Header Ads

Πληροφορίες για το Περιβαλλοντικό Μουσείο Στυμφαλίας (Β) ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Ή ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 

ΓΡΑΦΕΙ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ

 (Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την Περι­ήγηση)

Το Ιστορικό Μουσείο Περιβάλλο­ντος Στυμφαλίας άνοιξε για το
κοινό το 2010. Ανή­κει στον Δήμο Στυμφαλίας και λειτουργεί υπό την ευ­θύνη του Πολιτιστικού Ι­δρύματος Ομίλου Πειραι­ώς για τα επόμενα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του. Ο Δήμος Στυμφαλίας (νυν Δήμος Σικυωνίων, υπό τον τότε Δήμαρχο Κων. Λέγγα) και το Δασαρχείο Κορίνθου παραχώρησαν στο ΠΙΟΠ κτήμα στην ορεινή Κορινθί­α, με σκοπό να χτιστεί εκεί Μουσείο Περιβάλλοντος. Το έργο εντάχθηκε στο Πε­ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000–2006 και χρηματοδο­τήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με την α­ρωγή της Τράπεζας Πειραι­ώς. 
Το κτήριο του Μουσείου σχεδιάστηκε ώστε να αξι­οποιεί θετικά στοιχεία του τοπικού κλίματος, όπως οι δροσεροί άνεμοι για τη φυ­σική ψύξη και η ηλιακή ε­νέργεια για τους χειμερι­νούς μήνες. Βασικό στοι­χείο του σχεδιασμού του ή­ταν, επίσης, η απρόσκοπτη θέα προς τη λίμνη. Το Μου­σείο προβάλλει από το ε­πικλινές έδαφος, δηλώνο­ντας έντονα την παρουσί­α του. 
Το 2008, το κτήριο τι­μήθηκε με Ειδική Μνεία στα Βραβεία Αρχιτεκτονι­κής του Ελληνικού Ινστι­τούτου Αρχιτεκτονικής και συμπεριλήφθηκε στην έκ­δοση «The Phaedon Atlas of 21st Century World Architecture».

Το Μουσείο
Το Μουσείο Περιβάλλο­ντος Στυμφαλίας, που επιδι­ώκει να καταδείξει την αλ­ληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, εστιάζει στην αρμονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της Στυμφα­λίας. Στόχος του Μουσεί­ου Περιβάλλοντος Στυμ­φαλίας είναι η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοι­νού και η διάσωση της γνώ­σης για την παραδοσιακή τεχνολογία της περιοχής. 

Τι θα δείτε ;
Το Μουσείο Περιβάλλο­ντος Στυμφαλίας βρίσκε­ται στην πλαγιά ενός από τους κατάφυτους λόφους που περιβάλλουν τη Λίμνη Στυμφαλία. Εκεί απομάκρυ­νε ο Ηρακλής τις Στυμφαλί­δες όρνιθες, σύμφωνα με τη μυθολογία. 
Στην πρώτη ενότητα του Μουσείου Περιβάλλο­ντος Στυμφαλίας θα βρεί­τε στοιχεία για το περιβάλ­λον της περιοχής και τη ση­μασία του. Η Στυμφαλία α­νήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυ­ο Προστατευόμενων Περιο­χών NATURA 2000. Η λίμνη της Στυμφαλίας και το όρος Ζήρεια έχουν μεγάλη οικο­λογική αξία. Επικοινωνούν με υπόγειους αλλά και ο­ρατούς δρόμους νερού, ο­ρίζοντας την υδατική λεκά­νη της Στυμφαλίας, τη με­γαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη της Πελοποννήσου. Αυτή αποτελεί και τον νοτι­ότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλκανίων, με πλούσι­α χλωρίδα και πανίδα. 
Στη δεύτερη ενότητα θα δείτε πώς το περιβάλ­λον της περιοχής επηρέασε την ανάπτυξη της ανθρώπι­νης δραστηριότητας, και ει­δικότερα των παραδοσια­κών επαγγελμάτων. Για να κατανοήσετε καλύτερα την ιστορία, τη λαογραφία, το περιβάλλον και τη ζωή στη Στυμφαλία ανά τους αιώ­νες, το Μουσείο Περιβάλ­λοντος διαθέτει: 


Εικαστικά σύνολα για τη χρήση των αντικειμένων
Πλούσιο εποπτικό υλικό εκπαιδευτικού χαρακτήρα
Μακέτες
Πρωτότυπες ψηφιακές αναπαραστάσεις
Ταινίες τεκμηρίωσης 

Στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου Περιβάλ­λοντος Στυμφαλίας έχετε πρόσβαση σε ένα μοναδι­κό για τον ελληνικό χώρο έκθεμα: ανοιχτό ενυδρεί­ο που αναπαριστά σε τομή τη λίμνη, με ζωντανά ψάρια και φυτά της περιοχής! 
Στην Αίθουσα Πολλα­πλών Χρήσεων φιλοξενού­νται περιοδικές εκθέσεις, οργανώνονται εκδηλώσεις και αναπτύσσονται δράσεις πολιτισμού. 
Ενδιαφέροντα για τα παι­διά 
Οι μικροί επισκέπτες θα χαρούν να ανεβούν στη βάρκα για να δουν από κο­ντά φυτά και ψάρια του υ­γροβιότοπου, όπως φαί­νονται στην τομή της λί­μνης στον εσωτερικό χώ­ρο του Μουσείου Περιβάλ­λοντος. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να δουν πρω­τότυπες μακέτες. Επιπλέ­ον, οι ψηφιακές αναπαρα­στάσεις του Μουσείου ζω­ντανεύουν στα μάτια των παιδιών πώς οι άνθρωποι ζούσαν σε αρμονία με τη φύση, για χιλιάδες χρόνια, γύρω από τη Λίμνη Στυμ­φαλία.

Το Μουσείο Περιβάλλο­ντος Στυμφαλίας οργανώ­νει εκπαιδευτικά προγράμ­ματα με παιχνίδια και δρα­στηριότητες, για σχολεία και ομαδικές επισκέψεις, ό­πως το πρόγραμμα «Παιχνί­δια μυστικά, στης λίμνης τα νερά».

Δεν υπάρχουν σχόλια