Header Ads

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε3 φ.1699

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 2020

*Των Αναστάσιου Λυμπερίου 
**Θοδωρή ΚαλοπήταΕδώ και καιρό έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019, μέσω του οποίου καλούνται και φέτος να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ αυτών και οι αγρότες αλλά και όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, ανεξαρτήτως επαγγέλματος που ασκούν. 

Παρακάτω, θα αναλυθεί ο τρόπος συμπλήρωσης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων του εντύπου Ε3 για όσους δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα ανεξαρτήτως σε τι καθεστώς ΦΠΑ ανήκουν ή αν είναι οι λεγόμενοι, αφανείς αγρότες οπότε δεν ανήκουν σε κανένα αφού η υποχρέωση αναγραφής τους, παραμένει η ίδια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους(κωδ.070) δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης αναγράφεται υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080). 

Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό έγγραφο 175019/01.12.2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Περαιτέρω, οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), καθώς επίσης και για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/ επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετ. η ΠΟΛ.1116/2015). 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.tax-attestation. opekepe.gr) για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2019 φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και κατ΄ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις -ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019 και αφορούν είτε το ίδιο, είτε προγενέστερα φορολογικά έτη, με βάση στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ήδη αναρτηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του εντύπου. Τα ποσά των κωδικών αυτών συμπληρώνονται από το χρήστη, με παράλληλη δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αντίστοιχους κωδικούς. 

Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός, ότι είναι διαφορετική η υποχρέωση σχετικά με την αναγραφή των αγροτικών επιδοτήσεων (κατά έτος που αφορούν) και κατ΄επέκτασιν από την φορολόγηση τους, από την υποχρέωση υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς αγροτών και την τήρηση βιβλίων όπου σε αυτή τη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν σε προηγούμενα φορολογικά έτη (ημερολογιακά) με το όριο να είναι τα 5.000 ευρώ. (Σχετ. Εγκύκλιοι: α) αριθ. ΠΟΛ 1201/2016 και β) αριθ. Ε.2173/2019) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ 

Με βάση τα ανωτέρω, υφίσταται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων με χειρόγραφη μορφή, χωρίς πρόστιμο, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ έως 31/12 εκάστου έτους προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και να απεικονίζονται ορθά οι εισπράξεις αγροτικών ενισχύσεων που αφορούν παρελθόντα έτη (Α.1070/2020, ΠΟΛ.1116/2015). Η παραπάνω διαδικασία, υπήρχε πρόθεση από την ΑΑΔΕ να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την φετινή χρονιά αλλά λόγω των εξελίξεων με την πανδημία πήγε πίσω χρονικά. Ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά, το σύστημα να είναι έτοιμο ώστε να αποφευχθεί αυτή η διαδικασία της χειρόγραφης υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ 

Όσοι εισπράττουν αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις μπορούν να ενημερώνονται μέσα από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr ) με τους κωδικούς taxis και όχι αποκλειστικά με την έκδοση ειδικών κωδικών για την ‘’Καρτέλα αγρότη’’ που ίσχυε πέρυσι. Συγκεκριμένα, στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στο μενού «Εφαρμογές» επιλέγουμε «εφαρμογές για την ενημέρωση του πολίτη» και ακολούθως «Σύστημα Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ τέλος, κλικάρουμε την δεύτερη επιλογή «Μέσω της εφαρμογής «Δημοσιοποίηση πληρωμών με την υποσημείωση με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) » 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071), όπως αναφέραμε φορολογείται από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (κωδ.009 με ένδειξη 2 ή 3) οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων θα συμπληρώνονται στον κωδικό 361, ενώ οι αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται στον κωδικό 362. 

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιους που έχει εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κρίνεται απαραίτητο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την ορθή σύνταξη της φορολογικής τους δήλωσης. 

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους! 

*Ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης . Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

**Ο κ. Θοδωρής Καλοπήτας, ΛογιστήςΦοροτεχνικός Α΄τάξης, ΜΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια