Header Ads

Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ : Αστυνομικά Δελτία Κορινθίας και άλλα...


ΤΡΑΓΩΔΙΑ! Βουτιά θανάτου α­πό τον 4ο Όροφο του Νοσοκομείου Κορίνθου 

Στις 9,45 περίπου σήμερα το πρω­ί, 57χρονος ασθενής της ουρολογικής κλι­νικής του Νοσοκομείου Κορίνθου ο οποίος νοσηλευόταν από της 13 Απριλίου αποφά­σισε να βάλει τέλος στην ζωή του πέφτο­ντας από τον 4ο Όροφο την ώρα που περ­νούσαν οι Γιατροί και το νοσηλευτικό Προ­σωπικό. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσι­ογραφικής μας ομάδας ο άτυχος άντρας α­ντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και για τον λόγο αυτό είχε νοσηλευτεί και στο παρελ­θόν στο νοσοκομείο Κορίνθου. . 
Τα αίτια της πτώσης διερευνόνται απο την Διευθευνση Αστυνομίας Κορινθίας. 

Πηγή :korinthosnews 


ΚΙΑΤΟ: Βρήκαν τον κλέφτη σε σπίτι γυναίκας- Ο δράστης είναι… 

“Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έ­ρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνί­ων, μία περίπτωση κλοπής σε οικία γυναί­κας, που είχε γίνει την 8.4.2018 στο Κιάτο Κορινθίας. Για την υπόθεση αυτή, σχημα­τίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρο­νου, για κλοπή”, αναφέρεται από την αστυ­νομία. 


12 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία 

«Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκλη­ματικότητας, καθώς και της διαμόρφω­σης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 17.4.2018 έως και χθες ευρείες αστυνομι­κές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθί­ας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. 
Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλο­ποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομί­ας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακω­νίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επι­χειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφε­ρειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελο­ποννήσου. 
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συ­νελήφθησαν ογδόντα ένα άτομα. 
Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν σε ότι α­φορά την Κορινθία: 
-Δύο ημεδαποί στην Κορινθία, για κλο­πή.
-Ένας αλλοδαπός στην Κορινθία, για κα­ταδικαστικό έγγραφο. 
-Ένας ημεδαπός και τρεις αλλοδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
-Πέντε αλλοδαποί στην Κορινθία, οι ο­ποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικα­σία επιστροφής τους…», αναφέρεται μετα­ξύ άλλων από την αστυνομία. 


ΚΟΡΙΝΘΙΑ:Το οικονομικό όφε­λος των απατεώνων ξεπερνούσε τα 2.000.000 ευρώ! 

-Τι κατασχέθηκε και πως δρούσαν οι α­πατεώνες… 
Σε επίσημη ανακοίνωση από την αστυ­νομία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εξαρ­θρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλει­ας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφά­λειας Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων, εγκληματική οργά­νωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απά­τες κακουργηματικής μορφής και πλαστο­γραφίες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. 
Στο πλαίσιο οργανωμένης και άριστα συντονισμένης, ευρείας κλίμακας επιχείρη­σης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 18-04-2018 στις περιοχές Βλυχό – Με­γάρων – Αττικής, Ζευγολατιό – Κορινθίας, Κουτσοπόδι – Άργους και Νέας Κίου – Αργο­λίδος, συνελήφθησαν τριάντα τρεις ημεδα­ποί (ηλικίας από 19 έως 72 ετών). 
Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετεί­χαν περισσότεροι από διακόσιοι (200) Α­στυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει­ας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφά­λειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνο­μικών επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυν­σης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, της Α­στυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδος, ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., διμοιρία ΔΙ.Α.Τ., συνοδοί Αστυνο­μικών σκύλων. 
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματί­στηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και πλαστογραφίες κατά συναυ­τουργία και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρες απατών, πλαστογραφίες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ ε­ξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίω­σης, Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκλημα­τική Δραστηριότητα. 
Από την μέχρι στιγμής έρευνα, που ήταν εξειδικευμένη, πολυδιάστατη, πολυεπίπε­δη και χρονοβόρα, και που βασίστηκε στη συνδυαστική μελέτη και ανάλυση στοιχεί­ων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από το έτος 2015, μέχρι και σήμερα, έχουν δι­απράξει περισσότερες από διακόσιες τριά­ντα επτά 237 αξιόποινες πράξεις, έχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο αποκομίσει παράνο­μο περιουσιακό όφελος το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ τα 2.000.000,00 ευρώ 
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της ορ­γάνωσης (modus operandi), καθώς και την συμπεριφορά των μελών της, προέκυψε ό­τι τα μέλη της δρούσαν άκρως επαγγελμα­τικά, μεθοδικά και οργανωμένα, ως ακο­λούθως: 
α). Διάπραξη απατών με τη μέθοδο της ανάρτησης ψευδών αγγελιών πώλησης ο­χημάτων σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγ­γελιών. 
Η τέλεση αυτού του είδους εγκλημά­των, αποτελεί βαρύνουσας σημασίας στό­χο της Εγκληματικής Οργάνωσης, διότι τους πρόσφερε άμεσο και καθαρό οικονομικό ό­φελος. Κατά την υλοποίηση της συγκεκρι­μένης μεθόδου τα μέλη της οργάνωσης α­κολουθούσαν την εξής μεθοδολογία : 
Αναρτούσαν σε διαδικτυακές ιστοσελί­δες αγγελιών, ψευδείς αγγελίες πώλησης παντός τύπου μεταχειρισμένων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτών σε ιδιαίτερα συμ­φέρουσες τιμές, αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης αγοράς, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον πλη­θώρας υποψήφιων αγοραστών. 
Έθεταν προς πώληση οχήματα παντός τύπου, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των υποψήφιων αγοραστών που αναζητούν κάποιο όχημα και πιο συ­γκεκριμένα, αναρτούν προς πώληση, οχή­ματα παλαιάς και νέας τεχνολογίας, οικο­νομικά και πολυτελή, μηχανές μικρού και μεγάλου κυβισμού, αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ., τροχόσπιτα, αγροτικούς ελκυστήρες (τρακτέρ), τροχόσπιτα, νταλίκες, επικαθή­μενα, ανατρεπόμενες καρότσες, μηχανή­ματα έργων, φορτωτές, κλαρκ, σκάφη ανα­ψυχής κ.α. 
Τις φωτογραφίες των οχημάτων που διέ­θεταν προς πώληση τις προμηθεύονταν εί­τε μέσω αναζητήσεων στο διαδίκτυο από ήδη υπάρχουσες αγγελίες εσωτερικού ή ε­ξωτερικού, είτε από προσωπική τους έρευ­να και από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 
Σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαν αναρτή­σει αγγελίες πώλησης μουσικών οργάνων και κινητών τηλεφώνων. 
Κατά την ανάρτηση των αγγελιών δή­λωναν ότι το προς πώληση όχημα βρίσκε­ται σε απομακρυσμένη περιοχή της Επικρά­τειας (συνήθως νησί), με σκοπό οι υποψή­φιοι αγοραστές να μη δηλώσουν πρόθεση για τον διά ζώσης έλεγχό του. 
Κατά τον χρόνο που τα υποψήφια θύμα­τα έρχονταν σε επικοινωνία μαζί τους χρη­σιμοποιούσαν συνήθως ένα από τα παρα­κάτω σενάρια: 
Προσποιούνταν τους καταξιωμένους ε­πιχειρηματίες, ιδιοκτήτες στόλου οχημά­των, τα οποία συνήθως «δεν είχαν ανάγκη», για να δικαιολογήσουν την πώληση τους σε χαμηλή τιμή. Επιστράτευαν συνεργούς τους που είχαν επιφορτισθεί με τον ρόλο του υποτιθέμενου λογιστή, ή του οδηγού της μεταφορικής εταιρείας που θα τους πα­ρέδιδε το προς πώληση όχημα. 
Προσποιούνταν τους εύπορους και προ­στατευτικούς γονείς, οι οποίοι πωλούσαν όχημα το οποίο χρησιμοποιείται από το παι­δί τους σε χαμηλή τιμή, είτε επειδή φοβού­νται τροχαίο ατύχημα, (ιδίως σε περιπτώ­σεις πώλησης μηχανών μεγάλου κυβισμού) είτε επειδή το παιδί τους έχει μετοικήσει ή πρόκειται να μετοικήσει στο εξωτερικό. Στο συγκεκριμένο σενάριο, συμμετέχει και ο υ­ποτιθέμενος γιός, ο οποίος και εξηγεί τα τε­χνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. 
Στην κατοχή τους, καθώς και από τις έ­ρευνες σε 29 οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
το χρηματικό ποσό των 15.757 ευρώ, 
έξι κυνηγητικά όπλα, 
ένα πιστόλι αερίου κρότου, 
ένα περίστροφο αερίου κρότου, 
δέκα οκτώ οχήματα, εκ των οποίων δυο Δ.Χ.Φ. και μια μοτοσυκλέτα, 
μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων και καρτών sim, 
πλήθος τραπεζικών βιβλιαρίων και τρα­πεζικών καρτών, 
μεγάλος αριθμός εγγράφων, υπεύθυ­νων δηλώσεων και παραστατικών μεταβι­βάσεων, 
πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με­ταφοράς ποσών, λογαριασμών κλπ, 
κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα, 
υπολογιστές, tablet και laptop. 
Πλούσιο είναι και το ποινικό παρελθόν της πλειοψηφίας από τους συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια φύσεως αδικήματα. 
Οι δράστες με τη δικογραφία που σχη­ματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…». 

Πηγή : Korinthian news 

Δεν υπάρχουν σχόλια