Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Προ των Πυλών ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ! Πλήρης ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ στην Θράκη! Οι Τούρκοι έστειλαν Λοχαγό να επιβλέπει…

Σε τουρκοποίηση της Θρά­κης μετατρέποντας κάθε μουσουλμάνο σε… Τούρ­κο και παραβλέποντας την πραγματική του καταγωγή στοχεύει η Άγκυρα. Το σχέ­διο είναι καλά καταστρωμέ­νο και σε αυτό βάζει πλάτη ακόμα και η ελληνική κυ­βέρνηση. Η Τουρκία δεν έ­χει κρύψει ποτέ τις βλέ­ψεις της στην περιοχή την οποία θέλει να μετατρέψει σε δούρειο ίππο για να πα­ρεμβαίνει στο ελληνικό γί­γνεσθαι.
Και επειδή ο πλέον ισχυ­ρός συνδετικός κρίκος των εθνών είναι η γλώσσα η Ά­γκυρα θέλει να μετατρέψει την μειονότητα σε τουρκό­φωνη ώστε να μπορεί ευ­κολότερα να παίζει παιχνί­δια. Ποιος αλήθεια έχει ξε­χάσει το μικρό κοριτσάκι να ξεσπά σε κλάματα κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην περιοχή και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή επειδή δεν έδιναν στον πρόεδρο το μι­κρόφωνο; Ουδείς. Όπως ουδείς έχει ξεχάσει τα καρ­φιά του κατά της Αθήνας.Για τους δικούς της λόγους η Άγκυρα δείχνει να ξεχνά μόνιμα πως η μειονότητα είναι μουσουλμανική και ό­χι τουρκική.
Μάλιστα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερι­κών της Τουρκίας Χαμί Ακ­σόι σε πρόσφατες δηλώ­σεις του έκανε πάλι αναφο­ρά σε τουρκική «μειονότη­τα» στη δυτική Θράκη την οποία η Τουρκία προστα­τεύει! Και αυτό λίγες μέρες πριν το ταξίδι Τσίπρα στην Άγκυρα. Για να εξυπηρετή­σουν ακόμα καλύτερα τους σκοπούς τους και να χαρτο­γραφήσουν την περιοχή, οι Τούρκοι έστειλαν στην πε­ριοχή και τον κατάλληλο άνθρωπο: τον λοχαγό Σο­νέρ Εργκούν που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατοχω­ροφυλακής Ντιγιαρμπακίρ, ο οποίος διορίστηκε ως α­κόλουθος ασφαλείας στο προξενείο Κομοτηνής στην Ελλάδα. Εκείνοι που γνω­ρίζουν καλύτερα εξηγούν πως πρόκειται για ένα πρό­σωπο που χρειάζεται ιδιαί­τερη προσοχή.Και ενώ οι Τούρκοι απροκάλυπτα πια παίζουν το δικό τους παι­χνίδι, η Αθήνα κοιμάται όρ­θια παρέχοντας και επιπλέ­ον διευκολύνσεις. Επιβάλ­λοντας τα τουρκικά στα μειονοτικά σχολεία και σε Έλληνες που μιλούν ελ­ληνικά αλλά και κάποια α­πό τις γλώσσες της μειονό­τητας.
Η τελευταία «ανάσα» του ΣΥΡΙΖΑ: Τρομοκρατία, προβοκάτσια και απειλές – Έτρεμαν την τεράστια συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία 

19 Ιανουαρίου 2019 
Η τελευταία «ανάσα» του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την πτώση του ήταν την Κυ­ριαή. Με παρακρατικές μεθόδους, με χρήση τρο­μοκρατίας, τα καπνογό­να της Αστυνομόιας, το φακέλωμα και προβοκά­τσιας προσπάθησε μάται­α να ακυρώσει την τερά­στια συμμετοχή στο συλ­λαλητήριο για τη Μακε­δονία.Η Η πρασγματική μέτρηση για το συλλαλη­τήριο για την Μακεδονί­α ήταν καταλυτική. Στην Αθήνα επικεντρώθηκε η προσπάθεια της «Επιτρο­πής Αγώνα για την Ελλη­νικότητα της Μακεδονί­ας», που διοργάνωσε το συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, προκειμένου να υπάρ­ξει δυναμική παρουσί­α. «Βουλιάξε» το Σύνταγ­μα εκτιμούν οι διοργανω­τές Εκτός από τα social media, ανακοινώσεις συ­νεχίζονται ακόμη και σή­μερα μετά από τρεις ημέ­ρες. Οι Αθηναίοι και οι ε­πισκέπτες από όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας ένωσαν τις φω­νές τους, που έφτασαν στη Βουλή θα στοιχιώ­σουν τους επιλήσμονες, που πρόδωσαν κάθε Ιε­ρό και όσιο της Πατρίδας. Για ελάχιστους μήνες ε­ξουσίας όποιοι ψήφισαν το ξεπούλημα τηνς Ιστο­ρίας, του Πολιτισμού, και της μελλοντικής ακεραι­ότητας της Ελλάδας, θα ζουν με το στίγμα του Ε­φιάλτη. Δόθηκε ένα δυ­νατό μήνυμα στην κυ­βέρνηση Τσίπρα, στο ΣΥ­ΡΙΖΑ και τους προσκηνη­μένους, που αυθαίρετα χάρισαν στα Σκόπια, ονο­μασία, εθνότητα, γλώσσα και Ιστορία…
Πολιτικές αναταράξεις στα Σκόπια για την συμφωνία των Πρεσπών

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 : Πολιτικές αναταράξεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Σκόπια προκαλεί η συμ­φωνία των Πρεσπών. Η άρνη­ση του προέδρου της χώρας να υπογράψει τις συνταγματι­κές αλλαγές που πέρασαν α­πό το κοινοβούλιο, δημιουρ­γεί συνεχώς εντάσεις, με την αντιπολίτευση σφυροκοπά με κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ.
Τα κόμματα της αντιπολίτευ­σης συγκεντρώθηκαν πριν λί­γα 24ωρα και δημιούργησαν έναν συνασπισμό κατά του Ζάεφ. Παράλληλα κατήγγει­λαν την ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, στην οποία αναφέρεται πως η συμφωνί­α για την ιθαγένεια αναγνωρί­ζει «Μακεδονική υπηκοότητα» και όχι εθνότητα.
Με τον τίτλο: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μακεδονίας αναγνωρίζει επίσημα ότι δεν υπάρχουν Μακεδόνες στην Μακεδονία με βάση την εθνό­τητα» ρεπορτάζ του τηλεοπτι­κού σταθμού Alfa στα Σκόπια κατηγορεί την κυβέρνηση Ζά­εφ ότι αθέτησε όσα έλεγε για την μακεδονική ταυτότητα.
Όπως μετέδωσε χθες το πρα­κτορείο ειδήσεων “MIA”, σε σημερινή συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γενικός Γραμ­ματέας του κόμματος της α­ξιωματικής αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE Ίγκορ Γιανού­σεφ ανακοίνωσε ότι το κόμμα πρόκειται να καταθέσει εντός της ημέρας μηνύσεις εναντίον του Προέδρου του Κοινοβου­λίου Ταλάτ Τζαφέρι, του α­ναπληρωτή Γενικού Γραμ­ματέα του Κοινοβουλίου Νε­τζμπεντίν Ιμπραήμι καθώς και εναντίον του Διευθυντή της «Εφημερίδας της Κυβερνήσε­ως» Μάρτιν Κόστοφσκι με την αιτιολογία ότι υπάρχουν βά­σιμες υποψίες ότι έχουν δια­πράξει το ποινικό αδίκημα της «κατάχρησης εξουσίας» βά­σει του άρθρου 353 του Ποι­νικού Κώδικα, της «εγκλημα­τικής σύμπραξης» βάσει του άρθρου 394 και του «σαμπο­τάζ» βάσει του άρθρου 315 του Π.Κ.
Το κόμμα ισχυρίζεται ότι και οι τρεις διέπραξαν διαδοχι­κά ποινικά αδικήματα τα οποί­α πλήττουν την συνταγματική τάξη, αλλά και την ασφάλεια του κράτους, καθώς παραβιά­ζοντας με δόλο το Σύνταγμα και τους νόμους επέτρεψαν την δημοσίευση του «νόμου για την αντισυνταγματική δι­γλωσσία» δίχως την υπογρα­φή του Προέδρου της Δημο­κρατίας Γκιόργκε Ιβάνοφ. Την ίδια ώρα ο Γιανούσεφ αποκά­λυψε ότι την ερχόμενη Δευ­τέρα το κόμμα θα προσφύγει και στο Συνταγματικό Δικα­στήριο ζητώντας την εξέταση της συνταγματικότητας του «νόμου για την διγλωσσία», ε­νώ ταυτόχρονα θα ζητήσουν και την προσωρινή παύση της εφαρμογής του νόμου.
Ο ΓΓ του VMRO-DPMNE επα­νέλαβε το αίτημα του κόμμα­τος για διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ι­στοσελίδα “MKD”, στο Συ­νταγματικό Δικαστήριο προ­σέφυγε και ο καθηγητής Γιό­βε Κεκένοφσκι από την δη­μοκρατική φράξια του VMRO-DPMNE, για εκτίμηση της συ­νταγματικότητας του νόμου των γλωσσών, ο οποίος, κατά την άποψή του, υιοθετήθηκε χωρίς την απαραίτητη ενισχυ­μένη πλειοψηφία των 80 βου­λευτών.
Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία αμφισβητεί τη νομιμότητα του νέου ονόματος της πΓΔΜ

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019: Η Ρωσία δεν αντιτίθεται στο νέ­ο όνομα της‘Μακεδονίας’, αλ­λά αμφισβητεί τη νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Αυτό α­νακοινώθηκε την Τετάρτη από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερι­κών, Σεργκέι Λαβρόφ σε μεγά­λη συνέντευξη Τύπου για τα α­ποτελέσματα της ρωσικής εξω­τερικής πολιτικής κατά το 2018, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσε­ων Tass. «Η Ρωσία δεν είναι α­ντίθετη με το όνομα που τελι­κά εμφανίσθηκε και ανακοινώ­θηκε. Διερωτόμαστε κατά πόσο νόμιμη είναι αυτή η διαδικασί­α, η οποία οφείλεται στην επι­θυμία να βρεθεί συναίνεση με­ταξύ των Σκοπίων και της Αθή­νας», δήλωσε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξωτερικών. «Αναμφίβολα η διαδικασία αυτή, προκλήθη­κε από την επιθυμία των Ηνω­μένων Πολιτειών, για να εντά­ξει όλες τις χώρες των Βαλκα­νίων στο ΝΑΤΟ και να σταματή­σει οποιαδήποτε επιρροή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην πε­ριοχή». 
Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να συμφωνήσει ότι η Ρωσία δεν έχει θέση στα Βαλ­κάνια. «Έχουμε πάντοτε υπο­στηρίξει μια λύση με έναν τρό­πο που θα ήταν αποδεκτός α­πό το λαό, από τους λαούς και τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στη ‘Μακεδονία’. Ποτέ δεν έχω ακούσει ότι η εφαρμογή μιας απόφασης του Συμβουλί­ου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να αποτραπεί η διευθέτηση ενός ζητήματος. Ειδικότερα, όταν αυτό ισχύει για απόφαση με τη διαδικασί­α των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση του νέου ο­νόματος της πΓΔΜ μεταξύ των Σκοπίων και της Αθήνας», ανέ­φερε ο Λαβρόφ. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είναι πάντοτε σε θέση να συμ­μορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Αλλά όταν το όνομα εγκρίνεται από ένα έγγραφο που δεν έχει υπογραφεί στο επίπεδο που α­παιτεί το Σύνταγμα της ‘Μακε­δονίας’, αναρωτιέμαι πόσο νό­μιμη μπορεί να είναι αυτή η δια­δικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.
The Hellenic Information Team «Τρομοκρατία στους Έλληνες της Χιμάρας. Χωρίς ρεύμα και νερό»…

Παρασκευή, 18 Ιανουαρί­ου 2019: Κραυγή απόγνω­σης από τους Έλληνες τηςΧι­μάρας. Εν μέσω βαρυχειμω­νιάς είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύ­μα και χωρίς νερό σε όλους τους οικισμούς που κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Ο ομο­γενής Σταύρος Μάρκου περι­γράφει την κατάσταση: «Τους «gam isa» σήμερα, κάλεσα τον πρόεδρο της αλβανικής δημο­κρατίας να πάρει μέτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έ­χουμε ρεύμα και νερό εδώ και 48 ώρες στη Χιμάρα, Δρυμάδες, Βούνο, Ιλίς, Παλάσα, νησί Χιμά­ρα, γίνεται τρομο…, δεν μιλά­νε για το τι συμβαίνει, εγώ πά­ω κάθε καφενείο και το ανοίγω (το θέμα), φοβούνται δεν κατα­λαβαίνουν πως και που… Κάθο­νται χωρίς ρεύμα και δεν λένε τίποτααααα, τρομερό, μου κα­κοφαίνεται οι δικοί μου πατριώ­τες δεν μπορούνε να πούνε ναι ή όχι στην δικτατορία του Ρά­μα, τελικά φάση στη φάση κα­ταλαβαίνουμε ότι ο Ενβέρ Χό­τζα ακόμη ζει. Είναι κακό με­γάλο που ένας δημοσιογράφος (σημείωση: ο Μάρκου) να ρω­τήσει ‘ρε παιδιά τι γίνεται;» τώ­ρα που τα γράφω ήρθε το ρεύ­μα και πάλι κόπηκε μετά τριά­ντα λεπτά, πρόλαβα και σου τα έστειλα…
https://www.facebook.com/stavri.marko


ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια