Header Ads

Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ειρήνη Μπέλλα για την εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής Του Βουλευτή Χρίστου Δήμα για το Πολυνομοσχέδιο, την οικονομία αλλά και το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων


 Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ειρήνη Μπέλλα  για την εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής

 Αναλυτικά η συνέντευξη
- Κύριε Δήμα, ας ξεκινή­σουμε τη συζήτησή μας με το πολυνομοσχέδιο που ψη­φίσθηκε. Ποιοι είναι οι βασι­κοί λόγοι που η Νέα Δημο­κρατία είπε όχι σε αυτό, ε­νώ δηλώνει ότι πρέπει να γί­νουν μεταρρυθμίσεις;
Η διαδικασία με την οποί­α ψηφίστηκε το πολυνομο­σχέδιο υποβάθμισε το Κοινο­βούλιο. Έκτος από τα προα­παιτούμενα της τρίτης αξι­ολόγησης, υπήρχαν διατά­ξεις χαρακτηριστικές της ιδε­οληψίας του ΣΥΡΙΖΑ με σκο­πό την εξυπηρέτηση ημετέ­ρων. Η ΝΔ ψήφισε όχι επί της αρχής στο πολυνομοσχέδιο, αλλά όποιες διατάξεις ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, τις υπερψήφισε. Άλλωστε ε­μείς δεν κάνουμε τη στείρα αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Όταν κάτι είναι κα­λό για την πατρίδα, το στηρί­ζουμε.
- Πώς βλέπετε το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ψηφίζουν δύσκολα μέτρα, τελικά αυξάνεται η κοινοβουλευτική τους πλει­οψηφία;
Το γεγονός ότι αυξήθη­κε η κυβερνητική πλειοψηφί­α, δε σημαίνει ότι αυξάνεται η αποδοχή της κοινωνίας στις πολιτικές της Κυβέρνησης. Ε­μείς θεωρούμε πως η ακο­λουθούμενη φοροεισπρακτι­κή πολιτική δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι κάτι που όλο και περισ­σότεροι πολίτες το αντιλαμ­βάνονται.
- Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η κατάσταση στην οικο­νομία βελτιώνεται σύμφωνα με τους δείκτες. Εσείς γιατί διαφωνείτε;
Διότι ζούμε μέσα στην κοι­νωνία και έχουμε τη δυνα­τότητα να έχουμε συνολική πρόσβαση στα δεδομένα και όχι μόνο μερικώς, όπως τα παρουσιάζει η Κυβέρνηση.
Το τραγικό είναι πως από τότε που ανέλαβαν τη διακυ­βέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ έχουν μεσολαβήσει πολλά δεινά για τους Έλληνες και τη χώρα. 1 στους 2 πολίτες οφείλουν χρήματα στην εφο­ρία, περισσότεροι από 1 εκατ. οφειλέτες έχουν υποστεί μέ­τρα αναγκαστικής είσπραξης, 1000 περίπου κατασχέσεις γίνονται κάθε μέρα, ενώ πά­νω από 77.000 επιχειρήσεις τα τελευταία 2.5 χρόνια και 111.000 ελεύθεροι επαγγελ­ματίες σε 1.5 χρόνο, έκλει­σαν τα βιβλία τους. Πρόκειται για μια καταστροφή, που αν δεν είχε μεσολαβήσει η Κυ­βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δε θα είχαμε ζήσει.
- Η ΝΔ χτυπά το καμπα­νάκι ότι μετά το πρόγραμ­μα η χώρα θα πρέπει να δα­νείζεται με λογικά επιτόκι­α. Ωστόσο από την κυβέρνη­ση δείχνουν να σας προλα­βαίνουν καθώς κάνουν προ­σπάθειες η Ελλάδα να δη­μιουργήσει αποθεματικό ύ­ψους μέχρι και 19 δισ. ευρώ για να καλύψει τις αποπλη­ρωμές χρέους μετά από την έξοδό της από το Πρόγραμ­μα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Πώς το σχολιάζετε αυτό;
Η συζήτηση για την ύπαρ­ξη μιας προληπτική γραμμής στήριξης της ελληνικής οικο­νομίας, υπενθυμίζω ότι ανά­γεται πίσω στο 2014. Έκτο­τε χάσαμε σημαντικό χρό­νο, που θα μπορούσαμε να έχουμε εκμεταλλευτεί για να βγούμε από το μνημόνι­ο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος του 2014, το επι­τόκιο του 10ετούς ομολόγου της -επίσης εντός Μνημονί­ου- Πορτογαλίας ήταν στο ί­διο επίπεδο με της Ελλάδας. Σήμερα το επιτόκιο της Πορ­τογαλίας είναι στο 1.5%, ενώ της χώρας μας κοντά στο 4%. Αυτό που προκύπτει συνε­πώς, είναι ότι τα τρία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Χάσαμε τρία χρό­νια, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εκμεταλλευτεί για να σταθούμε στα πόδια μας.
- Ας περάσουμε στο ευαί­σθητο εθνικό θέμα, το Σκο­πιανό. Πώς εκτιμάτε τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα;
Είναι ανεπίτρεπτο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, η Κυ­βέρνηση να μην έχει ενημε­ρώσει το Κοινοβούλιο, τους πολιτικούς αρχηγούς και την κοινή γνώμη. Χρησιμοποιούν τη μυστική διπλωματία προ­κειμένου να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ πραγ­ματοποιούν διμερείς επαφές που ούτε ανακοινώνουν. Ας καταλάβουν έστω και τώρα πως μετά εθνικά ζητήματα δε μπορείς να παίζεις.
- Θα πρέπει να λυθεί, κα­τά την άποψη σας μετά από 25 χρόνια το ζήτημα της ο­νομασίας της γειτονικής χώ­ρας;
Προφανώς και πρέπει να λυθεί το ζήτημα, αλλά να λυ­θεί μέσα από μια συμφωνία που δε θα θίγει την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό μας αλλά ταυτόχρονα δε θα αφή­νει κανένα περιθώριο για νέο αλυτρωτισμό εκ μέρους των βορείων γειτόνων μας.
- Θα συμμετείχατε σε συλ­λαλητήριο για το Σκοπιανό;
Έχω συμμετάσχει και στο παρελθόν σε συλλαλητήριο για τη διαφύλαξη του ονόμα­τος της Μακεδονίας το 1992.
- Γιατί πρέπει η θέση της Νέας Δημοκρατίας στην ψή­φιση μιας ενδεχόμενης επί­λυσης του ζητήματος να ε­ξαρτάται από τη θέση του κ. Καμμένου;
Η θέση της ΝΔ δεν εξαρ­τάται από τη θέση του κ. Καμ­μένου, παρά μόνο προασπί­ζει τα συμφέροντα της χώρας και τον πολιτών της με ρεα­λισμό σε ένα τόσο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Είναι ε­ξοργιστικό όμως τόσες ημέ­ρες αφού η Κυβέρνηση άνοι­ξε το ζήτημα, η κυβερνητική πλειοψηφία να μην έχει ενι­αία θέση για το ζήτημα της
Ψυχογιός στο Συμβούλιο της Ευρώπης: «Διαφάνεια και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε FIFA και UEFA– Στήριξη του αθλητισμού βάσης»
 Ψυχογιός στο Συμβούλιο της Ευρώπης:
«Διαφάνεια και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε FIFA και UEFA– Στήριξη του αθλητισμού βάσης»

Στο πλαίσιο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέ­λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

- που πραγματοποι­είται αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο - έλαβε χώ­ρα στην 

Ολομέλεια 

συζήτη­ση με θέμα τη χρηστή διακυ­βέρνηση στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. O 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχο­γιός, μέλος της Ελληνικής Α­ντιπροσωπείας, 

τοποθετήθη­κε κατά τη διάρκεια της συ­ζήτησης εκπροσωπώντας την Ομάδα της Ενωμένης 

Ευρω­παϊκής Αριστεράς.

Ο Γ. Ψυχογιός κατά την πα­ρέμβασή του υπογράμμισε τις θεμελιώδεις αξίες της αλλη­

λεγγύης και του συλλογικού πνεύματος που προάγονται μέσα από τον αθλητισμό. Τό­νισε, 

επίσης, την ουσιαστική συμβολή των αθλητικών δρα­στηριοτήτων στη διαδικασία ένταξης 

διαφορετικών κοινω­νικών ομάδων μεταξύ των οποίων προσφύγων και μετα­ναστών και την 

ενεργό συμ­μετοχή τους στην κοινωνία γενικότερα. Επεσήμανε ακό­μη ότι ο αθλητισμός είναι 

α­νάγκη να ιδωθεί ως κοινωνικό δικαίωμα και συνεπακόλουθα θα πρέπει τα κράτη-μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης να το διασφαλίζουν με επαρκείς εγκαταστάσεις και ενίσχυση του 

αθλητισμού βάσης.

Ως προς τον τομέα του πο­δοσφαίρου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο ντό­πινγκ 

(doping), τον παράνο­μο στοιχηματισμό, τους στη­μένους αγώνες, τη διαφθο­ρά και τη 

φοροδιαφυγή καθώς και σε φαινόμενα βίαιων πρά­ξεων, ρατσιστικού λόγου και τράφικινγκ 

 (trafficking) μέσω ποδοσφαίρου, που πλήττουν σοβαρά τον αθλητισμό σε δι­εθνές επίπεδο.


Αναγωρίζοντας τα βήματα, που έχουν γίνει από το 2016 και μετα στη χρηστή διακυ­βέρνηση 

και την προστασί­α των δικαιωμάτων,Ο Ο Γ. Ψυ­χογιός ζήτησε τη διεύρυνση και εμβάθυνση 

των πρωτο­βουλιών, που έχουν αναλάβει ηFIFA και η UEFA τόσο στη λειτουργία τους όσο 

και στις χώρες διοργάνωσης αθλητι­κών γεγονότων (π.χ. Μουντι­άλ Ρωσίας το 2018 και 

Κατάρ το 2022), με προϋπόθεση την πλήρη διασφάλιση των εργα­ζομένων και το σεβασμό 

στις τοπικές κοινωνίες και τα προ­ϊόντα.


Στρασβούργο, 24.01.2018
Γιώργος Ψυχογιός
                                                
                                                 Βουλευτής Κορινθίας  ΣΥΡΙΖΑ Η Δ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Κορινθίων
Έκοψε την πίτα με κύριο Ομιλητή τον Νίκο Δένδια
 Την προηγούμενη Παρασκευή η Δημοτική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Κορινθίων, διοργάνωσε εκδήλω­ση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο Εργατοϋπαλ­ληλικό Κέντρο Κορίνθου. Η εκδήλωση, που ήταν από­φαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον άξιο Πρόε­δρο Γιάννη Τσάκωνα, ήταν η πρώτη που έγινε μετά α­πό πάροδο δεκαετιών σε τοπικό επίπεδο. Κύριος ομιλη­τής, μετά τον Αγιασμό από εκπρόσωπο της Εκκλησίας, ή­ταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος Νί­κος Δένδιας.
Ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση κοινού και πρωτο­φανής για την Δημοτική Οργάνωση Κορίνθου, που απο­φάσισε να τολμήσει να αναμετρηθεί με το ιστορικό πα­ρελθόν του κομματικού Οργάνου, παίρνοντας άριστα. Την εκδήλωση ετίμησαν με την παρουσία τους, εκτός α­πό τον κύριο Ομιλητή, ο Βουλευτής Χρίστος Δήμας, οι πολιτευτές Γρηγόρης Καρπούζης και Γιώτα Μπάγκα, οι πρώην βουλευτές του κόμματος Κώστας Ποτήρης, Νί­κος Ταγαράς, Κώστας Κόλλιας και Αθηνά Κόρκα, παλαι­ά και νέα κομματικά στελέχη, Δήμαρχοι, μέλη της Δ. Ορ­γάνωσης Κορινθίων και άλλων Δημοτικών Οργανώσεων και πλήθος φίλων και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας. Η Εκδήλωση ήταν Ανοιχτή και οι προσελθόντες γέμισαν α­σφυκτικά την αίθουσα και τον προθάλαμο ορθίων της ει­σόδου.
Μετά τον Αγιασμό, ακολούθησε προσφώνηση και τα Χρόνια Πολλά από τον Βουλευτή Χρίστο Δήμα, τον Πρό­εδρο της ΝΟΔΕ Κορινθίας Χρήστο Κορδώση και τον Πρό­εδρο της Δ.Ο. Γιάννη Τσάκωνα. Ακολούθησε σύντομη ο­μιλία του κ. Δένδια, ο οποίος αφού χαιρέτησε τους ακρο­ατές, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Οργάνωσης, για την πρόσκλησή του, ως κύρι­ου Ομιλητή. Στη συνέχεια ο Ομιλητής αναφέρθηκε με ε­πιχειρήματα στην παρούσα Εθνική, Πολιτική, Οικονομι­κή και Κοινωνική κατάσταση της χώρας, καταγγέλλοντας τη δικομματική Κυβέρνηση Τσίπρα, ως αναποτελεσματι­κή, η οποία αντί να βγάλει τη χώρα από την ΤρόΙκα και τα δύσκολα, υποβαθμίζει τη ζωή όλων των Ελλήνων… Το κλείσιμο της Εκδήλωσης έγινε με την κοπή της πίτας.
Ήταν μία ευχάριστη βραδιά, που αγκαλιάστηκε από συμπολίτες μας με θέρμη και ενδιαφέρον, δίνοντας τα εύσημα στη διοίκηση της Δ.Ο. Κορινθίων…

 Νότης Μαριάς από Θεσσαλονίκη
« Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική »

Στο μεγαλειώδες συλ­λαλητήριο για το Σκοπια­νό, που πραγματοποιή­θηκε σήμερα 21/01/2018 στη Θεσσαλονίκη, συμ­μετείχε ο Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», Ευρωβου­λευτής, Καθηγητής Νό­της Μαριάς, μαζί με μέλη και φίλους του Κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Νότης Μαριάς επισήμανε: «Η Μα­κεδονία είναι μια και Ελ­ληνική και ότι ο Ελληνικός λαός δεν ανέχεται την κα­πηλεία του ονόματος της Μακεδονίας μας από τους Σκοπιανούς.

Η θέση μας ως ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων είναι πως διαφω­νούμε κάθετα με οποιαδή­ποτε χρήση, καθώς και με οποιοδήποτε γεωγραφι­κό προσδιορισμό, ο οποί­ος μπορεί να παραπέμπει και να χρησιμοποιεί τη λέ­ξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων. H κυβέρνη­ση οφείλει να θέσει το ζή­τημα της ονομασίας των Σκοπίων στην κρίση του Ελληνικού λαού ο οποίος ενεργώντας κυρίαρχα και πρωτογενώς να αποφασί­σει σχετικά με δημοψήφι­σμα για το Σκοπιανό

Δεν υπάρχουν σχόλια