Header Ads

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ φ.1728

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
 Για την απαξίωση της Ελληνικής γλώσσας

    


Αρχαίαι Σικυών τη 24η Δεκ. 2020 

Κυρία Διευθύντρια 
Κατά την διάρκεια της πανδημίας, εκτός του εγκλεισμού μας και των άλλων απαγορεύσεων, δια την αποφυγήν του συνωστισμού και μη μετάδοσιν της νόσου, μέσω του Τύπου κατέστημεν δέκτες ξενόγλωσσων εκφράσεων, αφορωσών εις την πανδημίαν άνευ της ερμηνείας των είς την ελληνικήν.

Η ελληνική γλώσσα, ως το τέλειον όργανον επικοινωνίας το οποίον εγενήθη εις τον κόσμον έχει την δυνατότητα ερμηνείας πάσης ξένης λέξεως ή εκφράσεως. Προς επίρρωσιν τούτου, πλειάς ξένων όπως, Ακαδημαϊκών , συγγραφέων και επιστημόνων γενικώς, έχουν εκθειάσει δια των πλέον θερμώς λόγων την γλώσσα μας και έχουν τονίσει την αξίαν της και ιδιαιτέρως την ανάγκην εκμαθήσεώς της παγκοσμίως ειπόντες :

Ο Κικέρων Λατίνος ρήτωρ « Ει οι Θεοί διαλέγωνται τη των Ελλήνων γλώττη χρώνατι» (Εάν οι θεοί συνομιλούν χρησιμοποιούν την ελληνικήν).

Ο Βολταίρος διάσημος Γάλλος συγγραφέας « Επιθυμία μου είναι η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών» Η Μαριάννα Μακντόναλντ Αμερικανίς καθηγήτρια ¨Η Ελληνική γλώσσα είναι το μοντέλο όλων των Ευρωπαικών γλώσσεων» Η Ιρίν Κοβέλεβα Ρωσίς Ακαδημαϊκός « Η Ελληνική γλώσσα είναι όμορφη ως ο έναστρος ουρανός» Ο Γκαίτε διάσημος Γερμανός συγγραφέας « Το σύγχρονο δημοτικό τραγούδι των Ελλήνων είναι το ωραιότερο απ΄όσα ξέρουμε εξ απόψεως γλώσσης».

Η Ζακλίν ντε Ρομιγύ Γαλλίς Ακαδημαϊκός « όλος ο κόσμος πρέπει να μάθη Ελληνικά, διότι η Ελληνική γλώσσα μας βοηθά να κατανοήσουμε την δικήν μας γλώσσα» Ο Φρειδερίκος Σαγκρέδο Ισπανός γλωσσολόγος «Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή. Πρέπει να γίνη δεύτερη μητρική γλώσσα της Ευρώπης και πρώτη γλώσσα των καλλιεργημένων ανθρώπων».

Εκτός των ανωτέρω πλήθος πνευματικών ανθρώπων παγκοσμίως επαινεί την γλώσσα μας, οι δε Ισπανοί Ευρωβουλευτές Χεριγκοντία και Ιμάθ είχαν προτείνει εις την Ευρώβουλήν όπως « Η αρχαία Ελληνική γλώσσα γίνη διεθνής ως μητέρα όλων των γλωσσών και η μόνη συμβατή προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστάς προηγουμένης τεχνολογίας».

Η ανάμειξις της γλώσσας μας μετά ξένων εκφράσεων προεκάλεσεν, ως ανέγραψε η ΕΣΤΙΑ την 17ην Δεκεμβρίου εις το κύριον άρθρο της, την αντίδρασιν του καθηγητού και πρώην πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μπαμπινιώτη ως και την Πανελληνίου Ενώσεως Φιλολόγων (ΠΕΦ), οίτινες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου νοθεύσεως της γλώσσης μας υπό ξένων στοιχείων.

Δυστυχώς, το θαύμα αυτό της ανθρώπινης διανοήσεως δεν κινδυνεύει μόνον εκ των ως άνω αναφερθέντων, διότι δέχεται επίθεσιν σφορδοτάτη σκοπόν έχουσα την τελείαν καταστροφή και εξαφάνισίν της.

Το πρώτο πλήγμα εδέχθη υπό τις πρώτες μεταπολιτευτικές «δημοκρατικές» κυβερνήσεις, ότε δια νόμου ψηφισθέντος υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών κατηργήθη από επίσημος γλώσσα του Κράτους η Απλή καθαρεύουσα και καθιερώθη η Δημοτική. Υπουργός της Κυβερνήσεως πρωταγωνιστήσας εις την ως άνω αλλαγήν, υπό ενθουσιαμού διακατεχόμενος είπεν εντός του Κυνοβουλίου μετ΄επάρσεως « από σήμερα πέθανε η καθαρεύουσα» ιδών κατόπιν την βλάβην της γλώσσης από την άφρονα εκείνη πράξιν, μεταμεληθείς ολίγον προ του θανάτου του, ητήσατο συγγνώμης όστις ουδέν ηδύνατο να διορθώση, αφού η πράξις εκείνη αποτελείτε την αφετηρία των κατά την γλώσσας μας επιθέσεων.

Έτερον πλήγμα επήλθε από την μετά την « 18 Οκτώβρη 81» ανάληψιν την εξουσίας από τας σοσιαλιστικάς κυβερνήσεις, αίτινες προχωρήσασαι έτι περαιτέρω επέβαλαν το μονοτονικόν, η εκπαίδευσις των Ελληνοπαίδων υπεβαθμίσθη, αδράνησε η σκέψις των και ωδήγησε αυτούς εις λαξιπενίαν με αποτέλεσμα την αποκοπήν των από τα αριστουργήματα την Ελληνικής Γραμαμτείας, αφού απόφοιτοι του Λυκείου θεωρούν ότι ο Παπαδιαμάντης τα αθάνατα έργα του τα έχει γράψει εις ξένη γλώσσα. Επηκολούθησε προσφάτως η παράσφρησις εις την γλώσσα μας εκφράσεων ή λέξεων ξένων άνευ της εις την Ελληνικήν μεταφράσεώς των.

Εκτός των ανωτέρων η προσπάθεια απαξιώσεως της γλώσσης μας, συνεχίζεται αποβλέπουσα εις την τελείαν αυτήν αποδόμησιν και ει δυνατόν αντικατάστασίν της υπό μιας άλλης, νόθου. Τελευταίως, άνευ αντιδράσεως τινός των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας, της Ακαδημίας και Επιστημονικών Οργανώσεων, παρατηρείται προσπάθεια μέσω της τηλεοράσεως, αντικαταστάσεως των στοιχείων γραφής (γραμμάτων) δια λατινικών τοιούτων. Ούτω βλέπομεν τους τίτλους των επεισοδίων προβαλλομένους επί της οθόνης δια ξένων στοιχείων όπως η τροχός της τύχης γράφεται ¨Ο troxos tis tyxis” όμορφη μέρα κάθε μέρα ¨omorfi mera kathe mera¨ το καφέ της Χαράς ¨to kafe tis xaras¨ τώρα συμβαίνει tora symvainei και άλλα πολλά. Διερωτώμαι αφού η τοιαύτη γραφή μη αποτελούσα μετάφρασιν των τίτλων εις μίαν ξένη γλώσσα π.χ. την αγγλικήν , προς υποβοήθησιν των μη γνωριζόντων την γλώσσα μας, διατί γίνεται; Δεν είναι προσπάθειά, όπως, ο Ελληνικός λαός και ιδίως οι νέοι, συνηθίσουν δια της επεναλήψεως, να χρησιμοποιούν ξένα στοιχεία εις την γραφήν των, οπότε η αποδόμησις και κατάργησις της γλώσσας μας θα έχη επέλθη; Εκεί που δίνεται η χαριστική βολή είναι το διαδίκτυο… Επειδή η γλώσσα είναι η ταυτότητα μας , είναι το στοιχείο το οποίο εκράτησε ζωντανό τον Ελληνισμό εις τα δυσκόλους στιγμάς της ιστορίας του, ας συνεγερθούν οι αρμόδιοι και ιδίως η Ακαδήμια, ίνα επιτύχουν όπως, το θαύμα αυτό, η Ελληνική γλώσσα, διατηρηθή αλώβητος εις τους αιώνες.

Μετα τιμής 
Ανδρέας Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α

Δεν υπάρχουν σχόλια