Header Ads

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Του Ιωάννη Ασλανίδη *

 Έχει ξεχειλίσει εδώ και και­ρό και η τελευταία σταγόνα υ­πομονής και ανοχής του Ελλη­νικού Λαού στην κατά καιρούς θρασύτατη συμπεριφορά, αυ­τού του συνονθυλεύματος, του Κράτους των Σκοπίων. Ώστε! να πιστεύει πλέον απόλυτα, ο κάθε σκεπτόμενος Έλληνας Πολίτης, είναι ουτοπία να συνεχίσουμε διαπραγματεύσεις για το όνομα με το κράτος αυτό. Παρακάτω επισημαίνω δηλώσεις κ.λπ. για του λόγου το αληθές.
- Οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στο προ καιρού Καρναβάλι της πόλε­ως Βέβτσιανη των Σκοπίων, να προσβάλλουν βάναυσα το Ε­θνικό λάβαρο της πατρίδος μας (σημαία).
- Οι κατά καιρούς δηλώσεις διαφόρων τιτλούχων του Κρά­τους των Σκοπίων και σήμερα ακόμη μάλιστα, όπως π.χ. «δεν διαπραγματευόμαστε το όνο­μα Μακεδονία», «δεν διαπραγ­ματευόμαστε εθνότητα διότι εί­μαστε συνέχεια του Μακεδονι­κού Έθνους και κύριοι κληρο­νόμοι της Ιστορίας και του Πο­λιτισμού του Μεγάλου Αλεξάν­δρου» και ακόμη «… δεν αλλά­ζουμε το Σύνταγμά μας, να το αλλάξει η Ελλάς».
- Πέραν των δηλώσεων αυ­τών, υπάρχουν και αντίθετες δηλώσεις κατά καιρούς Σκοπια­νών, Πρωθυπουργών (Grigoriev, Georgievski), Δημάρχων των Σκοπίων (Gzeev, Silekov), Κα­θηγητών του Πανεπιστημίου των Σκοπίων (Deskoski, κ.ά.), Πρέσβης των Σκοπίων στις Η­ΠΑ (Acevska, κ.ά.), οι οποίοι ευ­θαρσώς πήραν θέση ότι το Κρά­τος των Σκοπίων δεν έχει καμί­α σχέση με την Μακεδονία ούτε εθνολογικά, ούτε Ιστορικά, ού­τε και γλωσσικά και ότι εμείς εί­μαστε Σλάβοι.
Το γεγονός ότι η Μακεδονί­α είναι Μόνο Ελληνική έχει εξα­ντληθεί πλέον, από εκατοντά­δες Έλληνες και ξένους Ιστο­ρικούς, αρθρογράφους, δημο­σιογράφους και πλήθος πανεπι­στημιακών Ελλήνων και ξένων, με σημαιοφόρους τον αείμνη­στο Νικ. Μάρτη και δυστυχώς με θλίψη μου το λέω, μέχρι πρότι­νος Νικ. Μέρτζο. Επίσης το τρί­τομο έργο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑ­ΚΕΔΟΝΙΑΣ» των Ιστορικών H.G.L. HAMMON και F.W. WALBANT, πολλά διευκρινίζουν για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, την Εθνότητα και την Μακεδο­νική γλώσσα.
Τέλος! τα σημερινά σύνορα μεταξύ Μακεδονίας και Σκοπί­ων το ακριβέστερο Σερβίας, χα­ράχθηκαν μετά τους Βαλκανι­κούς πολέμους με αποτέλεσμα το 6% της Μακεδονίας (περιοχές Γευγελή-Μοναστηρίου) να βρε­θούν στο Κράτος των Σκοπίων και το 3% στην περιοχή του Πι­ρίν στην Βουλγαρία.
Από την άλλη μεριά έχουμε, την παράξενη και πέρα ως πέρα αδικαιολόγητη συμπεριφορά, σε ότι αφορά την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων της δικής μας Κυβέρνησής. Προσπαθεί να δώσει το όνομα της «Μακεδο­νίας» στα Σκόπια με γεωγραφι­κό προσδιορισμό, χωρίς να είναι πρόβλημα δικό μας και σχεδόν ικετεύοντας να δεχθούν το όνο­μα, με την προϋπόθεση να τρο­ποποιήσουν οι Σκοπιανοί το Σύ­νταγμα, την γλώσσα και την Ε­θνότητα. 
Μέγα λάθος! για τους κάτω­θι λόγους:
ΠΡΩΤΟΝ: Ενώ επισήμως ο Ο.Η.Ε. και η Ε.Ε. την αναγνωρί­ζει μέχρι τακτοποιήσεως του ο­νόματος «Πρώην Δημοκρατί­α της Μακεδονίας», οι Σκοπια­νοί κυκλοφορούν με το όνομα «Μακεδονία» και κανείς δεν ε­πεμβαίνει. Σκεφτείτε εάν απο­κτήσουν το όνομα «Άνω Μακε­δονία», που το «Άνω» είναι πιο ι­σχυρό από το «Πρώην» και μά­λιστα με Ελληνική υπογραφή, ποιος! θα την εμποδίσει να λέ­γεται Μακεδονία καθ’ όσον άλ­λο Κράτος Μακεδονίας δεν υ­πάρχει;
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ας υποθέσου­με ότι, οι Σκοπιανοί δέχονται ν’ αλλάξουν το Σύνταγμά τους και παίρνουν το όνομα της Μα­κεδονίας και ας υποθέσουμε το απίθανο βέβαια, να πάρουν την Ελληνική υπογραφή, αφού πρώτα αλλάξουν το Σύνταγ­μά τους. Τότε λοιπόν έρχεται η σκληρή πραγματικότης ˙ Ποιος! θα τους εμποδίσει αργότερα ν’ αλλάξουν και πάλι το Σύνταγμά τους; κανείς αυτό λέει η σκληρή πραγματικότητα.
Είναι απορίας άξιον, πώς! με­τά από τα παραπάνω, να προ­σπαθεί η Κυβέρνηση σχεδόν ε­κλιπαρώντας, να της δώσει το όνομα της «Μακεδονίας» στα Σκόπια, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της, όλα τα ανωτέρω στοι­χεία και όχι μόνον αυτά, αλ­λά και πολλά αναφερθέντα κα­τά καιρούς και προπαντός ούτε την φωνή και την διαμαρτυρία του Ελληνικού λαού. Τότε! περί ποίας Δημοκρατίας μιλάμε. 
Έλεγε ο αείμνηστος Νικό­λαος Μάρτης! 
«Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, ότι είναι αδύνατον η υπόθεση να χαθεί!! Τα κραυ­γάζοντα μάρμαρα της αλήθειας, θα διαλαλούν στους αιώνες τα δίκαιά μας. Διότι! θα είναι αντι­ληπτά ακόμη και από επιστήμο­νες με στοιχειώδη μόλις γνώ­ση… Είμαι τελικά αισιόδοξος. Ας το καταλάβει ο Ελληνικός λαός και ενωμένος ν’ αγωνισθεί».

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια