Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


Α.Δ.Α.: Ψ17ΘΩ9Π-ΖΙΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΗ 2
Αριθ. Πρωτ.: 57

Ζευγολατιό, 03/01/2019

Tαχ. Κωδ.: 20001

Πληροφορίες: Π.Μαυραγάνης

Τηλ.: 2741360512-513 

FAX: 2741500301

e-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου Βόχας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» , με κριτήριο κατακύρωσης την η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με κοστολόγηση του κύκλου ζωής. Με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 2.128.693,75 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 510.886,50 € ήτοι σύνολο δαπάνης 2.639.580,25 €
Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει ως εξής:
Για προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ποσού 956.655,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 229.597,20 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού έως 1.186.252,20 €.
Για παροχή υπηρεσιών ποσού 746.300,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 179.112,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 925.412,00 € και
δικαιώματα προαίρεσης ποσού 425.738,75 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 102.177,30 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 527.916,05 €.
Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και ταξινομείται υπό CPV ως εξής:
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων».
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».
51110000-6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».
50232100-1 «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 53160), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 42.573,88 Ευρώ
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2741360512-513, αρμόδιος υπάλληλος Π.Μαυραγάνης, ).

Ο Δήμαρχος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Λουτράκι: 10/ 01/ 2019

Αριθ. Πρωτ. 412

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: “Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή καταρράκτες Λουτρακίου 2017” συνολικού προϋπολογισμού #189.912,31# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 79/2018 σχετική μελέτη.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών1 ορίζεται η …8.2.2019…, ημέρα Παρασκευή και ώρα ...10.00...π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ...15.2.2019..., ημέρα Παρασκευή και ώρα ....10.00..π.μ.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ....ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ… και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 1 της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικοί φορείς, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλοι ενώσεων.
3. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης, μαζί με εγγυητική συμμετοχής ποσού #3.060,00# €.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, τον Αστικό κώδικα και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καπετανόπουλος Ιωάννης, τηλ. 27443 60171).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια