Header Ads

Καταγγελίες - Επισημάνσεις (Φ. 1833)

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Πληροφο­ρήθηκα από την εφημερίδα σας τις δηλώσεις του Δη­μάρχου μας, του Δήμου Κο­ρινθίων, Βασίλη Νανόπου-λου, ότι οι δημοτικοί Σύμ­βουλοι των μειοψηφιών και κάποιοι Ανεξάρτητοι, κα­ταψήφισαν την πρόταση για προληπτική εργολαβί­α μέσων απαραίτητων για έκτακτες καταστάσεις. Οι τοποθετήσεις του Δημάρ­χου είναι ορθές και μπράβο του, γιατί δεν περιμένει το κακό για να παρέμβει. Με την πρότασή του δείχνει ω­ριμότητα και ενδιαφέρον για την ασφάλεια των δη­μοτών. Οι καιρικές συνθή­κες δεν έρχονται κατά πα­ραγγελία, ούτε είναι προ­βλέψιμες. Ντροπή κυρίως στους ανεξάρτητους, που πήραν τίτλους από Συνδυ­ασμούς και ενώ αποβλήθη­καν δεν υπέβαλαν την πα-ραίτησή τους, αλλά καιρο-σκοπούν συμφεροντολογι­κά... Στα υπόψη...

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: Χάρη στον Υφυπουργό Επενδύ­σεων και καινοτομίας, Χρί­στο Δήμα, ο Δήμος Λουτρα­κίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων έχει πετύχει την χρηματοδότηση δημοτικών έργων, που ούτε στο όνει-ρό του δεν το φανταζόταν. Διαβάζουμε στα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινω­νίας δηλώσεις του Δημάρ­χου και ευχαριστήρια πολ­λά γι'αυτή την κοσμογονία έργων που γίνεται στο Δή­μο μας και επικροτώ τα ευ­χαριστώ του Δημάρχου τό­σο για τον κ. Δήμα όσο και για τυχόν άλλους βουλευ­τές που συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό επιβάλλει η δεοντολογία.

ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ: Πριν από λίγα χρόνια με ενδιέ­φερε και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει κάθε τι που έχει σχέση με το Αλιευτικό Κα­ταφύγιο της Αυτοδιοικητι-κής Κοινότητας Βραχατί-ου. Έχουμε όμως κανά δύ­ο χρόνια χωρίς ενημέρωση από τον Δήμο σε ποια φά­ση εργασιών βρίσκεται το λιμάνι μας. Τι έγινε με την υδροδότηση, την ηλεκτρο­δότηση και τις άλλες διευ­κολύνσεις που προβλέπεται να γίνουν. Ασφαλώς κάτι έ­χει γίνει από τότε, αλλά ο Δήμος καλό θα ήταν να έχει σε πρώτη ζήτηση ενδιαφέ­ροντος την εξέλιξη των ερ­γασιών και να μας ενημε­ρώνει.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 


ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις δημοτικές εκλογές στον δήμο Σικυωνίων, δείχνουν ότι θα πάμε και σ'αυτές τις εκλογές με τα ίδια σχήματα Συνδυασμών με εξαίρεση για την ώρα του Ανεξάρτητου Συνδυασμού με επικεφαλής τον Μηχανικό Δημήτριο Πιστεύο, που α­ποτελεί νέο κεφάλαιο για την περιοχή μας. Θεωρείται μάλλον βέβαιο πως έ­νας επικεφαλής συνδυασμού της μειοψηφίας έ­χει παραδοθεί στη βολή του και πιθανώς να συμπο­ρευτεί με τον Δήμαρχο. Αν πράγματι έτσι γίνουν τα πράγματα είναι επίσης βέ­βαιο ότι δεν θα ψηφιστεί κομματικά, αλλά τη ζημιά θα την κάνει...

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ: Αποτελεί κοινό μυστικό ότι η δυτική παραλία του Κορινθιακού Κόλπου από το Ξυλόκα­στρο κυρίως μέχρι και τα όρια του Νομού μας στην Ευρωστίνη, αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης. Οι καταστροφές κτιριακών ε­γκαταστάσεων στην παρα­λία είναι μεγάλες. Μέχρι και κτίρια βρίσκονται μέ­σα στο κύμα. Πριν από δύο περίπου χρόνια είχε αρχί­σει τεράστιο Περιφερεια­κό έργο προστασίας των α­κτών του Κορινθιακού. Δεν νομίζει ο Δήμαρχος πως ο­φείλει να μας ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις;

ΝΕΜΕΑΣ: Ένας πρώην Δήμαρχος της Νεμέας, συ­γκαταλέγεται στο ψηφο­δέλτιο του ΠΑΣΟΚ της Κο­ρινθίας. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Ανδριανάκο, ο ο­ποίος έχει δώσει δείγματα καλής αυτοδιοικητικής συ­μπεριφοράς και τώρα ήλ­θε η ώρα να αναβαθμιστεί στον πολιτικό στίβο. Για να τον επιλέξει το κόμμα ση­μαίνει πως λογαριάζει την προσωπικότητα, την πείρα και το ενδιαφέρον του για τα κοινά μας πράγματα. Ήταν καιρός να δούμε κά­ποιον δικό μας σε κομμα­τικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία.

Δεν υπάρχουν σχόλια