Header Ads

«STOP στους Πλειστηριασμούς Πρώτης Κατοικίας / Μόνη Λύση το Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών»


Του Νότη Μαριά

Τον κίνδυνο να χάσουν τα σπί­τια τους οι φτωχοποιημένοι από τα Μνημόνια Έλληνες, από την κα­τάργησης της προστασίας της πρώ­της κατοικίας και την απαίτηση της ΕΚΤ και του Ντράγκι να ξεπουλη­θούν στα κοράκια τα κόκκινα δάνει­α, αντί πινακίου φακής, επεσήμα­νε ο Προέδρος του Κόμματος «ΕΛ­ΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» Ευρωβου­λευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, κατά την παρέμβασή του στην Ολο­μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στο Στρασβούργο, την Τετάρ­τη 13/3/2019. 
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ανα­φέρθηκε στις ευθύνες τόσο της κυ­βέρνησης Τσίπρα όσο και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων που, ό­χι μόνο δεν επέλυσαν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αλλά το ά­φησαν να διογκωθεί. Υπογράμμισε, δε, την κατάφορη αδικία σε βάρος των Ελλήνων που υπερχρεώθηκαν με τα Μνημόνια για να σώσουν τους δανειστές και τις τράπεζες και τώ­ρα κινδυνεύουν να χάσουν τα σπί­τια τους, αφού η κυβέρνηση «ρίχνει τους δανειολήπτες βορά στους το­κογλύφους». 
Η μόνη λύση είναι η δημιουργί­α Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών, που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνει­α στην τιμή της πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια, τόνισε, ε­παναλαμβάνοντας, για πολλοστή φορά, την πρότασή του για τη δίκαι­η και οριστική διευθέτηση του προ­βλήματος. 
Κατά την παρέμβασή του ο Νό­της Μαριάς επεσήμανε: «Μιλούμε για τα κόκκινα δάνεια στην Ένωση, τη στιγμή που στην Ελλάδα οι φτω­χοποιημένοι από τα Μνημόνια Έλ­ληνες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τα κοράκια. Παρό­τι ο Ελληνικός λαός, με την υπερ­χρέωσή του λόγω Μνημονίων, έσω­σε τους ξένους δανειστές, αλλά και τις τράπεζες, παρότι η Ελλάδα χρε­ώθηκε με 288 δισεκατομμύρια ευ­ρώ, τελικά η τρόικα με επικεφαλής την ΕΚΤ και τον Ντράγκι απαιτούν α­πό τις τράπεζες το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων στα κοράκια, αντί πινακίου φακής. 
Η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερ­νήσεις, άφησαν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων να διογκωθεί. Τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα καταρ­γεί την προστασία πρώτης κατοικί­ας και ρίχνει τους δανειολήπτες βο­ρά στους τοκογλύφους. Μόνη λύση η δημιουργία Ταμείου Σωτηρίας Δα­νειοληπτών με κρατική παρέμβαση που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνει­α στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια, πρόταση που υ­ποβάλαμε εδώ και δύο χρόνια». 
Και κατέληξε: «Stop εδώ και τώρα στους πλειστηριασμούς πρώτης κα­τοικίας. «Κανένα σπίτι στα χέρια τρα­πεζίτη». Αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό σύνθημα και στις επικείμε­νες Ευρωεκλογές. Γιατί για την Ελ­λάδα υπάρχει ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ». 
Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Νεολαίας για το κλίμα 
Τις κινητοποιήσεις της Ευρωπα­ϊκής νεολαίας για το κλίμα χαιρέ­τησε με παρέμβασή του στην Ολο­μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στο Στρασβούργο την Τετάρ­τη 13/3/2019 ο Πρόεδρος του Κόμ­ματος ΕΛΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς. 
Η παρέμβαση αυτή του Νότη Μαριά είναι ιδιαίτερα επίκαιρη κα­θώς χθες Παρασκευή 15/3/2019 χι­λιάδες νέοι σε όλη την Ευρώπη βγή­καν στους δρόμους και με το σύνθη­μα «δεν υπάρχει πλανήτης Β» ζήτη­σαν από τους ηγέτες όλου του Κό­σμου την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσά τους και χιλιάδες νέες και νέοι που έδωσαν «βροντερό παρών» σε αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθή­να.
Ειδικότερα ο Νότης Μαριάς επι­σήμανε: «Οι νέοι έχουν έρθει πλέον ξανά στο προσκήνιο μια και παλεύ­ουν για το περιβάλλον. Χαιρετίζου­με τις κινητοποιήσεις των νέων σε όλη την Ευρώπη για το περιβάλλον, διότι δείχνουν ένα μήνυμα αποφα­σιστικό. Οι νέοι που πρέπει να στη­ριχθούν με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για τα ερευνητικά ιδρύματα, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, για να έχουν ευκαιρίες στην εκπαίδευ­ση, για να μπορεί να υπάρχουν πο­λύ περισσότερα κονδύλια στην πε­ρίφημη πρωτοβουλία για απασχόλη­ση των νέων». 
Στην παρέμβαση του ο Νότης Μαριάς έκανε έκκληση για αύξηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εκπαίδευση και την καινοτομία τονί­ζοντας μεταξύ άλλων ότι «θα πρέ­πει να υπάρξει προτεραιότητα στην καινοτομία, την έρευνα και την ανά­πτυξη. Για να έχουμε βιώσιμη ανά­πτυξη με θέσεις εργασίας, κι αυτό σημαίνει στήριξη της απασχόλησης των νέων». 

* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευρωβου­λευτής και Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Ε­πιστημών του Πανεπιστημίου Κρή­της και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια