Header Ads

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ : «Οι Βρυξέλες παρεμβαίνουν στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών- μελών. Να αλλάξει η δομή & η πολιτική της Ευρωζώνης»


Του Νότη Μαριά

Οι Βρυξέλες παρεμβαίνουν στις κυβερνήσεις των κρατών- μελών, σε βάρος των κυριαρχι­κών τους δικαιωμάτων, επεσή­μανε ο Προέδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ- Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Ευ­ρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, στο πλαίσιο των παρεμ­βάσεών του για το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών» και την «Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομι­σματικού Ταμείου», στην Ολομέ­λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στο Στρασβούργο, την Τε­τάρτη 13/3/2019. 
Οι θεσμοί όπως το Ευρωπα­ϊκό Εξάμηνο και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως το Συμβούλιο και η Κομισιόν, λει­τουργούν ως εργαλεία για την επιβολή της οικονομικής πολιτι­κής στα κράτη-μέλη, παρεμβαί­νοντας στις αποκλειστικές τους αρμοδιότητες. Μέσω του Ευρω­παϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊ­κή Ένωση υπαγορεύει στα κρά­τη-μέλη την οικονομική πολιτι­κή και μάλιστα την πολιτική της λιτότητας και της βίαιης δημοσι­ονομικής προσαρμογής, αν και δεν ανήκει στις αρμοδιότητές της, τόνισε ο Νότης Μαριάς. 
Κάλεσε, δε, τις Βρυξέλες να περιοριστούν στην άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων και να αφήσουν τις πολιτικές για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τους μισθούς στα κράτη-μέλη 
Ο Έλληνας Βουλευτής επί της ουσίας έθιξε το μείζον ζή­τημα της παρέκκλισης από τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και του δημοκρατικού ελ­λείμματος από τον τρόπο λει­τουργίας των οργάνων της, σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών. Πολύ πε­ρισσότερο σε συνδυασμό με την τιμωρητική τακτική που ε­φαρμόζεται από τις αγορές για όσες κυβερνήσεις δεν συμμορ­φώνονται με την υπαγορευόμε­νη πολιτική. 
Την πολιτική της σκληρής λιτότητας υπηρετεί και η δημι­ουργία του Ευρωπαϊκού Νομι­σματικού Ταμείου, στα χνάρια του ΔΝΤ, που φτωχοποίησε τον Ελληνικό λαό. Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκός μηχανισμός τύπου ΔΝΤ. Αυτό που χρειάζεται είναι να χτυπηθούν οι αιτίες που προ­κάλεσαν τη φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης.. Να αλλάξει η δομή και η πολιτική της Ευρω­ζώνης, που εξυπηρετεί τα γερ­μανικά συμφέροντα, εξήγησε ο Νότης Μαριάς και πρότεινε: 
να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας 
να μετατραπεί η ΕΚΤ σε ύ­στατο δανειστή 
να αποκεντρωθεί το Ευρω­παϊκό Σύστημα Κεντρικών Τρα­πεζών και 
τα κράτη μέλη να ανακτή­σουν τη νομισματική τους κυρι­αρχία μέχρι του ποσοστού συμ­μετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ
Κατά την τοποθέτησή του ο Νότης Μαριάς επεσήμανε: «Κυ­ρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Εξά­μηνο είναι ένα σύστημα μέσα α­πό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένω­ση, κυρίως το Συμβούλιο και η Κομισιόν, παρεμβαίνουν στις α­ποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, διότι η οικονομι­κή πολιτική δεν έχει καμία σχέ­ση με τις αρμοδιότητες της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης. Ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών- μελών. Και μέσα από το σύστη­μα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτό που γίνεται είναι οι Βρυ­ξέλλες, επί της ουσίας, να υπα­γορεύουν τη δικιά τους οικονο­μική πολιτική στα κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν την πολιτική λιτότητας και βίαι­ης δημοσιονομικής προσαρμο­γής. Έχει άραγε καμιά αρμοδι­ότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση επί των συνταξιοδοτικών συστημά­των; Καμία. 
Και όμως, με τις κατευθύν­σεις που δίνει, διαμορφώνει κλί­μα. Κι αν υπάρχουν κυβερνήσεις που ενδεχόμενα αντιδρούν, τό­τε μπαίνουν στην black list των αγορών. Είναι, λοιπόν, ένας τρό­πος με τον οποίο παρεμβαίνουν οι Βρυξέλλες σε βάρος των κυ­ριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Καλό θα είναι οι Βρυξέλλες να ασκήσουν τις δι­κές τους αποκλειστικές αρμοδι­ότητες και να αφήσουν τα υπό­λοιπα θέματα να τα ασκούν τα κράτη μέλη, και για την πολιτική των μισθών και για την πολιτική των συντάξεων». 
Μιλώντας για τη δημιουρ­γία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, υπογράμμισε: «Κύρι­ε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολύ μελάνι έχει χυθεί για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στα χνά­ρια του μισητού Διεθνούς Νομι­σματικού Ταμείου, που διέλυσε ολόκληρες χώρες και κοινωνίες με τελευταίο θύμα του το πει­ραματόζωο η Ελλάς. Αντί, λοι­πόν, να αναζητάτε μηχανισμούς τύπου ΔΝΤ που φτωχοποίησε τον Ελληνικό λαό, καλό θα εί­ναι να χτυπηθούν οι αιτίες που οδήγησαν τις χώρες της ευρω­ζώνης στον κίνδυνο και στην πτώχευση. Μία είναι η βασική αιτία και αυτή είναι η δομή αλ­λά και η πολιτική της ευρωζώ­νης. Ευρωζώνη που έχει δομη­θεί για να εξυπηρετεί τα γερμα­νικά συμφέροντα. Ευρωζώνη η οποία λειτουργεί με βάση τον ζουρλομανδύα του Συμφώνου Σταθερότητας, που επιβάλλει λιτότητα και βίαιη δημοσιονο­μική προσαρμογή. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας, να με­τατραπεί η ΕΚΤ σε ύστατο δανει­στή, να αποκεντρωθεί το Ευρω­παϊκό Σύστημα Κεντρικών Τρα­πεζών, και τα κράτη μέλη να α­νακτήσουν τη νομισματική τους κυριαρχία μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαι­ο της ΕΚΤ». 

* Ο Νότης Μαριάς είναι Ευ­ρωβουλευτής και Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Είναι Καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένω­σης στο Τμήμα Οικονομικών Ε­πιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και δικηγόρος στον Ά­ρειο Πάγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια