Header Ads

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ φ.1742

Λάβρος ο Αμβρόσιος για όσα λέγονται για το Άγιο Φως:
«Μην τα ισοπεδώνουμε όλα»

  


Απρίλιος 26, 2021
Ανοικτή επιστολή προς τον Εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, σχετικά με το Άγιον Φως.

Ο Σεβασμιώτατος στην επιστολή του διευκρινίζει ότι το Άγιο Φως που αντλείται από την Ακοίμητη Κανδήλα σε όλους τους Ιερούς Ναούς είναι Άγιο Φως. Όμως το Άγιο Φως που αναβλύζει εκ του Παναγίου Τάφου έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δεν αντλείται από κάποια κανδήλα αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού.

“Το εκ του Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φως είναι διαφορετικού χαρακτήρος! ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού, πηγάζει δε εκ του Παναγίου Τάφου θαυματουργικώς ως ΑΫΛΟΝ ή ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δε τούτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ των ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ” – προσθέτει ο Σεβασμιώτατος.

Κλείνοντας ο κ. Αμβρόσιος υπογραμμίζει: “θερμώς Σας παρακαλώ, οσάκις ομιλείτε περί του Αγίου Φωτός να προβαίνετε εις μίαν αντιδιαστολήν και να διευκρινίζετε την υφισταμένην διαφοράν μεταξύ του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ της ακοιμήτου κανδήλας των ανά τον κόσμον ιερών Ναών της Ορθοδοξίας!” Oλόκληρη η επιστολή του Αμβρόσιου έχει ως εξής:


«Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, Μεγάλην ὀδύνην ἠσθάνθην εἰς τήν καρδίαν μου σήμερον τήν πρωΐαν, περί τήν 8.30΄π.μ. ὥραν, καθώς Σᾶς ἤκουσα νά συνεντευξιάζεσθε μέ τούς κ. κ. Δημοσιογράφους τῆς ΕΡΤ 1.

Κατ’ ἀρχήν ἐπιτρέψατέ μοι νά ἀναφερθῶ εἰς τό θέμα τῆς μή ἱεροπρεποῦς δημοσίας ἐμφανίσεώς Σας.

Σᾶς γνωστοποιῶ ὅμως, ὅτι ἡμεῖς οἱ τῆς παλαιοτέρας γεννεᾶς Ἐπίσκοποι, ὁσάκις εἴχομεν δημοσίας ἐμφανίσεις, ἐφέρομεν πάντοτε τό έξώρασον, τό καλυμμαύχι μας καί τό ἀρχιερατικόν μας Ἐγκόλπιον! Δημοσίως ἡ ἱεροπρεπής ἐμφάνισις ἦτο ἀπολύτως ἀναγκαία ἕως καί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Tό γεγονός τῆς Ὑμετέρας μή ἱεροπρεποῦς ἐμφανίσέως Σας εἴχομεν καταγγείλει πρός τήν Δ.Ι.Σ, διά τῆς ἀπό 8ης Ἰανουαρίου 2021 ἀναφορᾶς ἡμῶν, ἥτις ὅμως μᾶς ἠγνόησεν!

Τελικῶς τά δημοσίως πραττόμενα,, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγχωνται! Συγχωρήσατέ μοι τό θάρρος.

Ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς τό κύριον θέμα τῆς παρούσης διαμαρτυρίας μας.

Σᾶς ἠκούσαμεν σήμερον τήν πρωΐαν νά ἀναφέρεσθε εἰς τό θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτός καί μέ πολλήν ἔκπληξιν διεπιστώσαμεν ἐμμέσως νά ἰσοπεδώνετε τόν τρόπον τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός μεταξύ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῆς καιομένης εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόν τῆς εὑρισκομένης ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ ἀναβλύζοντος ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου!

Βεβαίως εἰς τούς ἀνά τόν κόσμον Ἱερούς Ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας τό Ἅγιον Φῶς ἀντλεῖται ἐκ τῆς ὑφισταμένης ἀκοιμήτου Κανδήλας, ἥτις καίει διαρκῶς ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσφέρεται δέ ὑπό τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως πρός τό ἐκκλησίασμα τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου κατά τήν ἐκφώνησιν «Δεῦτε λάβετε φῶς …..». Εἶναι ὄντως ἅγιον τό Φῶς τοῦτο!

Πλήν ὅμως τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς εἶναι διαφορετικοῦ χαρακτῆρος!

ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, ἀλλά προέρχεται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ, πηγάζει δέ ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου θαυματουργικῶς ὡς ΑΫΛΟΝ ἤ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δέ τοῦτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ τῶν ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ὁ Πατριάρχης, φέρων ἐκ τῶν ἀμφίων του μόνον τό λευκόν στιχάριον, εἰσέρχεται εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου, όπου ἐκεῖ ὅλα εἶναι σβηστά, προσεύχεται καί περιμένει τήν ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός ὡς οὐρανό-σταλτον δῶρον.

Ὁ Πανάγιος Τάφος, λοιπόν, αἰφνιδίως καλύπτεται ἀπό ἕνα φωτεινόν καί πάλλευκον νεφέλωμα, τό ὁποῖον καί μεταδίδεται ὡς φῶς στίς λαμπάδεςπυρσούς, τίς ὁποῖες κρατεῖ εἰς τά χέρια του ὁ Πατριάρχης!

Αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό ΑΚΤΙΣΤΟΝ Ἅγιον Φῶς τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ἀναδυόμενον!

Ὅταν μάλιστα κατά τό ἔτος 1549 οἱ Ἀρμένιοι ἀπέκλεισαν τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην καί εἰσῆλθον ἐκεῖνοι εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον, διά νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς, τότε τό ἄκτιστον ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ἐποίησεν ρωγμήν εἰς μίαν κολῶναν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Παναγίου Ταφου καί προέβαλε ἀπό τήν ρωγμήν αὐτῆς τῆς κολῶνας, ὅπου οἱ Ἀρμένιοι εἶχαν ἀπωθήσει τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην, δηλ. εἰς τό σημεῖον, ὅπου εἶχε γονατίσει γεμάτος πόνον ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης!

Τό θαυμαστόν αὐτό γεγονός ἀποδεικνύεται καί ἐπιστημονικῶς, μέ τούς εἰδικούς νά ἀναφέρουν, ὅτι μιά τέτοια ρωγμή μπορεῖ νά εἶναι ἀποτέλεσμα ἠλεκτρικῆς ἐκκένωσης, δηλ. μιᾶς ὁρολογίας ἀγνώστου κατά τόν 16ον αἰωνα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θερμῶς Σᾶς παρακαλῶ, ὁσάκις ὁμιλεῖτε περί τοῦ Ἁγίου Φωτός νά προβαίνετε εἰς μίαν ἀντιδιαστολήν καί νά διευκρινίζετε τήν ὑφισταμένην διαφοράν μεταξύ τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τῶν ἀνά τόν κόσμον ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἐπί πλέον τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου προερχόμενον Ἅγιον Φῶς κατά τά πρῶτα λεπτά τῆς ὥρας δέν καίει, ὅ,τι προσεγγίζει εἰς αὐτό, ἤτοι οὔτε τά χέρια, οὔτε τά μαλλιά, οὔτε τά γένεια τῶν κληρικῶν, οἱ δέ κανδῆλες τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνάπτουν μόναι των καί αὐτομάτως! «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε»!

Ταῦτα ἐθεώρησα χρέος μου νά Σᾶς γνωστοποιήσω καί ἀδελφικῶς Σᾶς παρακαλῶ νά μή ἰσοπεδώνετε τά πάντα!

Ἐπί δέ τούτοις Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ καί διατελῶ Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός 
+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος» 
(Πηγή: romfea.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια