Header Ads

ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ : Με αφορμή το συλλαλητήριο στην Κόρινθο


Ποιος από εμάς δεν ένιωσε ρίγος ακούγοντας τον πρωθυ­πουργό του γειτονικού κρατιδίου να μιλά στις Πρέσπες για Έλληνες και Μακεδόνες μειδιώντος του δικού μας πρωθυπουργού; Ποιος δεν συγκλονίστηκε ακούγοντας τους γείτονές μας να μι­λούν για μακεδονικό στρα­τό και να βλέπουν το αστέρι της Βεργίνας στο πέτο των στολών τους ως εθνόσημό τους;
Ένα μεγάλο ποσοστό Ελλή­νων θεωρούν την συμφω­νία των Πρεσπών επαίσχυ­ντη. Αυτό το μεγάλο ποσο­στό κατασυκοφαντήθηκε α­πό τους κυβερνητικούς ως ακροδεξιό και φασιστικό. Α­ναρωτιέμαι ποιος πραγματι­κά πιστεύει ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες είναι ακροδεξιοί και φασίστες. Και αν ισχύει αυτό, τότε πως βρισκόμαστε με κυβέρνηση πρώτης φοράς αριστε­ρά; Εκτός κι αν κάποιοι από τους αποκαλούμενους σήμε­ρα φασίστες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλο­γές. Οπότε σ΄ αυτήν την περίπτωση πως μπορούμε να χα­ρακτηρίσουμε ένα κόμμα που το ψηφίζουν και φασίστες; Βέβαια, αυτή είναι η τεχνική των κυβερνώντων: όσοι δι­αφωνούν μαζί τους, είναι ακραίοι, φασίστες, ακροδεξιοί. Αυτή η τεχνική δεν είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιεί­ται. Τα πάσης φύσεως καθεστώτα ανά τους αιώνες χρη­σιμοποιούν τη γλώσσα ως εργαλείο διαμόρφωσης γνώ­μης, ενοχοποίησης των αντιπάλων και εξουδετέρωσης τους. Έτσι, όποιος δεν είναι Συριζαίος είναι φασίστας ή ο πατριωτισμός γι αυτούς δεν είναι παρά εθνικισμός. Και τα καθεστώτα πάντα βρίσκουν τον τρόπο να επιβάλλο­νται. Έστω για λίγο. Και το κατορθώνουν, γιατί οι τεχνι­κές τους αποφέρουν καρπούς. Ο Σύριζα προσπαθεί να α­κυρώσει τα συλλαλητήρια κατασυκοφαντώντας τους αν­θρώπους που συμμετέχουν για να εμποδίσει τη συμμε­τοχή άλλων. Έτσι, σε μια χώρα που κυριαρχεί το πα­ράλογο, υπάρχουν καλά συλλαλητήρια, όταν εκπορεύ­ονται από το Σύριζα και κακά, όταν ξεκινούν από άλλες δυνάμεις της κοινωνίας (πχ Εκκλησία ή αυθόρμητα από απλούς ανθρώπους). Υπάρχουν καλές παρελάσεις όπως το pride και κακές (τις οποίες θα καταργούσαν) όπως οι παρελάσεις των εθνικών εορτών.
Όπως και να έχει ο διχαστικός λόγος που χρησιμοποιούν οι κυβερνητικοί είναι επικίνδυνος και επιβλαβής για τα ε­θνικά συμφέροντα, καθώς ενεργοποιεί εμφυλιοπολεμι­κά αντανακλαστικά. Σε αυτά όλα επένδυσε λοιπόν ο Σύ­ριζα για να ενοχοποιήσει ένα μεγάλο ποσοστό του πλη­θυσμού και να διαχύσει φόβο στους πολίτες μήπως χαρα­κτηριστούν ακραίοι, εμποδίζοντας τους να συμμετέχουν σε συλλαλητήρια.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε αυτούς που για προσω­πικά οφέλη «καπελώνουν» τα συλλαλητήρια ακυρώνο­ντας τη δυναμική τους, και τους πάσης φύσεως γραφι­κούς, θα καταλάβουμε πως χειραγωγείται η συμμετοχή ή μη των πολιτών σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.Αυτά έ­χουν σημασία για όσους διοργανώνουν ένα συλλαλητή­ριο. Στόχος θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας και ο αποκλεισμός των ακραί­ων και των καπηλευτών. Γιατί στην πραγματικότητα, ό­πως είδαμε και στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθη­κε στην Κόρινθο την περασμένη Παρασκευή ο πατριωτι­σμός δεν είναι κτήμα κανενός. Στην Κόρινθο συμμετεί­χαν άνθρωποι με διαφορετική κομματική ταυτότητα, δια­φορετική κουλτούρα, διαφορετική ηλικία και διαφορετι­κό φύλο. Αυτό που ένωνε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η αγάπη για την πατρίδα, είναι η συγκίνηση για ό,τι κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα.
Και αλήθεια, ποιος έχει το δικαίωμα να ενοχοποιεί αυτά τα συναισθήματα; Και επιτέλους, η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει πως οι αστοί κατεβαίνουν επιτέλους στο δρό­μο…

Δεν υπάρχουν σχόλια