Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 04-04-2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 11932


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 της υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτης 12.925,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 11930/2019 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων για δύο έτη. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 19 άρθρ. 43 Ν. 4605/2019, ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α΄).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα από τα τμήματα με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 40/2018 μελέτης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ και συγκεκριμένα:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης στο διαδίκτυο της σύμβασης. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr ή μπορούν να ενημερώνονται στην ταχυδρομική δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, αρμόδια υπάλληλος κ. Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 27413-62808, 
Fax. 27413-62830, e-mail: e.kamtsiora@korinthos.gr. 
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 – ΚΙΑΤΟ

Τ.Κ. 202 00 Αρ. Πρωτ. 3989

Κιάτο 4-4-2019

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο:

Με την 534/11-11-2011 απόφασή του, προέβη στην τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης Κιάτου στο οικοδομικό τετράγωνο 24, συγκεκριμένα στη δημιουργία πεζοδρόμου, στο εσωτερικό του ανωτέρω τετραγώνου, ο οποίος ξεκινά βορειοανατολικά από την οδό Αριστοτέλους και καταλήγει νοτιοανατολικά στην οδό Ιπποκράτους, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα. Τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός (15) δέκα πέντε ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στις εφημερίδες:

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΟΤΑΡΑ 1 

ΤΗΛ: 2741025116

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Τ.Κ. 20131

e-mail : KynSylkor@Yahoo.gr


Πρόσκληση Μελών σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο Κυνηγετικός Σύλογος Κορίνθου καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 05/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄ π.μ. με θέματα :
1) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018
2) ΟικονομικόςΠροϋπολογισμός έτους 2019
3) Διοικητικός Απολογισμός
4) Αρχαιρεσίες
5) Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα επεναληφθεί στις 12-05-2019 την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και με ίδια θέματα
Οι αιτήσεις για τις υποψηφιότητες θα γίνινται δεκτές από 08/04/2019 έως 19/04/2019 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 10.00΄ έως 13.00΄ στο γαφείο του Συλλόγου. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
   
ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
       
       
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια