Header Ads

Ο "Κορίνθιος" σχολιάζει...


 Την ανάγκη για «επεί­γουσα επανεκκίνηση της πα­τρίδας για την αναγέννησή της και την αφύπνιση του ελληνι­σμού», υπογραμμίζει ο πρόε­δρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσο­τάκης σε άρθρο του με τίτλο «Η στρατηγική στόχευση του Κων­σταντίνου Καραμανλή για τη χώρα», με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατο του. «Η στόχευ­ση του Κ.Καραμανλή οριζόταν α­πό ένα διαχρονικά σταθερό τε­τράπτυχο: Οικονομική ανάπτυξη, εδραίωση και διεύρυνση της Δημοκρατίας, ασφάλεια, ευρωπαϊκός δρόμος. Ωστό­σο, τα πεδία αυτά δεν τα χειρίστηκε ποτέ χωριστά. Αποτε­λούσαν πτυχές της ίδιας στρατηγικής αντίληψης που ήθε­λε να υπερβεί την καθυστέρηση και τη στασιμότητα της Ελλάδας βάζοντάς την αποφασιστικά στην τροχιά της Δύ­σης». Σημειώνει ακόμη: -Έβλεπε την Ευρώπη, κόντρα στις πρόσκαιρες αντιδράσεις της κοινής γνώμης και του πολι­τικού συστήματος, ως μια άγκυρα, ένα ασφαλές θεσμικό, οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό καταφύγιο. Έπρεπε να περάσουν 35 χρόνια και να φτάσει το καταστροφικό καλο­καίρι του 2015 για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σοφή ή­ταν η επιλογή του. -Αν κάτι τον διέκρινε ήταν η ικανότη­τά του να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις με διορα­τικότητα και ρεαλισμό. Πότε αμβλύνοντας διαφορές, πό­τε συζητώντας με όμορους πολιτικούς χώρους και πότε α­νοίγοντας τολμηρά την παράταξη. 

Ενώ η πλειοψηφία των δη­μοσιευμάτων της Γερμανίας εξαίρει τις αριθμητικές επιδόσεις της Ελλά­δας, η αριστερή εφημερίδα Neues D e u t s c h l a n d , σχολιάζει ότι «ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να χαίρε­ται και τόσο» για το γεγονός ότι η Ελλάδα ξεπέρα­σε αισθητά τον στόχο του 1,75% που είχε συμφω­νηθεί με τους δανειστές. «… Ως α­ριστερό κόμμα που είναι, θα πρέ­πει να τον βάλει σε σκέψεις. Ίσως θα πρέπει να παραδεχθεί ότι το πα­ράκαναν με την τακτική τους να εκ­πληρώνουν τις επιθυμίες των δα­νειστών και θα πρέπει να θυμηθούν γιατί είχαν εκλεγεί κάποτε: ως κοι­νωνική εναλλακτική ενάντια στην ε­πιβολή της λιτότητας και των ιδιωτι­κοποιήσεων.». 


Στενός συνεργάτης του Δημάρ­χου Κορινθίων Αλέξ. Πνευματικού, μου είπε ότι ο Δήμαρχος δεν χαμπα­ρίζει τίποτα από τις διαρροές που πα­ρουσιάζονται στο ψηφοδέλτιό του. Οι ψηφοφόροι, συ­νέχισε, είναι συ­γκοινωνούντα δο­χεία. Τα στελέ­χη μετακινούνται και αναπληρώνεται το κενό από άλ­λους, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέ­ρουν στα κοινά ; και να δοκιμάσουν τη δύναμή τους. Ο Αλέξης πρόσθεσε, έ­χει μεγάλον αριθμό εφεδρείας προσώ­πων που θα τον ακολουθήσουν και θα του προσφέρουν τη συνεργασία τους. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Θα το δεις… Ε­γώ, δεν έδωσα συνέχεια…


Από ό,τι διαπίστωσα το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του Δημάρχου Νεμέας Κώστα Καλατζή, που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας με τίτλο «Έχουμε στα σκαριά μία σειρά μικρών και μεγάλων έργων που στοχεύουν στη βελτίωση Ποιότητας ζωής…», έκανε αίσθηση. Τις διαπιστώσεις τις έκανα από προσωπική επικοινωνία με αναγνώστες και από τα στατιστικά στοιχεία, που μου έδωσε η ανάρτηση στο διαδίκτυο το site με κωδικό fonikor.gr. Είναι φανερό πως ο κόσμος έχει ανάγκη και από κάτι άλλο στα Αυτοδιοικητικά. Μπούχτισε με τις εκδηλώσεις…

Καλά κάνεις, μου είπε φίλος από το Δερβένι και προτρέπεις τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Ηλία Ανδρικόπουλο, να γίνει περισσότερο διεκδικητικός απευθυνόμενος στους βουλευτές της Κορινθίας και ειδικότερα στους τρεις βουλευτές, που αίρουν την καταγωγή από τη δυτική Κορινθία. Αυτοί οι κύριοι έχουν σήμερα την ευκαιρία να βοηθήσουν τον τόπο τους και να σταθούν στο πλευρό της δημοτικής αρχής τώρα που είναι στα πράγματα. Μετά από τις βουλευτικές εκλογές ποίος ξέρει ποίοι και πόσοι από αυτούς θα είναι στη σημερινή τους θέση… Φυσικά δεν ήταν παράλογος…


 Υπάρχουν συμπολίτες μας, Κο­ρίνθιοι κομματικοί από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν παρα­κολουθήσει επί πολ­λά χρόνια τον τρόπο που καπηλεύεται το κόμμα τους το θέμα της συμμετοχής στα κομματικά δρώμε­να και ειδικότερα τη σύνταξη του ψηφο­δελτίου. Με την πά­ροδο του χρόνου διαπίστωσαν και έ­βγαλαν κάποια συμπεράσματα. Τα ψη­φοδέλτια συντάσσονταν από την κε­ντρική διοίκηση με βάση τους εν ε­νεργεία βουλευτές και δυο τρία άτο­μα, που δεν τους δινόταν η ευκαιρί­α να συνεχίσουν την υποψηφιότητα για δεύτερη φορά. Παρακολουθώ την δραστήρια πολιτική διαδρομή της Γιώ­τας Μπάγκα, υποψήφιας στη δυτική Κορινθία και αδυνατώ να πιστέψω πως κάποια άλλη γυναίκα θα της κλείσει το δρόμο…


 Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος, μου έστει­λε με άνθρωπό του το μήνυμα ό­τι το έργο του Α­λιευτικού Κατα­φυγίου Βραχα­τίου ευρίσκεται στην φάση της ο­λοκλήρωσης και ότι είναι ανά πά­σα στιγμή διαθέ­σιμος να παρά­σχει και τις λε­πτομέρειες, που στοιχειοθετούν ό­λα τα σχετικά θέματα. Τον ευχαρι­στώ και θα επικοινωνήσω μαζί του, προκειμένου να παρουσιάσουμε μί­α πιο ολοκληρωμένη εικόνα, που την επιθυμούν αναγνώστες της ε­φημερίδας μας. Μας την έχουν ή­δη ζητήσει γιατί ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν περισσότερα… 

 Επιμένει κάποιος φίλος από το Κιάτο να πληροφορηθεί από ε­μένα και την εφημερίδα μας, αν τε­λικά θα διεκδικήσει ή όχι ο Δήμαρ­χος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπου­λος και άλλη Δημαρχιακή θητεία. Τι να του πω του ανθρώπου όταν έχω κατ΄ επανάληψη αναφερθεί στο ίδιο θέμα; Μετά από τη γνωστή μου απάντηση ότι ό­λα παίζονται, α­φού ακόμη δεν έχει ο ίδιος δη­λώσει κάτι σχε­τικό, επέμεινε ο συζητητής μου και μου συνέ­στησε να ζητήσω από τον Δήμαρχο να πάρει θέση, ως μη όφειλε. Δή­μαρχε, έχεις κάτι να μας πεις; 

 Φαίνεται ότι όσο περνούν οι μήνες φουντώνει το προεκλογικό ενδιαφέρον για τις Αυτοδιοικητικής εκλογές που θα γίνουν – πρώτα ο Θεός – τον επό­μενο χρόνο. «άλ­λος αναγνώστης, από το Λουτρά­κι αυτή τη φορά μου τηλεφώνησε και με ρώτησε, αν έχω κάποια πλη­ροφορία για τα μελλοντικά σχέδι­α του Δημάρχου Λουτρακίου – Πε­ραχώρας – Αγίων θεοδώρων Γεωρ­γίου Γκιώνη. Ξέρεις τίποτα, μου εί­πε, αν θα διεκδικήσει πάλι για Τρί­τη θητεία το Δήμο μας ο Δήμαρχος; Του απάντησα πως τουλάχιστον ε­πικοινωνιακά, δεν έχει κάνει κά­ποια σχετική δήλωση. Στη δική του απόφαση εναπόκειται το θέμα… 

 Με ρώτησαν φίλοι από τα πα­λιά στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στηρίζω τον Υποψήφιο Πρόεδρο για τη Νομαρχι­ακή Διοικούσα Ε­πιτροπή τον Σω­τήρη Κουκουλά­κη, Α΄ Αντιπρόε­δρο του Διοικη­τικού Συμβουλί­ου του Επιμελη­τηρίου Κορινθίας και τους απάντησα σχεδόν ταυτόση­μα: Ως πρώην Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, έχω ζήσει άλλες δυναμικές εποχές παρουσίας του κομματικού μηχανι­σμού, αλλά και τον εκφυλισμό του, που οφείλεται σε πολλές αιτίες. Τα τελευταία χρόνια στην Αντιπολίτευ­ση ήθελα μία άλλη μορφή Αντιπο­λιτευτικού Τοπικού Λόγου, που όχι μόνο δεν τον είδα, αλλά διαπίστω­σα και πλήρη διάλυση, παντελή αδι­αφορία. Ιδού γιατί ελπίζω… 
Δεν υπάρχουν σχόλια