Header Ads

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Έξω οι εγκληματίες, μέσα οι νοικοκυραίοι…

ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ *

Mετά τη δολοφονία του ε­στιάτορα Μανώλη Οικονόμου στην Υδρα η Αστυνομία προχώ­ρησε στη σύλληψη επτά Γεωρ­γιανών. Στα πολλά παράλογα της υπόθεσης ήταν και το γε­γονός ότι «οι αστυνομικοί, όταν συνέλαβαν τους δύο από τους επτά Γεωργιανούς, βρήκαν τα αποφυλακιστήρια στις τσέπες τους...» Οι συγκεκριμένοι ήταν από τους χιλιάδες ευεργετη­θέντες εγκληματίες του νόμου Παρασκευόπουλου. Η παραπά­νω ιστορία έχει τη σημασία της για να καταλάβουμε το νομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει o 88χρονος από τη Γλυφάδα, ο οποίος πυροβόλησε τους επί­δοξους ληστές του. 
Μέχρι στιγμής γνωρίζου­με ότι ο 88χρονος πυροβόλη­σε όταν δύο κακοποιά στοιχεί­α εισέβαλαν στο σπίτι του. Τώ­ρα αντιμετωπίζει τέσσερις δια­φορετικές κατηγορίες από το ελληνικό κράτος. Αν η έρευ­να επιβεβαιώσει την αρχική ει­κόνα για το τι συνέβη το πρω­ί της Τρίτης, τότε θα έχουμε μια τυπική περίπτωση για το πώς το κράτος αντιμετωπίζει τον πο­λίτη που μόνο σκοπό έχει να προστατέψει τη ζωή και την πε­ριουσία του. 
Η πολιτική του ελληνικού κράτους είναι ξεκάθαρη, υπάρ­χουν διακρίσεις εναντίον των πολιτών που θέλουν να ζήσουν αρμονικά με τους υπολοίπους. Αυτές οι διακρίσεις πλέον δεν περιορίζονται σε θέματα δη­μόσιας τάξης, αλλά από το φο­ρολογικό σύστημα, το συνταξι­οδοτικό, έως και την πολιτική πρόνοιας ο παραγωγικός και υ­πεύθυνος πολίτης δέχεται μια ανελέητη επίθεση οικονομικής και ηθικής εξόντωσης. Αντίθε­τα, στον μπαχαλάκη των Εξαρ­χείων, στον κοινό εγκληματία, στον λαθρομετανάστη, στον δι­εφθαρμένο δημόσιο λειτουργό και τον κρατικοδίαιτο επιχειρη­ματία το ελληνικό κράτος προ­σφέρει σχεδόν πλήρη νομική προστασία και, φυσικά, σημα­ντική οικονομική αρωγή. 
Στις μέρες μας δεν θα ήταν παράξενο να ακούσουμε ότι η πράξη του 88χρονου είναι ακό­μα πιο επιβαρυντική από το γε­γονός ότι εμπόδισε μια αναδια­νομή πλούτου, η οποία μάλιστα έγινε με τα πιο γνήσια επανα­στατικά μέσα. Δεν θα ήταν επί­σης παράξενο η κυβέρνηση να νομοθετήσει διαφορετικές ποι­νές για το ίδιο αδίκημα με εισο­δηματικά κριτήρια, όπως έκανε πρόσφατα με τον Kώδικα Oδι­κής Kυκλοφορίας. 
Προσφάτως είχε δημοσιο­ποιηθεί η υπόθεση της σπείρας λαθρομεταναστών που όχι μό­νο έκλεβαν ηλικιωμένους, αλ­λά κατά τη διάρκεια της κλοπής τούς βασάνιζαν. Στο τελευταί­ο περιστατικό πριν από την πιο πρόσφατη σύλληψή τους είχαν κάψει μια 85χρονη σιδερώνο­ντάς τη. Και αυτοί είχαν αφεθεί πρόωρα ελεύθεροι με τον νόμο Παρασκευόπουλου. 
Δεν ήταν αρκετό ότι μπή­καν στην Ελλάδα παρανόμως και κανείς δεν τους απέλασε, αλλά, ακόμα και όταν έπραξαν και άλλα αδικήματα, το ελληνι­κό κράτος φρόντισε να τους α­φήσει ελεύθερους πολύ πριν από την έκτιση της μικρής ποι­νής τους. Αυτό είναι το μήνυ­μα της κυβέρνησης σε κάθε η­λικιωμένο: Θα σε αφήσουμε α­προστάτευτο σε κάθε εγκλημα­τία της υφηλίου και, αν τολμή­σεις να αμυνθείς, θα σε τιμωρή­σουμε παραδειγματικά. 

* Ο Ναπολέων Λιναρδάτος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βαλσαμάτα/Φραγκάτα Κεφαλ­λονιάς. Zεί και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια