Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων

Του Χρ. Φαραντάτου

Υποστράτηγου ε.α.


Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την θεομητορικήν εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Η Θεόπαις Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία προσάγεται υπό των ευσεβών γονέων Της Ιωακείμ και Άννης, εις τον ναόν του Σολομώντος, όπου παρεμένει εκεί επί 12 συναπτά έτη, μέχρις ότου ενυμφεύθη τον Ιωσήφ.

Ο καθαρότατος αυτός ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, εισάγεται εις τον οίκον Κυρίου και ως τριετίζουσα δάμαλις εισέρχεται εις τα άγια των αγίων.

Σήμερα, όμως, το φιλόχριστον Έθνος των Ελλήνων τιμά και εορτάζει και τας Ενόπλους Δυνάμεις του (Ε.Δ.), διότι η Πολιτεία καθιέρωσε την Παναγία μας πολιούχον των Ε.Δ. της χώρας, καθ’ όσον θεωρείται Προστάτις και βοηθός του Γένους των Ελλήνων και υπέρμαχος στρατηγός, που συμβάλλει στις νίκες των πολεμικών  μας αγώνων.           

Διπλήν, λοιπόν, εορτήν πανηγυρίζει η χριστιανική Ελλάς, αγαλλομένη και εν κατανύξει και ευφροσύνη βοώσα το χαίρε προς την αγνή Παρθένο, αλλά και προς τις ευκλεείς και ενδόξους Ε.Δ. μας, που εξασφαλίζουν, υπό την κραταιά Της σκέπη, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της πατρίδος.

Οι Ε.Δ. αποτελούν την χαλύβδινη ασπίδα του Έθνους έναντι πάσης εχθρικής επιβουλής, αλλά και την εκλεκτή μερίδα του ελληνικού λαού, παραμένουσες πάντοτε προσηλωμένες στο καθήκον και στην υψηλήν αποστολή τους.

Η πολεμική ετοιμότης των είναι αδιαμφισβήτητος, η ισχύς των και η αποτρεπτική των δύναμις είναι ικανές να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν οιανδήποτε απειλή, συμβάλλουσες αναμφιβόλως στην άσκηση επιτυχούς εξωτερικής και εθνικής πολιτικής.

Ο ελληνικός λαός, στερρώς αφοσιωμένος στα πολύτιμα αγαθά της ελευθερίας και της ειρήνης, επενδύει εκ του υστερήματός του και παρά την σημερινή οικονομική κρίση μεγάλα ποσά στις Ε.Δ. του, δια την προμήθεια όπλων και συγχρόνου παντοειδούς στρατιωτικού υλικού, ώστε να είναι πάντοτε ισχυρές και ετοιμοπόλεμοι.

Ουδείς αμφιβάλλει, ότι οι Ε.Δ. της χώρας πάντοτε εστάθησαν, τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρήνη, στο ύψος της εθνικής των αποστολής. Έχουν δοξάσει κατ’ επανάληψη τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν δάφνες στα πεδία των μαχών κατά ξηράν και θάλασσα, φανείσες άξιες της υψηλής αποστολής των, αλλά και αυτής ταύτης της Πατρίδος. Κατ’ επανάληψη η ανθρωπότης υπεκλίθη προ του ηρωισμού και της αυτοθυσίας των Ελληνικών Ε.Δ., ασχέτως εάν τα στενά συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων δεν έδειξαν την δέουσα ευγνωμοσύνη και δεν ετήρησαν τις μεγάλες υποσχέσεις των προς την Ελλάδα.

Είναι εντροπή δια την ανθρωπότητα η πανταχόθεν εκδηλουμένη κωλυσιεργία δια την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και να ανέχονται οι μεγάλοι μας σύμμαχοι την κατάκτηση της Κύπρου, ούσης μέλους των Ηνωμένων Εθνών (H.E.) και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (E.E.) από τις τουρκικές δυνάμεις. Είναι αίσχος να παραμένη η Βόρειος Ήπειρος, την οποία εντός μιας εικοσιπενταετίας τρις απηλευθέρωσεν ο ελληνικός στρατός, υπό το πέλμα των τυράννων της Αλβανίας, που έχουν θέσει ως εθνικόν σκοπόν τον εξαφανισμόν της ελληνικής μειονότητος δι’ όλων των μέσων.

Η εθνική προδοσία επί του Μακεδονικού Ζητήματος θα αποτελεί εσαεί στίγμα εις την ελληνικήν ιστορίαν, ιδιαιτέρως η καινοφανής αντίληψις περί δήθεν «μακεδονικής» γλώσσης και «μακεδονικού» έθνους. Άπαντες οι ανιστόρητοι, φανεροί ή κρυφοί εχθροί της Ελλάδος, τηρούν σιωπήν ιχθύων και επιχαίρουν διά την εξωπραγματικήν, αυθαιρέτον και ταπεινωτικήν διά την χώραν μας αυτήν συμφωνίαν.
Ποία η δικαίωσις και η ανταμοιβή της Ελλάδος, όταν οι Ε.Δ. της ηγωνίσθησαν με ανδρεία, αυταπάρνηση, θάρρος, γενναιότητα και περιφρόνηση προς τον θάνατον στο πλ

Δεν υπάρχουν σχόλια