Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 12-06-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 19142

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμέ­νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο­νομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η εκτέλε­ση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, σύμφωνα με τις σχετι­κές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 19140/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια. Εν­δεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλι­σμού της Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομη­νία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρ­χει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της πα­ρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνι­κή δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Έ­νωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προ­σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέ­ων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγ­γυα και εις ολόκληρον. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν προ­σφορά για τουλάχιστον μία (1) ομάδα ειδών του ενδεικτικού προϋπολογι­σμού της υπ. αρ. 30/2018 μελέτης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 1% του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ και συγκεκριμένα: α)για την Ομάδα 1 στο πο­σό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), β)για την Ομάδα 2 στο ποσό των χιλί­ων ευρώ (1.000,00€), γ)για την Ομάδα 3 στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομη­νία υπογραφής της σύμβασης. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυ­ακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα δι­εύθυνση (URL) ή μπορούν να ενημερώνονται στην ταχυδρομική δ/νση: Α­δειμάντου & Σισύφου, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλ. 27410-27004 (Δ/νση Κα­θαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων), τις εργάσιμες ημέρες και ώ­ρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, αρμόδιος υπάλληλος Τσολάκης Ι­ωάννης, τηλ. 27410-27004, Fax. 27413-62830, e-mail: i.tsolakis@korinthos.gr , mail@korinthos.gr.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ι­στοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην η­λεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύ­ναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αι­τήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλ­λονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή α­πό εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορη­γηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονι­κό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αι­τήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο εί­τε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμ­μένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κόρινθος, 08/05/2018
Αρ.πρωτ.: οικ.118776/22903
ΑΔΑ:72ΝΚ7Λ1-Σ6Ο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 15623)
Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων δι­αγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έ­τη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο­νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκα­τόν δεκαεπτά (117) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για έ­να ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υπο­βολής προσφορών ορίζεται η 04/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με­τά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώ­σουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαί­ο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή α­ντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : 27/04/2018
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γί­νει την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του Συστήμα­τος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.192 και ΚΑΕ 0821.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονο­μικού έτους 2018 του Φορέα. 
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγω­νισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέ­ρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητι­κού-Οικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745 κα Παναγο­πούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος 05-03-2018 
Αριθ. Πρωτ. : 58509/11581

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, ηλε­κτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβων εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς προϋ­πολογισμού ύψους 127.759,20 € (χωρίς τον ΦΠΑ) για την εφετινή περίοδο 2018 σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνι­κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι προσφορές θα αναφέρονται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο, για κά­θε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα χωριστά και θα συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξί­ας χωρίς ΦΠΑ.
Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφο­ρίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμε­ση πρόσβαση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr καθώς και στη διαδικτυα­κή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης και περισσότερες πληροφορί­ες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικη­τικού-Οικονομικού και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Κροκι­δά 2, Γ.Παπανδρέου 24 – Κόρινθος) ή τηλεφωνικά (κα. Ελίνα Παναγοπού­λου:2741360640,κ. Καλαντζής Ιωάννης: 2741363337).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Αντιπεριφερειάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια