Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘEΜΑΤΑ : Το σύνδρομο Παπακώστα στην ΝΔ


* ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

Από τη μια μεριά, έχεις μια αδίστακτη συμμορί­α που κυβερνά την Ελλά­δα την τελευταία τετραετί­α. Από την άλλη, έχεις μια Νέα Δημοκρατία φοβική, α­πολογούμενη και διαρκώς αναζητούσα την επιδοκιμα­σία της Αριστεράς. Και όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η Νέα Δημοκρατία είναι ακό­μα στην αντιπολίτευση. 
Φαντασθείτε τι έχει να γίνει όταν η Νέα Δημοκρα­τία θα είναι στην κυβέρνη­ση και θα αρχίσει να δέχε­ται επιθέσεις από τα αρι­στερά. Το γνωστό ενοχικό σύνδρομο φτάνει στο απο­κορύφωμά του όταν οι νε­οδημοκράτες βρίσκονται στην εξουσία. Εκεί, αισθα­νόμενοι ότι θα πρέπει να διαχειριστούν κάτι που δι­καιωματικά ανήκει στην Α­ριστερά, βγαίνουν τα ενοχι­κά σύνδρομά τους σε όλες τις εκφάνσεις τους. Μιλούν αριστερά, σκέφτονται αρι­στερά και, ακόμη χειρότε­ρα, κυβερνούν αριστερά. 
Θα μπορούσαμε να ονο­μάσουμε το σύνολο όλων αυτών των κλινικών συ­μπτωμάτων ως το σύνδρο­μο Παπακώστα. Η γνωστή πολιτικός, που με τόση ζέ­ση έκανε επίθεση σε ό,τι α­ντιλαμβανόταν πως ξέφευ­γε των στενών ορίων υπο­τέλειας στην Αριστερά, ού­σα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., κατέλη­ξε υφυπουργός σε κυβέρ­νηση της άκρας Αριστεράς, και μάλιστα σε υπουργείο που έχει αναλάβει την προ­στασία δολοφόνων, τρομο­κρατών, μπαχαλάκηδων, κουκουλοφόρων και σκλη­ρών εγκληματιών. 
Το σύνδρομο Παπακώ­στα ήταν πολύ εμφανές στην περίπτωση του κ. Δέν­δια, που είπε: «Δεν είμαστε γκρουπούσκουλο με εθνι­κιστικές κραυγές και λαϊκι­σμούς». Φυσικά, κανείς δεν θα ήθελε τη Ν.Δ. σε αυτή τη θέση. Το πρόβλημα εί­ναι ότι το τι είναι «γκρου­πούσκουλο με εθνικιστικές κραυγές και λαϊκισμούς» ο κ. Δένδιας αφήνει να το ο­ρίσουν οι πολιτικοί αντίπα­λοι. Και πρόσθεσε: «Δεν θα μασήσω τα λόγια μου, υ­πάρχουν κι άλλες τάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατί­α. Προσπαθούμε να είμα­στε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, όμως υπάρχουν ό­ρια». Για τον κ. Δένδια και τους συνοδοιπόρους αυ­τά τα όρια συνεχώς μετα­τοπίζονται όλο και αριστε­ρότερα. Φυσικά, από όσους πάσχουν από το σύνδρομο Παπακώστα στη Ν.Δ. δεν θα ακούσεις ποτέ νύξεις για τα ανοίγματα προς τα αριστε­ρά. Ο κ. Δένδιας δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον αριστερό κ. Τατσόπουλο ή τον οπαδό της φορομπηξί­ας και της πολιτικής ορθό­τητας κ. Θεοχάρη. 
Δείτε με πόση ευκολί­α η Ν.Δ. αποδέχθηκε στα ψηφοδέλτιά της αμετανό­ητους αριστερούς, όπως οι κ. Τατσόπουλος και Θεοχά­ρης, και με πόση ευκολία α­πόκλεισε τον κ. Μπογδάνο, που είχε το μειονέκτημα να είναι ένας κεντροδεξιός. Τι έχουν κάνει, τι έχουν πει και τι πραγματικά πιστεύ­ουν δεν δημιουργούν το παραμικρό πρόβλημα για τους κ. Θεοχάρη και Τατσό­πουλο. Μια χιουμοριστικού τύπου δήλωση από τον κ. Μπογδάνο ήταν αρκετή για τον αποκλεισμό του. Δεν είχε αριστερές περγαμηνές και πιστεύω, και επομένως μέσα στη Ν.Δ. θα μπορού­σε στην καλύτερη των πε­ριπτώσεων να είναι στέλε­χος ή βουλευτής δεύτερης κατηγορίας. 

* Ο Ναπολέων Λιναρ­δάτος, γεννήθηκε και με­γάλωσε στα Βαλσαμάτα/ Φραγκάτα Κεφαλλονιάς. Zεί και εργάζεται στη Νέ­α Υόρκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια