Header Ads

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ φ.169921 Ιουνίου: ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μετά τήν κλήση των πρώτων μαθητών, ό Χριστός περιόδευε όλη τή Γαλιλαία. Δίδασκε στίς συναγωγές τών Ιουδαίων, κήρυττε τό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τόν ερχομό τής Βασιλείας του Θεοΰ καί γιάτρευε τους ανθρώπους άπό κάθε ασθένεια καί κάθε αδυναμία (Ματθ. 4,18-23). Ό Χριστός κήρυττε σέ συγκεκριμένο τόπο. Οι συναγωγές γιά τους Ιουδαίους ήταν κάτι αντίστοιχο μέ τους σημερινούς ναούς γιά εμάς. Ή ιουδαϊκή λατρεία στή συναγωγή περιελάμβανε τήν ύμνωδία στον Θεό καί τή διδαχή του λόγου του Θεοϋ. Διαβαζόταν ή Βίβλος καί ερμηνευόταν τό θέλημα του Θεοΰ, μέ βάση τό όποιο οι Ιουδαίοι καλούνταν νά πορευθούν στή ζωή τους. Ό Χριστός αξιοποιεί τόν χώρο, τήν παράδοση, τόν τρόπο μέ τόν όποϊο οι Ιουδαίοι είχαν οργανώσει τή θρησκευτική τους ζωή, γιά νά κομίσει σ’ αυτούς τό μήνυμα τής Βασιλείας τοΰ Θεοϋ, άλλα καί νά θεραπεύσει έκεΐ πού γνώριζε ότι συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι, όλους εκείνους πού είχαν ανάγκη, νά τους δείξει δηλαδή τό έλεος καί τήν ευσπλαχνία τοΰ Θεοϋ. Δέν καταργεί ό Χριστός τόν τρόπο τών Ιουδαίων, ούτε τόν τόπο. Τους προετοιμάζει όμως, καί μαζί μ’ αυτούς καί όλο τόν κόσμο, γιά τή μεγάλη αλλαγή: ή λατρεία τοϋ Θεοϋ δέν θά είναι μόνο ύμνωδία ή κήρυγμα, άλλα θά περιλαμβάνει καί τήν προσφορά τοϋ σώματος καί τοϋ αίματος τοϋ Χρίστου γιά τή συγχώρηση τών αμαρτιών καί τήν αιώνια ζωή. 

Ή Εκκλησία καί ό ναός αποτελούν, λοιπόν, στην πορεία τής πίστης τή νέα συναγωγή. Τί ζητούμε όμως άπό τόν Θεό κάθε φορά πού εισερχόμαστε στον ναό του; Τί ζητούμε άπό τήν Εκκλησία, όταν υποστηρίζουμε ότι ανήκουμε σ’ αυτήν; 

Τί πιστεύουμε γιά τήν Εκκλησία; 

Γιά κάποιους ή Εκκλησία λειτουργεί ώς ευκαιρία νά ικανοποιήσουν τίς υλικές τους ανάγκες. Κάποιοι δέν έχουν καλό λογισμό οϋτε γιά τους συνανθρώπους τους οϋτε γιά τόν κλήρο. «Αλλοι ζητούν άπό τήν Εκκλησία νά αλλάξει, νά γίνει πιό σύγχρονη, καί μέχρι νά γίνει αυτό, επιλέγουν τήν αποχή ή τήν περιστασιακή παρουσία τους εντός της. «Αλλοι βλέπουν τήν Εκκλησία ώς φορέα πολιτισμού, παράδοσης καί ιστορίας. Τή θέλουν νά λειτουργεί ώς ένα μουσείο του παρελθόντος, τό όποιο θά διαφυλάσσει κειμήλια, τελετές, εικόνες μιας άλλης εποχής. «Αλλοι, οι όποιοι ζοΰνε άπό τήν Εκκλησία, θέλουν τή δικαίωση τους άπό αυτή. Παρασυρμένοι άπό τή φιλοδοξία τους, έχουν τήν αίσθηση ότι έάν ή Εκκλησία δέν έχει τήν ϊδια άποψη μέ αυτή πού έχουν εκείνοι, δέν κάνει τίς επιλογές πού θέλουν αυτοί, τότε μπορούν νά απορρίπτουν τους πάντες καί τά πάντα καί νά καθιστούν τόν εαυτό τους τό κριτήριο καί τό κέντρο τοϋ κόσμου. 

Ή πίστη, λόγος αληθείας

 Ό Χριστός εισερχόταν στίς συναγωγές. Συζητούσε μέ τους Ιουδαίους, αφουγκραζόταν τους λογισμούς τους καί τους έδινε απαντήσεις. Τό ϊδιο συμβαίνει καί σήμερα, άλλα καί σέ κάθε εποχή, μέ τήν Εκκλησία. Αποστολή της Εκκλησίας είναι όσους έρχονται σ’ αυτή νά τους κατηχεί καί νά τους αποκαλύπτει τόν λόγο της Αληθείας, πού είναι ό Χριστός, νά τους δίδει τή χαρά νά ακούνε καί νά βιώνουν τό Ευαγγέλιο, δηλαδή τό μήνυμα τής Βασιλείας τοΰ Θεού, ή οποία «εντός ημών έστι», άλλα καί νά τους θεραπεύει άπό κάθε αδυναμία ψυχική, πνευματική, άλλα καί σωματική, διά της θαυματουργίας της πίστης, της δύναμης πού οι «Αγιοι της μας προσφέρουν, της αγάπης πού διακηρύττεται σε κάθε σύναξη. 

Ό χριστιανός προσφέρει και προσφέρεται 

Αληθινός χριστιανός είναι αυτός πού αναζητεί τόν λόγο καί, πρωτίστως, τόν Λόγο. Είναι αυτός πού θέλει νά ζήσει σύμφωνα μέ τό Ευαγγέλιο καί νιώθει τή χαρά της Βασιλείας του Θεού, ακόμη κι αν ό κόσμος βρίσκεται σέ κρίση. Είναι αυτός ό όποιος βρίσκει στην Εκκλησία τό λίγο ή τό πολύ, εϊτε τό υλικό είτε τό πνευματικό, καί προσφέρει καί προσφέρεται. Αληθινός χριστιανός είναι αυτός πού επεξεργάζεται τά μηνύματα της πίστης, τά συζητά, προβληματίζεται, ζητά ή Εκκλησία νά είναι ζωντανή, άλλα έπ’ ούδενί απορρίπτει τά πρόσωπα καί τους θεσμούς. Σέβεται τους αλιείς των ανθρώπων. Αληθινός χριστιανός τελικά είναι αυτός ό όποιος γίνεται ό ϊδιος συναγωγή γιά νά κατοικήσει ό Χριστός. Ή καρδιά του, ή ύπαρξη του, ό νους του, κάθε τί, προσφέρεται στον Χριστό, ώστε ολόκληρη ή ζωή του νά μετατρέπεται άπό τό «βάλλειν άμφίβληστρον», άπό τό νά ρίχνει τά υλικά δίχτυα γιά τήν εξεύρεση τροφής, στό «βάλλειν αρχήν μετανοίας καί αγάπης», γιά νά βρει τήν πνευματική τροφή καί ζωή. Καί τότε γίνεται ύπαρξη πού αγαπά, συγχωρεί καί ανοίγεται όχι μόνο προσευχητικά, άλλα καί στην επιείκεια καί τή φροντίδα γιά τους άλλους, ακόμη καί γ΄ αυτούς πού δεν καταλαβαίνουν καί δέν ζούνε την αλήθεια. Ό χριστός θυσιάστηκε γιά όλους τους ανθρώπους. «Ας ζητήσουμε στην Εκκλησία τόν Χριστό καί τή ζωή καί άς μεταδώσουμε αυτό τό μήνυμα ζωής αιωνίου σε όλους! 

π,Θ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια