Header Ads

Κατ΄έτος εις τους εορτασμούς της εξεγέρσεως, εις τους χώρους του Πολυτεχνείου συνετελείται ένας φόνος, ήτοι η εν ψυχρώ δολοφονία της ΑΛΗΘΕΙΑΣ


Αρχαία Σικυών τη 23 Νοεμ. 2018

Κυρία Διευθύντρια,
Δύο ημέρες προ του εορτασμού της »17 Νοεμβρίου» ήτοι της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου το 1973, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Λαγός ωμιλήσας εν τη Βουλή ητήσατο υπό του Σώματος, όπως του γνωσθή το όνομα ενός έστω φονευθέντος εις το Πολυτεχνείον. Ιερόν μένος κατέλαβε πάντας τους δημοκράτας της συμφοράς, οίτινες αδυνατούντες όπως ικανοποιήσωσι το αίτημα του «αιρετικού», προσεπάθησαν δια φωνασκιών όπως δικαιολογήσωσι τη αδυναμίαν των. Αλλά τι επεδίωκε ο κ. Λαγός, δια της αιτήσεώς του , ήτις τοιαύτην ταραχήν εν τω Κοινοβουλίω προκάλεσεν; Η αλήθεια δια το ζήτημα αυτό έλαμψε αμέσως μετά την μεταπολίτευσιν ότε και ο ενεργήσας ανάκρισιν δια το ζήτημα, ακέραιος εισαγγελεύς αείμνηστος Τσεβάς, απεφήνατο εν τω πορίσματί του «ότε ουδείς εφονεύθη εις το Πολυτεχνείον». Προσέτι δε το Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος(ΤΕΕ) δι΄εκγυκλίου του καλούσε τους έχοντας θύμα εις το Πολυτεχνείο όπως υποβάλλουν δικαιολογιτικά δια την υπ΄αυτού συνταξιοδότησίν των και εις αυτήν την περίπτωσιν αυδείς επαρουσιάσθη.
Παρ’ ότι επισήμως απεδείχθη, ότι εντός του Πολυτεχνείου κατά την διάρκειαν της εξεγέρσεως ουδείς εφονεύθη, κατά τας ημέρας της επετείου ηκούσθησαν ψεύδη ασύστολα και συνέβησαν γεγονότα, τα οποία υποτιμούν την νοημοσύνην πολλών και υποβιβάζουν τον πολιτισμόν μας. Την 16ην Νοεμβρίου παραμονήν της επετείου, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενη από τους συντρόφους Φίλη, Σκουρλέτη, Τόσκα, Ρήγα, Γαβρόγλου, Μανιό, Δρίτσα και Αννέτα Καβαδία θέλισε όπως επισκεφθή τον τόπον της «θυσίας» και αποτίση φόρον τιμής εις τους «ηρωικώς πεσόντας. Εκεί υπεδέχθησαν την αντιπροσωπεία οι κληρονόμοι και κάτοχοι του χώρου και της Μεγάλης Ιδέας!! την οποίαν εκπροσωπεί ο αγών του Πολυτεχνείου με αγρίας διαθέσεις. Αφού τους απηγόρευσαν την είσοδον, τους επροπηλάκισαν και τους κατέβρεξαν δια των υπολειμμάτων των καφέδων των. Ούτω έληξεν αδόξως η αποστολή της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ τα δε μέλη της απεχώρησαν πραγματικώς, ως «βρεγμένες γάτες».
Αι ψευδολογίαι και αι φανταστικαί απώλειαι εντός του Πολυτεχνείου εσυνεχίσθησαν την επομένην 17ην Νοεμβρίου εντονωτέραι. Κατά το μεσημβρινό δελτίον ειδήσεων, επατουσιάσθησαν εις τινά τηλεοπτικόν σταθμόν τρία άτομα (ένας άνδρας και δύο γυναίκες), φέροντα το προσωπείον της θλίψεως, τα οποία ανευρυθιάστως ανέφεραν ότι ο μεν άνδρας και η μια γυναίκα είχαν χάσει τον υιόν τους, η δε ετέρα την θυγατέρα της. Η ηλικία των ως άνω εμφανισθέντων, ουδενός θα εχαρακτηρίζετο μεγαλειτέρα τω 70 ετών. Ούτως εχόντων των πραγμάτων εις ποίαν ηλικίαν εγέννησαν, ή ποιάν ηλικίαν είχαν οι απωλεσθέντες ;.Τούτο ουδώλος απησχόλησεν τον λαβόντα τας συνεντεύξεις εκφωνητήν, διόκύριον μέλημα αυτού και των παροισταμένων του ήταν να διατευθή εις την κοινωνίαν το ψεύδος.
Ακόμη εν χονδροειδές ψεύδους, το οποίον υποστηρίζεται κατά την «επέτειον» κατ΄έτος είναι ότι, το Πολυτεχνείον έρριξε την Χούντα. Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Διότι από της 8ης Οκτωβρίου 1973 η Χώρα εκυβερνάτο υπό πολιτικής κυβερνήσεως υπό τον Σπ. Μαρκεζίνην, των στρατιωτικών εχόντων αποσυρθή και μόνον ο Γ. Παπαδόπουλος παρέμεινεν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο δε Μαρκεζίνης είχεν αναλάβει με εντολήν όπως εντός τριμήνου σύνταξη νέον Σύνταγμα και προχωρίση εις ελευθέρας εκλογάς. Κατόπιν τούτου η εξέγερσις του Πολυτεχνείου, ουδεμίαν «Χούντα» έρρηξεν¨, έδωσεν, όμως την διακιολογίαν εις τον ανόητον Ιωαννίδην, όπως ανατρέψη την Κυβέρνησιν Μαρκεζίνη την 25ην Νοεμβρίου 1973 και να εγκαθιδρύση την ανόητον επικυριαρχίαν του με τα γνωστού επακόλουθα της Κύπρου, τα οποία επλήρωσε και πληρώνει ο Ελληνισμός.
Γεγονός πάντως είναι ότι, κατ΄έτος εις τους εορτασμούς της εξεγέρσεως, εις τους χώρους του Πολυτεχνείου συνετελείται ένας φόνος, ήτοι η εν ψυχρώ δολοφονία της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Μετά τιμής Ανδρέας Ντάνος

Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια