Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ (Φ.1833)

Η Κύπρος γίνεται η βάση για τη μεταφορά Ισραηλινού φυσικού αερίου στην ΕΕ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζει τον East Med μαζί με την ΕλλάδαΠηγή: 5Apostagma.gr Γιώργος Μοτσάκος 14.3 292368


Τι θα πράξει η Άγκυρα σε ό­λα αυτά τα σχέδια στα οποί­α δεν συμμετέχει η ίδια-Ο α­γωγός και όλες οι υποδομές θα υποστηρίζονται στρατιωτικά λόγω του περιστατικού στον Nord Strream. Από την Ιταλία στην οποία ταξίδεψε ο Ισραη­λινός πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των επόμενων εξελίξε­ων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες αφορούν άμεσα τόσο την Λευκωσία όσο και την Α­θήνα, μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Νετανιάχου μίλησε για μεγάλα σχέδια της χώρας του, στα οποία όμως συμπεριλαμ­βάνονται Κύπρος και Ελλάδα, λόγω της αδήριτης ανάγκης των Ισραηλινών νa εφοδιά­σουν με φυσικό αέριο την Ευ­ρώπη, μετά την εκδίωξη των Ρώσων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα τεραστίων διαστάσε­ων παιχνίδι με έπαθλο την Ευ­ρώπη, που αποτελεί τον ιδανι­κό πελάτη, αυτή την ταραγμέ­νη γεωπολιτικά, πολιτικά, και στρατιωτικά περίοδο, που δια­νύουμε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο Νετανιάχου θέλει να φτιά­ξει έναν ευρωπαϊκό κόμβο φυ­σικού αερίου και πετρελαίου. "Σήμερα," σε συνομιλίες με κυ­βερνητική αντιπροσωπεία από την Ιταλία, ο Ισραηλινός πρω­θυπουργός Νετανιάχου ανα­κοίνωσε την ανάγκη δημιουρ­γίας υποδομής στην Κύπρο για τη μεταφορά του αναφέ­ρει η πηγή. Μέσα σε όλα αυ­τά το κύριο πλάνο αφορά East Med, ο οποίος είναι σε πλήρη ισχύ και πολύ σύντομα αναμέ­νουμε αποτελέσματα, σε Ελ­λάδα, Ισραήλ και Κύπρο ή μέσω του αγω­γού EastMed.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφα­το ιταλικό δημοσίευμα θέλει το 2023 να είναι έτος εξελίξε­ων για το φαραωνικό έργο του αγωγού EastMed, ο οποίος ε­κτιμάται πως θα μετατρέψει τη νοτιοανατολική Ευρώπη σε κόμβο φυσικού αερίου και θα αναβαθμίσει άρδην τη γεωπο­λιτική ισχύ των εμπλεκόμενων χωρών.Τ

Το ιταλικό δημοσίευμα του InsideOver ανέφερε ότι, «η κυ­βέρνηση Μελόνι στοχεύει σθε­ναρά στην ενίσχυση της ενερ­γειακής ανεξαρτησίας από τη Ρωσία και το 2023 θα μπορού­σε να ανοίξει το δρόμο για ένα στρατηγικό έργο υποδομής για την Ιταλία, τον αγωγό φυσι­κού αερίου EastMed. Το στρα­τηγικό έργο που μπορεί να φέ­ρει φυσικό αέριο στη διαδρο­μή Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα-Ιταλία είναι τώρα υπό ενεργό συζήτηση και θα μπορούσε να εμφανιστεί ως αλλαγή παιχνι­διού στην ανατολική Μεσόγει­ο εάν η Ρώμη ολοκληρώσει το τμήμα Igi-Poseidon από το Αι­γαίο μέχρι την Απουλία».

Η περίοδο που διανύουμε είναι ασταθής, οι κίνδυνοι εί­ναι αρκετοί και σοβαροί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ στην γωνία παραμονεύει η Τουρκία και το καθεστώς Ερντογάν, που αποκλείεται από όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια. Όσο λοιπόν βιαστούν όλες οι χώρες να ξεκινήσουν το έρ­γο της μεταφοράς φυσικού α­ερίου από την Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, την Κύπρο-Ελλάδα στην Ευρώπη, τόσο το καλύτε­ρο για όλους.

ΥΠΕΞ Μεγάλες Βρετανίας:

Αναγνωρίζουμε μόνο ένα κυπριακό κράτοςΤο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερι­κών καθιστά σαφή με επιστολή προς την Εθνική Κυπριακή Ομο­σπονδία ΗΒ τη θέση πως το Λον­δίνο αναγνωρίζει μόνο την Κυ­πριακή Δημοκρατία στην Κύπρο και πως ουδεμία σχέση δεν είχε η κυβέρνηση Σούνακ με την επί­σκεψη στα κατεχόμενα Βρετα­νών Βουλευτών και λόρδων. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη στα κατεχόμενα ολιγομελούς ομά­δας Βρετανών κοινοβουλευτικών προ εβδομάδων, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής είχε απευθύνει επιστολή προς το Foreign Office.

Στην απαντητική επιστολή α­πό το Τμήμα Μεσογείου δίνεται η διαβεβαίωση πως «η κυβέρνη­ση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε καμία επαφή με αυτή την ο­μάδα». Προστίθεται ότι οι επι­σκέπτες στα κατεχόμενα δε ζή­τησαν οδηγίες ή συμβουλές α­πό το Foreign Office πριν από το ταξίδι τους και πως η επίσκεψή τους σε περιοχές που δεν ελέγχο­νται από την κυπριακή κυβέρνη­ση ήταν «ιδιωτική και ανεπίση­μη».

Αναφορικά με ερώτημα του κ. Καραολή περί προειδοποίησης προς βουλευτές να μην επι­σκέπτονται τα κατεχόμενα, το Foreign Office απαντά πως ήδη η επίσημη ταξιδιωτική σύσταση προς Βρετανούς υπηκόους ση­μειώνει πως δεν μπορεί να πα­ρασχεθεί πλήρης προξενική βο­ήθεια στις περιοχές που δεν τε­λούν υπό τον έλεγχο της Κυπρια­κής Δημοκρατίας. «Θα ήθελα να τονίσω πως το Ηνωμένο Βασίλει­ο αναγνωρίζει μόνο ένα κυπρια­κό κράτος - την Κυπριακή Δημο­κρατία Και μόνο μία Κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη Κυβέρνηση», αναφέρει η επιστολή. 
 

Αποκαλυπτική ανάλυση τουρκικού think tank:

Δεν αλλάζουν την αναθεωρητική τους πολιτική έναντι της Ελλάδας


14.3.2023 5Apostagma.gr  
Δεν «παίζονται», θεωρούν ότι τους «όφειλε» ο κόσμος την βοή­θεια μετά τους σεισμούς Οι ίδιοι οι Τούρκοι αναλυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα γράφουμε το τελευταίο καιρό στο Πενταπόσταγμα, ότι δηλαδή η τουρκι­κή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και άλλων χωρών των οποίων η Ά­γκυρα θέλει να ποδηγετήσει α­κόμα και την ύπαρξή τους όπως η Αρμενία, παραμένει ίδια. Μια ανάλυση του καθηγητή Μουράτ Γιεσίλτας, διευθυντή Ερευνών Ασφαλείας στη SETA, το μεγα­λύτερο think tank της Τουρκίας που είναι αποκαλυπτική!

Μπορεί οι σεισμοί να ανάγκα­σαν την Τουρκία να ρίξει τους τόνους αλλά η πολιτική της για παράδειγμα έναντι των νησιών του ανατολικού Αιγαίου που τα θέλει αφοπλισμένα ή την υπόθε­ση του Casus beli στην περίπτω­ση επέκτασης των χωρικών υ­δάτων της Ελλάδας στα 12 ναυ­τικά μίλια, παραμένει απαράλ­λακτη. Είναι δε τόσο έντονος ο μεγαλοϊδεατισμός στην τουρκι­κή αφρόκρεμα που θεωρεί λί­γο πολύ ότι η ανθρωπιστική βο­ήθεια που έφτασε στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της τουρκικής ανθρωπιστικής παρέμβασης σε πολλά σημεία του πλανήτη και της πολιτικής της όπως για πα­ράδειγμα στην υπόθεση των σιτηρών της Ουκρανίας.Τούρκοι:

Ο αμερικανικός 6ος στόλος κάνει πλάτες

στους Έλληνες Θα στείλουμε το Anadolu με 50 drones!
Οι Τούρκοι προτίθενται να χρησιμοποιή­σουν το TCG Anadolu συνοδεία πολεμικών πλοίων της χώρας τους, στην ευρύτερη θαλάσ­σια περιοχή της Κρήτης, περιχαρακώνοντας έ­τσι τα «δικαιώματα» της Τουρκίας στην υπό­ψη περιοχή.

Παράλληλα παρουσιάζουν τις ΗΠΑ-Ελλάδα ότι τάχα καιροφυλακτούν, προκειμένου ανα­λόγως του αποτελέσματος των εκλογών στην Τουρκία, να προβούν σε επέκταση των ΧΥ της χώρας μας, από 6νμ σε 12 νμ, επισημαίνο­ντας την σπουδαιότητα προς τούτο της εκλο­γικής αναμέτρησης για την ασφάλεια της χώ­ρας τους.

Επίσης, εκτιμούν ότι ο Αμερικανικός 6ος
Στόλος και γενικότερα οι δυνάμεις των ΗΠΑ που σταθμεύουν στην Ελλάδα παίζουν τον ρόλο εγγυητή της ασφάλειας της Ελλάδας.Δεν υπάρχουν σχόλια