Header Ads

Η ομιλία του Βουλευτή Κορινθίας Χρ.Δήμα στη συζήτηση της πρότασης μομφής : ΔΙΝΟΥΝ ΟΝΟΜΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ


«Η πρόταση μομφής της ΝΔ κατά της κυβέρνησης ΣΥ­ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ισοδυναμεί με ψή­φο υπέρ ή κατά της συμφωνί­ας για το Σκοπιανό» σημείωσε στην εισήγηση του ο Βουλευ­τής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, κατά τη συζήτηση της πρότα­σης δυσπιστίας που κατέθε­σε η Νέα Δημοκρατία κατά της Κυβέρνησης με αφορμή τις ε­ξελίξεις στο Σκοπιανό.
Αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας του κ. Δήμα:
«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελ­φοι
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η Νέ­α Δημοκρατία κατά της κυβέρ­νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μία ψηφοφορία για το αν αποδέ­χονται ή όχι οι Βουλευτές την Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Είναι η εξουσιοδότηση στον κ. Τσί­πρα να πάει ή να μην πάει να υπογράψει στις Πρέσπες την συμφωνία με τον κ. Ζάεφ.
Είναι δηλαδή μια ψηφοφο­ρία ΝΑΙ ή ΌΧΙ στην Συμφωνί­α για την ονομασία των Σκοπί­ων σε Βόρεια Μακεδονία, πα­ραδίδοντας την “Μακεδονική” εθνότητα και γλώσσα και παίρ­νοντας ως αντάλλαγμα κά­ποιους αστερίσκους που με το που στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας θα ξεχαστούν α­μέσως και κάποιες αμφίβολες μελλοντικές αναθεωρήσεις Συντάγματος της γείτονος.
Έφτασε η στιγμή όπου κα­τά την διάρκεια της ψηφοφο­ρίας του Σαββάτου, οι Βουλευ­τές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης έχουμε ραντε­βού με την ιστορία. Την μελ­λοντική ιστορία για το αν απο­δεχόμαστε ή όχι την ονομα­σία Βόρεια Μακεδονία και κα­τά πόσο συμφωνούμε να λέ­γονται “Μακεδόνες” οι γεί­τονες μας και ότι μιλούν την “Μακεδονική” γλώσσα. Σε αυ­τό το ραντεβού όμως, πρέπει να θυμόμαστε την λαμπρή και δοξασμένη ιστορία του τόπου μας και των προγόνων μας. 
Από τον Φίλιππο, Βασιλιά της Μακεδονίας που κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες και να προετοιμάσει την κατάκτηση της Περσίας, που πραγματο­ποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος, μέχρι πολλούς αιώνες αργότε­ρα τον πρωτεργάτη του Μακε­δονικού αγώνα Παύλο Μελά. Συνεπώς, ας αναλάβει ο καθέ­νας την ευθύνη του, όχι απένα­ντι στο κόμμα του, αλλά απέ­ναντι στην ιστορία, διότι αν πά­ει και υπογράψει την συμφωνία στις Πρέσπες ο κ. Τσίπρας, δη­μιουργούνται τετελεσμένα για την χώρα τα οποία πολύ δύ­σκολα θα μπορούν να ανατρα­πούν στο μέλλον.
Εμείς στην Νέα Δημοκρατί­α έχουμε απερίφραστα πει α­πό την πρώτη στιγμή πως δεν πρόκειται να διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Θέλω όμως να αναδείξω την υποκρισία και τον οπορτουνισμό κάποιων υ­ποτιθέμενων πατριωτών. Σας διαβάζω μία δήλωση του Προ­έδρου των ΑΝΕΛ, από το μα­κρινό 2014.
Την παρακάτω δήλωση την έκανε στην Θεσσαλονίκη, με­τά από συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη:
“Για το όνομα της Μακεδο­νίας, ενώπιον λοιπόν και Θεού και λαού, απαντώ στον Πανα­γιοτατο ότι οι Ανεξάρτητοι Έλ­ληνες θα είμαστε η εγγύηση ώστε κανένας Σαμαράς, κανέ­νας Βενιζέλος αλλά και κανέ­νας Τσίπρας να διαπραγματευ­τεί το όνομα της Μακεδονί­ας. Η Μακεδονία είναι Ελληνι­κή και δεν δεχόμαστε ούτε γε­ωγραφικό προσδιορισμό…Εί­ναι σαφές πλέον ότι ο Ελλη­νικός λαός απαιτεί εκλογές. Δεν μπορούν να παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας δί­νοντας παράταση ζωής σε μί­α κυβέρνηση η οποία έχει δώ­σει εντολή στον κ. Νίμιτς τα Σκόπια να ονομαστούν Βόρει­α Μακεδονία. Ο Ελληνικός λα­ός πλέον σύσσωμός πρέπει να απαιτήσει εκλογές τώρα, να φύγει η κυβέρνηση που πα­ραδίδει τα ιερά και τα όσια της πατρίδος χωρίς καν να ρωτή­σει τον Ελληνικό λαό.”
Αυτός κυρίες και κύριοι συ­νάδελφοι, ήταν ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, χωρίς υπουργική καρέκλα, το 2014.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως έχει το θράσος να λεει ενώπιον Θεού και λαού είμαστε η εγγύηση ότι κανέ­νας Τσίπρας δεν θα διαπραγ­ματευτεί –όχι για να συμφω­νήσει όπως έχει ήδη συμβεί- το όνομα της Μακεδονίας.
Λέει όμως και κάτι ακόμα, πως “ο Ελληνικός λαός σύσ­σωμος πρέπει να απαιτήσει ε­κλογές τώρα, να φύγει η κυ­βέρνηση που παραδίδει τα ι­ερά και τα όσια της πατρίδος χωρίς καν να ρωτήσει τον Ελ­ληνικό λαό.”
Στον Πρόεδρο των Ανεξαρ­τήτων Ελλήνων του 2014, χω­ρίς Υπουργική καρέκλα, απά­ντησε όμως ο ίδιος ο Πρόε­δρος των Ανεξαρτήτων Ελλή­νων του 2018, με υπουργική καρέκλα, μόλις πριν από λίγες μέρες λέγοντας πως:
“Δεν συμφωνούμε και δεν θα ψηφίσουμε συμφωνία με τον όρο Μακεδονία για το Σκο­πιανό, αλλά θα παραμείνουμε στην κυβέρνηση.”
Βέβαια δήλωσε πως στη­ρίζει την κυβέρνηση, εκλογές θα γίνουν το 2019 και ότι εί­ναι σε άμεση συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και σε στε­νή συνεργασία. Είναι σε άμεση συνεννόηση και σε στενή συ­νεργασία και για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων;
Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησαν το θέμα της ονο­μασίας των Σκοπίων; Ο Πρόε­δρος των ΑΝΕΛ, μας ανακοί­νωσε πως η συμφωνία δεν θα περάσει σε δημοψήφισμα στη γείτονα και στη Βουλή των Σκοπίων, άρα όλα είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή, η εγγύηση –ενώπιον Θεού και λαού- ό­τι επόμενη κυβέρνηση δεν θα παραδώσει τον όρο Μακεδονί­α, δεν ήταν για το τι θα πρά­ξουν οι ΑΝΕΛ εντός του Ελλη­νικού κοινοβουλίου και εντός της κυβέρνησης αλλά για το τι εικάζουν οι ΑΝΕΛ ότι θα γίνει στο κοινοβούλιο των Σκοπίων.
Το ενδεχόμενο όμως να κάνουν οι Σκοπιανοί αυτά που περιγράφει η συμφωνία Τσί­πρα-Ζάεφ και να δεσμεύσουν με αυτόν τον τρόπο την Ελ­λάδα, με αυτήν την διμερή συμφωνία στην οποία εμπλέ­κται και το ΝΑΤΟ και η ΕΕ το έ­χει σκεφτεί ή τόσο ανεύθυνα λαμβάνει τόσο σημαντικές α­ποφάσεις; Δείτε όμως το μέγε­θος της υποκρισίας του Προέ­δρου των ΑΝΕΛ, με δήλωση του λίγες μέρες πριν τις εκλο­γές του Ιανουαρίου του 2015, από την Κοζάνη: “Λοιπόν για να εξηγηθούμε από εδώ, α­πό την Μακεδονία, επόμενη κυβέρνηση με Ανεξάρτητους Έλληνες δεν θα έχει κανένα σύνθετο του όρου Μακεδονία η επόμενη ονομασία των Σκο­πίων. Και για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, ό­πως ρίξαμε την κυβέρνηση Σα­μαρά-Βενιζέλου έτσι θα ρίξω και την επόμενη κυβέρνηση αν πάνε να πουλήσουν έστω και μία σπιθαμή Ελληνικής γης και Ελληνικού δικαίου.”
Τελικά κατά τις δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου των ΑΝΕΛ τα σύκα-σύκα και την σκάφη-σκάφη, δεν τα λέει. Διότι προτιμάει κατά δήλωση του να παραμείνει στην κυ­βέρνηση του κ. Τσίπρα. Τα ψέ­ματα του Προέδρου των ΑΝΕΛ τρέχουν με τόσο μεγάλη τα­χύτητα που θα μπορούσαν να κέρδιζαν το Γκραν Πρι στο Μο­νακό. Και έστω ότι ο Πρόε­δρος των ΑΝΕΛ δεν θέλει να φύγει από την κυβέρνηση, οι Βουλευτές των ΑΝΕΛ, πως δέ­χονται να παραμείνουν σε αυ­τό το κόμμα; Πως δέχονται να εξουσιοδοτήσουν με την ψή­φο τους τον κ. Τσίπρα να πά­ει να υπογράψει την συμφωνία με τον Σκοπιανό πρωθυπουρ­γό στις Πρέσπες;
Κλείνοντας, προφανώς, ό­ποιος ψηφίσει υπέρ της κυ­βέρνησης στην πραγματικότη­τα ψηφίζει υπέρ της Συμφωνί­ας Τσίπρα-Ζάεφ, η οποία είναι μία κακή, προβληματική αλ­λά και απαράδεκτη εθνική υ­ποχώρηση. Άρα φτάσαμε στο σημείο όπου δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες και ας ανα­λάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στον εαυτό του, την ιστορία μας και την πατρί­δα μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια