Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Στρατιές αλλοδαπών ψηφοφόρων… Η απονομή ιθαγένειας χωρίς κριτήρια και οι επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟΥ ΦΑΗΛΟΥ Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ *

Η είδηση πέρασε σχετικά χαμηλά. Ο υπουργός Εσωτε­ρικών Πάνος Σκουρλέτης και ο ειδικός γραμματέας Ιθαγέ­νειας Λάμπρος Μπαλτσιώ­της έδωσαν προ ημερών συ­νέντευξη με θέμα την απλο­ποίηση και την επιτάχυνση της απόδοσης της ελληνι­κής ιθαγένειας. Οι υποψήφι­οι θα έχουν μπροστά τους έ­να τεστ 30 ερωτήσεων. Εάν απαντήσουν τις 20 παίρνουν «δώρο» ελληνική ταυτότητα. Εάν είναι πάνω από 65 χρο­νών δεν χρειάζεται να απα­ντήσουν σε απολύτως καμί­α ερώτηση, αρκεί να μιλούν ελληνικά. Δεν θα χρειάζεται να αποδείξουν κανέναν ιδιαί­τερο δεσμό κι αγάπη γι’ αυ­τόν τον τόπο. Δεν θα υπάρ­χει κανένα εξατομικευμένο κριτήριο για την αφομοίωσή τους στην ελληνική κοινωνί­α, εάν θεωρούν την Ελλάδα Πατρίδα τους και εάν θα την υπερασπίζονταν με τη ζω­ή τους. Κανείς δεν θα κρίνει την ενδεχόμενη ασυμβατό­τητά τους με τον τρόπο ζω­ής μας, τις αξίες και την έννο­μη τάξη μας, αν πιθανόν θεω­ρεί τις γυναίκες πράγματα, λί­γο πιο πάνω από τις γίδες ή ε­άν, λόγω προέλευσης και α­ντιλήψεων, θα αποδειχθεί ε­πικίνδυνος για τη δημόσια α­σφάλεια και αναφομοίωτος ε­χθρός της Ελλάδας και όλης της Δύσης. 
Ο Μπαλτσιώτης είναι τε­φαρίκι, ο κατάλληλος άνθρω­πος στην κατάλληλη θέση, και τον πληρώνετε εσείς. Άλ­λος ένας από αυτούς που έ­χει ιδιόρρυθμη σχέση με τη γη που πατάει, με την παρά­δοση και το αίμα που την έ­χει ποτίσει. Έχει μιλήσει για «προμελετημένη εθνοκάθαρ­ση των Τσάμηδων» από τους Έλληνες. Είναι της Σχολής Φίλη, Ρεπούση και του αερο­γάμη κονφερασιέ του ελεει­νού «1821» του αλαφουζοκά­ναλου κ.λπ. Έχει αμφισβητή­σει τη Γενοκτονία των Ελλή­νων του Πόντου. 
Κάνει επιστημονικοφανείς συμψηφισμούς, εξισώνοντας τα υπαρκτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τον τουρκικό ισλαμοφασισμό με ανύπαρκτα εγκλήματα που δήθεν τελέσαμε οι Έλληνες, π.χ. «τις σφαγές της μειονό­τητας στην Τσαμουριά», ονο­μάζοντας έτσι τις μάχες και την καταδίωξη των Τσάμη­δων δωσιλόγων της KSILIA, που με αρχηγούς την οικογέ­νεια Dino, περιώνυμα καθάρ­ματα και συνεργάτες των Ιτα­λών και των Γερμανών κατα­κτητών, καταδυνάστευσαν τη Θεσπρωτία και την ευρύτερη Ήπειρο, διαφεύγοντας δυ­στυχώς στην Β. Ήπειρο, για να αποφύγουν τις καταδίκες σε θάνατο για εσχάτη προδο­σία. Και λέω «δυστυχώς», για­τί δεν θα έπρεπε να αφήσου­με ούτε ρουθούνι από αυ­τές τις συμμορίες φονιάδων, πλιατσικολόγων και βιαστών, αλβανόφωνων συνεργατών των SS. 
Με τη νέα αυτή κατάπτυ­στη νομοθεσία θα απονεμη­θούν η ελληνική ταυτότητα και το συνακόλουθο δικαίω­μα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εκατοντάδες χιλιάδες αλ­λοδαπούς με φαιδρά, χαλαρά και προφανή πολιτικάντικα κριτήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσβλέ­πει αυτοί οι φρέσκοι «Έλλη­νες» των 20 ερωτήσεων να εκδηλώσουν την ευγνωμο­σύνη τος ψηφίζοντας το κόμ­μα που σε λίγο θα κάνει μου­νταρία, για όσους θυμούνται, την ιδιότητα του Έλληνα πο­λίτη. 
Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ δεσμεύεται για την κατάργηση, το ξήλω­μα όλης αυτής της ανθελλη­νικής νομοθεσίας, που στην ουσία οδηγεί στην αντικατά­σταση του γηγενούς λαού α­πό τους μουσαφιραίους που προσκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική τού «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», πολιτική ρατσιστική σε βάρος των Ελ­λήνων και των Χριστιανών εν γένει, και ταυτόχρονα βαθύ­τατα αντιευρωπαϊκή, αφού διαρρηγνύει τον εθνικό κοι­νωνικό ιστό και υπονομεύει την ασφάλεια και τις επιμέ­ρους ταυτότητες όλων των Ε­θνών της Ευρώπης. Οφείλου­με να διαχωρίσουμε την ιθα­γένεια, που πρέπει να απο­νέμεται μόνο σε Έλληνες το γένος, που μόνο αυτοί θα δι­καιούνται εισαγωγή σε Στρα­τιωτικές και Αστυνομικές Σχο­λές, από την υπηκοότητα, η οποία και αυτή θα απονέμε­ται με αυστηρά εξατομικευ­μένα κριτήρια και εξονυχιστι­κή προσωπική εξέταση του αιτούντος, ώστε να ελέγχε­ται η πίστη του στο Ελληνικό Έθνος και την ελληνική Πα­τρίδα, η αφομοίωσή του στον τρόπο ζωής και στις αξίες του λαού μας, η αφοσίωσή του στη γη που τον φιλοξενεί και ακόμη και η διάθεση θυσίας του γι’ αυτή, με πρώτιστο κρι­τήριο τον σεβασμό στην ταυ­τότητα του λαού μας και την έννομη τάξη. 

*Ο Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης ,είναι Δικηγόρος και Πρόε­δρος της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια