Header Ads

Επιβολή εμπάργκο της ΕΕ στην Τουρκία εδώ και τώρα…

Του Νότη Μαριά

Η εκ νέου συζήτηση για την Τουρκία που έλαβε χώ­ρα στην Ολομέλεια του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την Τρίτη 6/2/2018 ανέδειξε για άλ­λη μια φορά την πραγματι­κή φύση του τουρκικού κα­θεστώτος.
Σφοδρή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της γείτο­νος και επιθετική ακροβα­σία στο εξωτερικό. Από την εισβολή στην Συρία και στο Ιράκ μέχρι τις παραβιάσεις του Ελληνικού εναέριου χώ­ρου και των Ελληνικών χω­ρικών υδάτων.
Από τις πρόσφατες πα­ραβιάσεις της Κυπριακής Α­ΟΖ μέχρι την επί δεκαετίες συνέχιση της κατοχής του 37% της επικράτειας της κυ­πριακής δημοκρατίας.
Ακόμη, η κυβέρνηση του Ερντογάν, μετά το πραξικό­πημα του Ιουλίου 2016, έχει φυλακίσει χιλιάδες αντιφρο­νούντες ενώ παράλληλα έ­χει φιμώσει μεγάλη μερί­δα του τουρκικού τύπου. Α­κόμα η Τουρκία δεν επιτρέ­πει στους κύπριους πολίτες να αξιοποιούν την ιδιοκτη­σία τους που βρίσκεται στα κατεχόμενα αλλά και στους Δωδεκανήσιους Έλληνες πολίτες να απολαύσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματά τους στα διάφορα νησιά τα οποία τους ανήκουν και βρί­σκονται στην τουρκική κυρι­αρχία. Πρόκειται για τις γνω­στές λεγόμενες Δωδεκανη­σιακές Περιουσίες.
Το ερώτημα βέβαια που προέκυψε από την συζή­τηση είναι τι μέλλει γενέ­σθαι προκειμένου να κοπεί ο βήχας στον Ερντογάν που ως νέος σουλτάνος δείχνει να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις α­ντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΕ γε­νικότερα.
Φυσικά ο Ερντογάν δεν πτοήθηκε καν από την α­πάντηση της Μογκερίνι στις 27/2/2017, μετά από σχετι­κή ερώτησή μου την οποία υπέβαλα στις 2/10/2016 σε σχέση με τις τουρκικές πα­ραβιάσεις. Απάντηση στην οποία η Μογκερίνι καταδί­κασε τις τουρκικές διεκδι­κήσεις και επισήμανε μετα­ξύ άλλων ότι « η ΕΕ εξέφρα­σε εκ νέου σοβαρή ανησυχί­α και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απει­λή ή ενέργεια κατά κράτους μέλους ή αιτία προστριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών».
Σημειώνεται επιπλέον ό­τι στις 5/7/2017 στην Ολο­μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου στο Στρασβούρ­γο με αφορμή την συζήτηση της Έκθεσης 2016 για την Τουρκία ζήτησα τη διακο­πή εδώ και τώρα των εντα­ξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας και την επιβο­λή κυρώσεων κατά του Ερ­ντογάν. Είναι μάλιστα χαρα­κτηριστικό ότι η ως άνω Έκ­θεση 2016 για την Τουρκί­α συζητήθηκε την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου δή­λωνε προκλητικά στην Ελ­βετία ότι η Τουρκία δεν πρό­κειται ποτέ να αποσύρει τα τουρκικά κατοχικά στρατεύ­ματα από την Κύπρο. Καθώς και να σταματήσει και τις α­πειλές εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Επιπλέον η Έκθεση συ­ζητήθηκε την ώρα που η Άγκυρα διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδας δο­λοφονεί τους Κούρδους, ει­σβάλοντας σε Συρία και στο Ιράκ και στηρίζοντας το ISIS.
Συμπυκνώνοντας την πρόσφατη επιθετική συμπε­ριφορά της Τουρκίας σε ομι­λία μου στην παραπάνω συ­ζήτηση της 6ης Φεβρουαρί­ου στην Ολομέλεια του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο επισήμανα ότι βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, «με την Τουρ­κία να επιτίθεται σε Κούρ­δους, να φυλακίζει χιλιάδες αντιφρονούντες, να υπο­θάλπει τους δουλεμπόρους και να γεμίζει τα νησιά του Αιγαίου με χιλιάδες παράνο­μους μετανάστες.
Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Ζητά αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης και διεκδικεί δεκάδες Ελλη­νικά νησιά στο Αιγαίο. Ο υ­πουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, α­πειλεί την Ελλάδα με πόλε­μο αν δεν δοθούν στη Τουρ­κία δεκαοκτώ Ελληνικά νη­σιά. Ταυτόχρονα, συνεχίζο­νται οι παραβιάσεις του Ελ­ληνικού εναέριου χώρου, παραβιάζονται τα Ελληνικά χωρικά ύδατα, αποκλείονται τα Ίμια».
Γι’ αυτό τόνισα ότι η Ευ­ρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αφήσει τα λόγια και να πε­ράσει στα έργα. Μάλιστα σε συνέχεια προγενέστερης τοποθέτησής μου για επι­βολή εμπάργκο στις πωλή­σεις στρατιωτικού εξοπλι­σμού στην Τουρκία πρότει­να τη λήψη και των παρακά­τω μέτρων:
1.Άμεση διακοπή των ε­νταξιακών διαπραγματεύσε­ων ΕΕ-Τουρκίας.
2.Άμεση διακοπή χρημα­τοδότησης της Τουρκίας α­πό την ΕΕ.
3.Επιβολή οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων κα­τά της Τουρκίας.
4.Εμπάργκο στις εξαγω­γές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουρκικών αγροτικών προϊ­όντων.
5.Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της τουρκικής κυ­βερνητικής ελίτ που βαρύ­νεται με παραβιάσεις αν­θρωπίνων δικαιωμάτων.
6.Απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τούρκων αξιωματούχων που βαρύνονται.
Τέλος απευθυνόμε­νος στον παρευρισκό­μενο Ευρωπαίο Επίτρο­πο Johannes Hahn, του ζή­τησα να λάβει συγκεκριμέ­να μέτρα εδώ και τώρα και να σταματήσει τα λόγια και τα χαϊδέματα στην Τουρκί­α. Μια χώρα που έχω επα­νειλημμένα επισημάνει πως δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη για αυτό και το Κί­νημά μας «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» είναι αντίθε­το σε οποιαδήποτε μελλο­ντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ ».
*Ο Νότης Μαριάς είναι Ευρωβουλευτής και Πρόε­δρος του Κόμματος ΕΛΛΑ­ΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Εί­ναι Καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επι­στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια