Header Ads

Διακηρύξεις έργων


1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:72ΝΚ7Λ1-Σ6Ο
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κόρινθος, 08/05/2018
Αρ.πρωτ.: οικ.118776/22903


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 15623)
Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκατόν δεκαεπτά (117) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : 27/04/2018
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.192 και ΚΑΕ 0821.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745 κα Παναγοπούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Κωνσταντίνα Νικολάκου


2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53, - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131
Πληροφορίες : Α.ΒΑΜΒΑΚΑ
ΤΗΛ. 2741 361 878, - 835 - FAX: 2741020529
e-mail: prom@hospkorinthos.gr
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14618/08-05-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡ.11/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΚΕΣΩ»
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

με Συνολική Προϋπολογισθείσα Ετήσια Δαπάνη μέχρι του ποσού των 21.600,00€ ή μέχρι του ποσού των 1.800,00€ μηνιαίως - ΚΑΕ 0813A και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. (ΑΔΑ: 7NI74690B5-Ρ3Τ για το έτος 2018, ΑΔΑ: ΩΚΕΚ4690B5-ΤΨΑ για το έτος 2019, ΑΔΑ: Ψ20Ψ4690B5-ΦΛΑ για το έτος 2020, ΑΔΑ: 6ΜΓΙ4690B5-ΕΘΛ για το έτος 2021, ΑΔΑ: Ω64Ε4690B5-ΕΑΕ για το έτος 2022 & ΑΔΑ: ΩΒΛΑ4690B5-Χ5Μ για το έτος 2023).

α) ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΚΕΣΩ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και σύμφωνα με την υπ.αρ.39η /06-12-2018 (θέμα: 4ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου.
β) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές.

γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πέντε (5) έτη αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Κορίνθου www.hospkorinthos.gr (προμήθειες), καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr -ΚΗΜΔΗΣ.

ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 21.600,00 € (ευρώ) . ΚΑΕ 0813A

στ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν.Κορίνθου έως την 31-05- 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ..

ζ) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

η) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στην Παράγραφο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης

θ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης.

ι) Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν για διάστημα 45 ημερών

κ) ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ΚΑΕ 0813Α Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Για την ακρίβεια
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Τμ. Γραμματείας

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ. Αθηνών 53, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131
Πληροφορίες : Α.ΒΑΜΒΑΚΑ - Χ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. 2741 361 878, - 818 , FAX: 2741020529
e-mail: prom@hospkorinthos.gr
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14778/09-05-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 7/2018
Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια «ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και συγκεκριμένα :

Α) Ενός (1) ενδοσκοπικού συστήματος FULL HD για χρήση σε χειρουργεία πολλαπλών ειδικοτήτων με διπολική διαθερμία CPV 33162000-3 για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Κορίνθου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ &

Β) Ενός (1) λαρυγγοσκοπίου με φορτιστή CPV 33162000-3 για την ΜΕΘ του Γ.Ν. Κορίνθου με προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου με προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι του ποσού των 161.300,00€ συμπ. ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος.

α) ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Κορίνθου και σύμφωνα με την υπ.αρ.4η/17-01-2018 (θέμα: 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

β) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός

γ) Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα τεύχη της διακήρυξης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, του «Διαύγεια» και της Ιστοσελίδας του Νοσοκομείου. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική αποστολή των τευχών, κατόπιν υποβολής αιτήματος στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Κορίνθου (e_mail: prom@hospkorinthos.gr).

δ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr


ε) Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ


στ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό: Το ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ορίζεται στην Παράγραφο 2.2.2 της Διακήρυξης

η) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ως ορίζονται στη διακήρυξη.

θ) Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης

ι) ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα διατεθεί σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Μαρίας Χαλούλου του Φορέα, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 18738/17-08-2017 έγγραφο (αρ.πρωτ. 173524/04-08-2017) του Πρ/νου της Δ/νσης του Τμ. Εποπτείας της Διεύθ. Κοινωφελών Περιουσιών της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

Για την ακρίβεια
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Τμ. Γραμματείας

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πληροφορίες: Ελένη Βαλιμήτη
Ταχ. Δνση : Π. Τσαλδάρη 5, Ξυλόκαστρο
Τηλέφωνο: 27430 28888
FΑΧ: 27430 24012
Email: dasxylik@5071.syzefxis.gr
Ξυλόκαστρο 2-05-2018 Αριθ. Πρωτ.: 87175

ΠΡΟΣ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΩΝΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πράξης χαρακτηρισμού

Προκειμένου η συνημμένη υπ’ αριθμ. 86359/2-05-2018 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου να έχει έννομη υπόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω ανακοίνωση με δική σας μέριμνα εντός δέκα (10) ημερών σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και να μας προσκομίσετε δύο (2) φύλλα από κάθε εφημερίδα που φιλοξενεί την ανακοίνωση φροντίζοντας για την εξόφληση της δημοσίευσης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου συνέταξε την υπ’ αριθμ. 86359/2-05-2018 πράξη χαρακτηρισμού μετά από αίτημα του Ξενοφώντα Σπυρόπουλου, σύμφωνα με την οποία:
Α. Χαρακτήρισε:
α) Τις εκτάσεις: τμήμα Ι υπό στοιχεία Α11Α2ΙΑ3,Α4,Α5,Α12,Α8,Α9)Α10,Α11,Α1 εμβαδού 3.657,82 τ.μ.& τμήμα III υπό στοιχεία Β3,Β4,Β5,Β6,Β7,Β8,Β16,Β15,Β14,Β13,Β12,Β3 (εξαιρουμένου του τμήματος με στοιχεία Β17.Β18.Β19,Β20,Β21,Β22.Β23.Β24,Β17) εμβαδού 4.252.61 τ.μ.,
Ως μη δασικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 περίπτωση β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ-159Α) μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

β) Τις εκτάσεις: τμήμα II υπό στοιχεία Α5,Α6,Α7,Α12,Α5 εμβαδού 398,56 τ.μ., τμήμα IV υπό στοιχεία Β1,Β2,Β3,Β12,Β13,Β14,Β15,Β16,Β9,Β10,Β11,Β1 εμβαδού 2.644,49 τ.μ. & τμήμα V υπό στοιχεία Β17,Β18,Β19,Β20,Β21,Β22,Β23,Β24,Β17 εμβαδού 600,71 τ.μ.,

Ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσες στην παρ. 4 περίπτωση ε & παρ. 2 περίπτωση β & γ του άρθρου 4 του Ν. 998/1979, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης & αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Πληροφορούμε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και έχει αντιρρήσεις κατά της παραπάνω πράξης να τις υποβάλλουν στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων που εδρεύει στην Δ/νση Δασών Κορινθίας (Σίνα 24, Κόρινθος τηλ. 2741023843) εντός εξήντα (60) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Β. Απέστειλε την ανωτέρω πράξη στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με το υπ’ αριθμ. 86359/2-05-2018 έγγραφο του, για να εκτεθεί με μέριμνα του Δημάρχου, επί ένα μήνα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Δασάρχης Ξυλοκάστρου
ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΦΟΣ

Δασολόγος με Α’ βαθμό
5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53, - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131
Πληροφορίες : Α.ΒΑΜΒΑΚΑ
ΤΗΛ. 2741 361 878, - 835 - FAX: 2741020529
e-mail: prom@hospkorinthos.gr
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14618/08-05-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡ.11/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΚΕΣΩ»
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ
ΕΤΩΝ
με Συνολική Προϋπολογισθείσα Ετήσια Δαπάνη μέχρι του ποσού των
21.600,00€ ή μέχρι του ποσού των 1.800,00€ μηνιαίως - ΚΑΕ 0813A και με
κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. (ΑΔΑ: 7NI74690B5-Ρ3Τ για το έτος
2018, ΑΔΑ: ΩΚΕΚ4690B5-ΤΨΑ για το έτος 2019, ΑΔΑ: Ψ20Ψ4690B5-ΦΛΑ για
το έτος 2020, ΑΔΑ: 6ΜΓΙ4690B5-ΕΘΛ για το έτος 2021, ΑΔΑ: Ω64Ε4690B5-
ΕΑΕ για το έτος 2022 & ΑΔΑ: ΩΒΛΑ4690B5-Χ5Μ για το έτος 2023).

α) ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΚΕΣΩ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και σύμφωνα με την υπ.αρ.39η /06-12-2018 (θέμα: 4ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου.

β) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές.

γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πέντε (5) έτη αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Κορίνθου www.hospkorinthos.gr (προμήθειες), καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr -ΚΗΜΔΗΣ.

ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 21.600,00 € (ευρώ) . ΚΑ-
Ε 0813A

στ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν.Κορίνθου έως την 31-05- 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ..

ζ) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

η) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στην Παράγραφο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης

θ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης.

ι) Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν για διάστημα 45
ημερών

κ) ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η χρηματοδότηση της προμή-
θειας γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
ΚΑΕ 0813Α Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύ-
χος της διακήρυξης.

Για την ακρίβεια
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Τμ. Γραμματείας

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια