Header Ads

«Ξύνονται» ξανά οι Τούρκοι για επαναδιαπραγμάτευση της «Συνθήκης της Λωζάνης» (Φ. 1846)

Ελληνικός «φραγμός» στα τουρκικά σχέδια για Αιγαίο-Μεσόγειο

 

 


Οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της Συνθήκης της Λωζάνης θα υπονομεύσει ανα­πόφευκτα την ειρήνη, τη σταθε­ρότητα και την ισορροπία που παρέμεινε αναλλοίωτη εδώ και έναν αιώνα στο Αιγαίο, την ΝΑ Μεσόγειο και την ευρύτερη πε­ριοχή. Ητουρκική «πρεμούρα» για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης είναι γνωστή εδώ και καιρό, αφού αυτή αποτελεί φραγμό στα τουρκικά αναθε­ωρητικά σχέδια σε βάρος της χώρας μας σε Αιγαίο και ΝΑ Μεσόγειο.

Τουρκικό ΜΜΕ επανέρχεται στο θέμα με σχετικό του άρ­θρο, αναφέροντας ότι τάχα «Η Ελλάδα λέει ότι η συνθήκη της Λωζάνης «μπορεί να διαπραγ­ματευτεί» στην 100ή επέτειο «,πράγμα που φυσικά δεν ισχύει.Κυριότερα σημεία του εν λόγω άρθρου είναι κατά την εκτίμησή μας τα ακόλουθα:

«Εκπληκτικές δηλώσεις προήλθαν από την ελληνι­κή πτέρυγα για τις σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας, οι οποί­ες αμβλύνθηκαν μετά τους σεισμούς στην Καχραμανμά­ρα;. Ο πρώην πρέσβης και σύμβουλος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Πα­ναγιώτης Λοακιμίδης δήλωσε ότι τα χωρικά ύδατα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντι­κείμενο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία.

Με αφορμή την 100ή επέτειο της Συνθήκης της Λωζάνης, διοργάνωσε συνέδριο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑ­ΜΕΠ) στην Αθήνα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο, η Πρόεδρος της Ελλάδας Κατερίνα Σακελαρο­πούλου τόνισε ότι η Συνθήκη της Λωζάνης εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία τόσο για την περιοχή όσο και για τον κόσμο, αναφέρει το Anadolu.

«Η Συνθήκη της Λωζάνης έχει σημαντικό ρόλο στην εξα­σφάλιση της Ειρήνης»

Δηλώνοντας ότι η συνθή­κη της Λωζάνης συνέβαλε καθοριστικά στη χάραξη των συνόρων στην εγγύς γεωγρα­φία και τη Μέση Ανατολή, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δη­μοκρατίας Σακελαροπουλού ,υπογράμμισε ότι η συνθήκη έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης στον απόηχο του Πρώτου Παγκο­σμίου Πολέμου.

Δήλωσε επίσης ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της συνθήκης ήταν η ανταλλα­γή πληθυσμών μεταξύ Τουρ­κίας και Ελλάδας και είπε, «Υπάρχουν πολύ λίγες συν­θήκες που είναι τόσο συνεχείς όσο η Λωζάνη. Τα υπογράφο­ντα κράτη επιδίωξαν σταθε­ρότητα καταλήγοντας σε μια συμφωνία που επανακαθορί­ζει τα σύνορα και την εδαφι­κή κυριαρχία. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της θα υπονομεύσει αναπόφευκτα την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ισορροπία που παρέμεινε αναλλοίωτη εδώ και έναν αιώ­να».

Οι δηλώσεις Βενιζέλου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυ­βέρνησης και Υπουργός Εξω­τερικών της Ελλάδας, δήλωσε ότι η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν καθοριστικής σημασίας για την εθνική ταυτότητα και την οικοδόμηση του κράτους, τόσο για την Τουρκία όσο και για την Ελλάδα.Επισημαίνο­ντας ότι οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952, ο Βενιζέλος είπε ότι για να επιλυθούν οι διαφορές μετα­ξύ των δύο χωρών θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και αίσθηση ιστορίας και γεωγραφίας.«Υπάρχει δυνα­μική, αυτή η δυναμική πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφε­λος και των δύο χωρών και της περιφερειακής σταθερότη­τας», είπε ο Βενιζέλος.

Η επίσημη θέση της Ελλά­δας για τα χωρικά ύδατα (Αιγι­αλίτιδα ζώνη)

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού ΥΠΕΞ, αναφο­ρικά με τη θέση της Ελλάδας για την αιγιαλίτιδα ζώνη ανα­φέρονται:

«Το εύρος της αιγιαλίτι­δας ζώνης της Ελλάδας ορί­στηκε το 1936 στα 6 ναυτι­κά μίλια από την ακτή (Ν. 230/1936 και μεταγενέστερο Ν.Δ. 187/1973). Διατηρήθηκε, εντούτοις, ρητώς το όριο των 10 ναυτικών μιλίων αιγιαλίτι­δας ζώνης όσον αφορά στον εναέριο χώρο, βάσει της προ­γενέστερης νομοθεσίας (Δι­άταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με τον νόμο 5017/1931).

Βάσει εθιμικού κανόνα του Δικαίου της Θάλασσας, που ενσωματώνεται και στη Σύμ­βαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα δικαιού­ται να επεκτείνει μέχρι τα 12 ν.μ. την αιγιαλίτιδα ζώνη της. Το δικαίωμα επέκτασης του ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ν.μ. είναι κυριαρχι­κό και ασκείται μονομερώς και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό ή εξαίρεση και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως από τρίτα κράτη (το άρθρο 3 της Σύμ­βασης, που ενσωματώνει κα­νόνα εθιμικού δικαίου, ουδέ­να περιορισμό ή εξαίρεση ως προς το δικαίωμα αυτό θέτει).

Η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων κρατών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει προσδιορίσει το εύρος της αι­γιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. Η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει, ήδη από το 1964, την αιγιαλί­τιδα ζώνη της στα 12 ν.μ. στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσό­γειο.

Η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (Ν. 2321/1995) δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσ­σεται να ασκήσει σε οιοδήπο­τε χρόνο το δικαίωμά της να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ν.μ.Αποτελεί, επίσης, αναγκαία προϋπόθε­ση για την ουσιαστική βελτί­ωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και τη μείωση της έντασης. Είναι προφανές ότι οι προσπάθειες εξομάλυνσης των σημείων τριβής και ειρη­νικής επίλυσης των διαφορών δεν μπορούν να ευοδωθούν υπό το κράτος απειλής πολέ­μου.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια