράδες να γυροφέρνουν τις βραχο­νησίδες. Όπως είχε ισχυριστεί ο εμπνευστής της Παλλαϊκής Άμυνας μετά την κρίση προς τον τό­τε Ναύαρχο Λιμπέρη:
«Θα ‘πρεπε (...) να έχεις οχυρώσει το νησί και υπάρχουν πολλοί τρόποι γι’ αυτό, χωρίς καν να σε αντιληφθεί κανείς. Ο ανορθόδοξος πόλε­μος διδάσκεται ναύαρχε, στις πρώτες τάξεις των στρατιωτικών σχολών. Αν τα κρίσιμα εκείνα βρά­δια είχες συνεργαστεί με τους ψαράδες, για πα­ράδειγμα, της Καλύμνου, αφού η πολιτική ηγεσί­α, όπως ισχυρίζεσαι, δεν ήθελε να εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις, σε διαβεβαιώνω, επειδή τους γνωρίζω, ότι ψαρεύοντας θα τύλιγαν το τουρκι­κό πλωτό και τις κάμερες στα δίχτυα τους».

Πηγή: http://karfotiko.blogspot.gr/2017/01/blog-post_5938.html

Δεν υπάρχουν σχόλια