Header Ads

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Φ. 1879)

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ

 

4 Φεβρουαρίου, 2024

Δέσποτα Κύριε ησο Χριστέ, Θεέ το λέους, πάσης γαθότητος χορηγός καί τν θαυμασίων Θεός, τς φιλανθρωπίας κένωτος πηγή, πάντα τά καθ’ μς συμφερόντως διευθύνων καί διακυβερνν, σοφ σου προνοί τόν μέτερον βίον διεξάγων, π᾿ ρχς δημιουργήσας νδρα καί γυνακα καί συναρμόσας ατούς ες λλήλων βοήθειαν καί διαδοχήν το γένους τν νθρώπων, τος περηφάνοις ντιτασσόμενος, ταπεινος δέ διδούς χάριν·

Ατός, Δέσποτα παντοκράτορ, πιδε φ’ μς καί πρόσχες τ δεήσει μν τν μαρτωλν, οτινες, εδότες σου τό φιλάνθρωπον, τό εσπλαγχνον, τό πολυέλεον, τό μακρόθυμον, τό νεξίκακον, ποτολμοντες αρομεν χερας καί κτενς βομέν σοι.

νες μν, Κύριε, νες μν, καί μή συναπολέσς μς τας μαρτίαις μν. Μή παραδης μς ες τέλος διά τάς νομίας μν. Δέξαι μν τάς εχάς ς δέξω τν Νινευιτν τήν πιστροφήν καί μετάνοιαν. Δέξαι τά δάκρυα καί τούς στεναγμούς, δέξαι τήν τεταπεινωμένην μν δέησιν. Δέξαι τάς κ βάθους ναπεμπομένας σοί τ δεσπότ κραυγάς. Νικησάτω βυσσος τς σς εσπλαγχνίας τό πλθος τν μετέρων μαρτημάτων. Καί μή άσς μς τ κατακλυσμ τς μαρτίας ς Σόδομα καί Γόμορρα γενέσθαι καί τήν κείνων δικαίαν ποινήν παχθναι μν· μλλον δέ καί τι χείρονα συναντσαι μν κατά τόν λόγον σου, τι Σοδόμοις καί Γομόρροις νεκτότερον σται τ κρίσει τ πόλει κείν τ πό σο δεδιδαγμέν καί μή πομέν τος σος προστάγμασι.

Παράσχου, φιλάνθρωπε Κύριε, τος ρχουσιν μν σύνεσιν καί τόν γνότατον φόβον σου, το νομοθετεν καί πορεύεσθαι κατά τό θεόν σου θέλημα. Λάλησον ες τάς καρδίας ατν γαθά πέρ το θνους καί τς κκλησίας σου, να ρεμον καί σύχιον βίον διάγωμεν, ν πάσ εσεβεί καί σεμνότητι.

τι παρακαλομέν σε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τάς κατά τό σόν θέλημα συνισταμένας οκογενείας ελόγησον, στερέωσον, φρούρησον, χύρωσον, νδυνάμωσον. Τήρησον γονες καί τέκνα νεπηρεάστους παντός κακο, πιδαψιλεύων τ χάριτί σου ερήνην, γάπην, μόνοιαν. Δός ατος πορεύε­σθαι κατά τάς σάς ντολάς, εαρεστοντας νώπιόν σου καί πεκδεχομέ­νους τό παρά σο πλούσιον λεος. μπλησον τούς οκους ατν σίτου, ονου καί λαίου καί πάσης γαθωσύνης, να μεταδιδσι καί τος χρείαν χουσι, δωρούμενος μα ατος πάντα τά πρός σωτηρίαν ατήματα καί ζωήν τήν αώνιον.

πίσκεψαι ν λέει καί οκτιρμος τό θνος μν, χάρισαι ατ νότητα καί ερήνην καί διατήρησον ατό ν εσεβεί καί πακο ες τό πανάγιον καί σωτήριον θέλημά σου. Διάλυσον τάς ντιθέσεις καί διχογνωμίας καί σύναψον πάντας ες γάπην καί σύμπνοιαν δελφικήν, κατευθύνων τούς πόδας μν ες δόν ερήνης. Μή ντανέλς τό Πνεμά σου τό γιον φ’ μν, να μή καί πάλιν ποστμεν πό σο καί καταλάβ μς σκότος καί σκιά θανάτου. Διάνοιξον μν τόν νον το πορεύεσθαι ν τ δ τν σν προσταγμάτων καί ννοεν τι οκ στιν ν λλ οδενί σωτηρία, οδέ νομά στιν τερον πό τόν ορανόν τό δεδομένον ν νθρώποις ν δε σωθναι μς, ε μή τό προσκυνητόν νομά σου.

πως, παλλαγέντες πάσης νηκέστου πιφορς καί δή νόμων καί βδελυρν θεσμοθετημάτων, πρεσβείαις τς περευλογημένης νδόξου Δεσποίνης μν Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας καί πάντων σου τν γίων, δοξάζωμέν σε τόν μόνον ληθινόν Θεόν, Σωτρα καί Λυτρωτήν μν, σύν τ νάρχ σου Πατρί καί τ παναγί καί γαθ καί ζωοποι σου Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Περιοδικό «Ο Σωτήρ»

Επιμελείται η Αρετή Ρέντα
πηγή Ο Σωτήρ 4 Φεβρουαρίου, 2024

 

Δεν υπάρχουν σχόλια