Header Ads

ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ φ.1721

 

Η κυβέρνησις αγωνιζόμενη απεγνωσμένως όπως τιθασεύσει αφ΄ενός την μάστιγα της πανδημίας...

  


Αρχαία Σικυών τη 23η Νοε. 2020

Η κυβέρνησις αγωνιζόμενη απεγνωσμένως όπως τιθασεύσει αφ΄ενός την μάστιγα της πανδημίας και δεχομένη καθημερινώς τας απειλάς και τας εκνόμους ενεργείας των εξ ανατολών βαρβάρων αφ΄ετέρου, υποχρεούται όπως αντιμετωπίση την απαράδεκτον αντιπολιτευτικήν τακτικήν των άλλων κομμάτων, πρωτοστατούτνων των κομμουνιστών, δια θέματα ήσσονος ή άνευ σημασίας. Τοιαύτον θέμα εδημιούργησεν η αντιπολίτευσις λόγω απαγορεύσεως των συγκεντρώσεων εις το Πολυτεχνείον και της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβείαν δια την μη διασπορά του κορωνοιού.

Οι σύντροφοι Κουτσούμπας και Τσίπρας, τα κόμματα των οποίων έχουν αναλάβει εργολαβικώς και πρωταγωνιστούν κατά την κατ΄έτος τελουμένην εορτήν – παρωδίαν εις τον προαύλιον χώρον του πολυπαθούς Ιδρύματος καταληφθέντες υπό ιεράς αγανακτήσεως και συνεπικουρούμενοι και υπό των λοιπών πολιτικών αρχηγών διεμαρτύοντο εντόνως δια την μη απόδοσιν των οφειλομένων τιμών προς τους ¨ήρωας¨ .

Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, δια της άνευ αντιλόγαν προπαγάνδας των πολιτικών και ιδίως των κομμουνιστικών, έπεισαν τας νεωτέρας ιδίως γενεάς, ότι το ¨Πολυτεχνείο¨ ανέτρεψε την ¨Χούντα¨ και επανέφερε την Δημοκρατία εις την κοιτίδα της. Ουδεμία αντίρρησις. Αλλ΄αυτό έγινε αφού ο ελληνισμός κατέλαβε βαρύτατο τίμημα, την κατάληψις του 40% της ελληνικοτάτης από χιλιάδων ετών Κύπρον. Τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973 ουδεμία ¨Χούντα¨ ανέτρεψεν αφού αυτή είχεν αποσυρθεί και είχε αναθέσει την διακυβέρνησι της χώρας την 8ην Οκρωβρίου 1973 εις πολιτικήν κυβέρνησιν υπό τον Σ. Μαρκεζίνη, με εντολήν όπως προκήρυξη την διεξαγωήν ελευθέρων εντός τριμήνου εκλογών, τας οποίας είχεν αποφασίσει όπως ανακοίνωση δια διαγγέλματός του προς τον Ελληνικόν λαόν την 26ην Νοε. 1973 με ημερομηνία διεξαγωγής την 24ην Φεβρουαρίου 1974.

Ουδέν δυστυχώς των ανωτέρω συνέβη, διότι η κυβέρνησις αυτή ανετράπη την 25ην Νοε. 1973 υπό του ανόητου και παρανοϊκού Ιωαννίδη οργάνου των Αμερικανών όπως και των ιδίων έργον ήταν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ούτω ανεκόπη η ομαλή πορεία προς τον ακδημοκρατισμό και την ¨αποχουντοποίηση¨ , την οποία η ίδια η δικτατορία είχε οργανώσει.

Μετά την 25ην Νοε. 1973 επηκολούθησε η αλλοπρόσολος διακυβέρνησις Ιωαννίδη καταλείξασα εις την αποτυχημένη κατά του Μακαρίου επιχείρησιν της 15ης Ιουλίου 1974, η διαφυγή του τελευταίου τη βοήθεια των Αγγλων εις Πάφον, Μάλταν, Λονδίνον, ίνα καταλείξη εις Ν. Υόρκην όπου από του βήματος του ΟΗΕ εκάλεσεν τους ασπόνδους εχθρούς του γένους όπως επέμβουν , ως προστάτις δύναμις, δια να απελευθερώσουν την Κύπρον από την κατοχή των Ελλήνων. Σημειωθείτο ότι προστάτις δύναμις της• Κύπρου την οποίαν η Τουρκία είχε πωλήσει εις τους Αγγλους το 1878, εγένετο η τελευταία το 1959 δια των συνθηκών Ζυρίχης – Λονδίνου υπογραφείσαν υπό των εθναρχών Καραμανλή και Μακαρίου. Του μεν πρώτου όπως αποπληρώση το χρέος του, προς τους κίναιδους του Λονδίνου και τους γκάνστερς της Αμερικής, δια την πρωθυπουργοποίησιν του το 1955 μετά τον θάνατον του Στρατηγού Παπάγου, του δε δεύτερου ίνα παραμένη ισοβίως Πρόεδρος της Κύπρου. Εν τη αμέτρω εξάρσει του, Μακάριος εθεώρησε ευτόν μέγαν ηγέτη, ταχθείς με το μέρος των αδεσμεύτων αλλά και του αντιπάλου προς την Αμερική μπλοκ κινδυνεύουσα να μετατραπή υπό του αρχομανούς εκείνου εις ¨Κούβα¨ της Μεσογείου, ήτοι αντίθετον προς τα εν τη Μέση Ανατολή συμφέροντα του ελεύθερου κόσμου και δη της Αμερικής .

Τούτων ούτως εχόνταν, τα γεγονότα του Πολυτεχνείον, έργων ξένων Μυστικών Υπηρεσιών, αποτελούν μέρος σχεδίου εντάξεως της Κύπρου εις το στρατόπεδον των Δυτικών Δυνάμεων, με αποτέλεσμα το μάρμαρο να το πληρώση ακριβά ο Ελληνισμός. Είναι επί τέλους καιρός όπως παύση ο εμπαιγμός του λαού και ιδίως των νέων κάθε 17ην Νοεμβρίου . με το αιματοβαμένο Εθνικό Σύμβολο, του ¨ήρωας¨ και την αδικοχαμένη ΗΛΕΝΙΑ.

Μετά τιμής 

Ανδρέας Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια