Header Ads

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (Φ. 1860)

 2η συνάντηση εργασίας εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος “Audit2Measure” με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
 
Με επιτυχία συμμετείχε το Επιμελητήριο Κορινθίας στη δεύτερη καθορισμένη συνάντηση εργασίας των εταίρων (partners) του ευρωπαϊκού προγράμματος Audit2Measure, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου του 2023.Το έργο Audit2Measure “Οδηγώντας επιχειρήσεις στην κλιματική ουδετερότητα επιταχύνοντας την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από ενεργειακούς ελέγχους” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα το ΕΜΠ – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηρο-κατασκευαστών ΠΟΒΑΣ και το Επιμελητήριο Κορινθίας, ενώ στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επτά (7) ακόμα εταίροι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία, τη Γερμανία και την Ολλανδία από τους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας.Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους παραβρέθηκαν στη διήμερη συνάντηση στην οποία συζητήθηκε η πορεία του έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από γόνιμες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταίρων. Ο συντονιστής του έργου, κ. Maggiore Simone του ιταλικού οργανισμού RSE, επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συνάντησης.Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων φορέων και οργανισμών επισκέφθηκαν και εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών υλικών, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι βιομηχανίες όσον αφορά την ενεργειακή τους μετάβαση.Το έργο διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων και της ανταλλαγής πληροφορίων, σύμφωνα και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.‍Το έργο AUDIT-TO-MEASURE έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζει η Συμφωνία Επιχορήγησης No 101075785.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ερμού 2, 20131, Κόρινθος / 27410-24464 (937)

media@korinthiacc.gr / www.korinthiacc.grΕπισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές, πρόγραμμα για σύνδεση με τις επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) για την χρηματοδότηση επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, και σε επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με στόχο να υλοποιήσουν από κοινού με τα Α.Ε.Ι. συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συνδρομή του επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4957/2022).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων, η προώθηση ευκαιριών και η ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει τόσο σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο και στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων μεταξύ Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεων.

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει το έργο είναι οι εξής: Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Παροχή κινήτρων σε διακεκριμένο ακαδημαϊκό ή/και ερευνητικό προσωπικό πανεπιστημίων του εξωτερικού για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με επιχειρήσεις.
Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ Α.Ε.Ι. και της αγοράς, διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην πραγματική οικονομία και τόνωση της καινοτομίας.
Συμβολή στη βελτίωση της διεθνούς προβολής για τα ελληνικά πανεπιστήμια, την προσέλκυση των αλλοδαπών φοιτητών, την αύξηση της συμμετοχής της εκπαίδευσης στο ελληνικό ΑΕΠ και στη μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε μια διεθνή ανταγωνιστική οικονομία εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Συνεισφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, που θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων.
Συμβολή στην ανάπτυξη συνεργατικής έρευνας με επιχειρήσεις και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.
Ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων.
Αύξηση της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία θα αντιστρέψει το «brain drain».

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων της μίας προτάσεων με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή. Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη από τις υποβαλλόμενες προτάσεις που θα υποβληθεί με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή, βάσει του κωδικού της αίτησης και του χρόνου οριστικοποίησης της στο ΠΣΚΕ, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης παρ. 4 σελ. 20.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Τι ενισχύεται:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, επιχορηγούνται δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μετεγκατάστασης και μετακίνησης εσωτερικού, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια, δαπάνες για συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα κλπ.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €85.223.990,00

Προϋπολογισμός Ταμείου: €58.142.250,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 21/04/2023

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=3746&lang=el

Δείτε τη σχετική πρόσκληση: Prosklisi_Episkeptes-Kathigites-Erevnites

Δεν υπάρχουν σχόλια