Header Ads

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ : Επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας και διακοπή ενταξιακών διαπραγματεύσεων


Του Νότη Μαριά*

Καθώς οξύνονται οι δι­εθνείς ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και η Κύπρος προχωρά στο πρό­γραμμα αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αε­ρίου και πετρελαίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, αυξάνο­νται οι απειλές της Τουρκί­ας προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Απέναντι στην τουρ­κική θρασύτητα η Ελληνική πλευρά πρέπει να αντιτά­ξει ένα οργανωμένο σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρω­παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο το διήμερο 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 για άλλη μια φορά ζήτησα την επιβολή κυρώσεων κα­τά της Άγκυρας και την δι­ακοπή των ενταξιακών δια­πραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία. 
Έτσι στην πρώτη μου πα­ρέμβαση τη Δευτέρα 10 Δε­κεμβρίου απομυθοποίησα την περίφημη ρήτρα αμυ­ντικής αλληλεγγύης που υ­πάρχει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιση­μαίνοντας ότι «στην περί­πτωση της Ελλάδος βλέ­πουμε ότι το ΝΑΤΟ νίπτει τας χείρας του όταν υπάρ­χουν οι απειλές της Τουρ­κίας, όταν η Τουρκία αμφι­σβητεί τα κυριαρχικά δικαι­ώματα της Πατρίδας μας». Επιπλέον παρά «το γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταλά­βει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βλέπουμε να κάνει τίποτε το ΝΑΤΟ» ενώ «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύ­ει το ίδιο. Δεν είδαμε να υ­πάρχει αποφασιστική στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλί­ου απέναντι στον Ερντογάν, στις απειλές του, σε αυτά τα οποία κάνει, που παραβι­άζει την κυπριακή ΑΟΖ, που αμφισβητεί τα δικαιώματα της Κύπρου, που αμφισβη­τεί τα δικαιώματα της Ελλά­δος, που λέει ότι, αν η Ελ­λάδα επεκτείνει στα δώδε­κα μίλια τα χωρικά της ύδα­τα, αυτό σημαίνει πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αποφασιστική πολιτική στά­ση καταδίκης της Τουρκίας και βεβαίως έμπρακτη στά­ση αλληλεγγύης απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύ­προ». 
Στην δεύτερη παρέμβα­σή μου την Τρίτη 11 Δεκεμ­βρίου 2018 αφού επισήμα­να ότι «η Απόφαση του Ευ­ρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν­θρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Ντεμιρ­τάς που επί της ουσίας δια­τάσσει την απελευθέρωσή του, αποτελεί ένα ράπισμα για τον Ερντογάν, ένα ράπι­σμα για το αυταρχικό καθε­στώς στην Τουρκία» καθώς η χώρα αυτή έχει μετατρα­πεί σε μια απέραντη φυλα­κή, στη συνέχεια κατήγγει­λα για άλλη μια φορά την Τουρκία ως ένα κράτος που απειλεί την Ελλάδα και συ­νεχίζει να κατέχει το 37% του Κυπριακού εδάφους και ζήτησα από την Ευρωβουλή να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, να επιβάλλει εμπάργκο στις εισαγωγές τουρκικών αγροτικών προ­ϊόντων, να σταματήσει κά­θε χρηματοδότηση της Ά­γκυρας και να διακόψει τις ενταξιακές διαπραγματεύ­σεις της ΕΕ με την Τουρκία. 
Ήδη από το 2017, πριν καν την επίσκεψη του «σουλτάνου» στη χώρα μας, έγκαιρα είχα καταγγείλει τις προκλητικές δηλώσεις του και είχα κρούσει τον κώδω­να του κινδύνου για τις ε­πικίνδυνες τακτικές της κυ­βέρνησης Ερντογάν αλλά και για το καθεστώς ατιμω­ρησίας που διέπει τις σχέ­σεις Ε.Ε.-Τουρκίας. Στην Ο­λομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγμα­τοποιήθηκε την 1η Φεβρου­αρίου 2017 στις Βρυξέλλες, καταδίκασα για πολλοστή φορά τις τουρκικές προκλή­σεις στα Ίμια και τις μαζικές παραβιάσεις του Ελληνικού εναέριου χώρου που μόνο την ημέρα εκείνη είχαν α­νέλθει σε 138. Όπως επισή­μανα στην ομιλία μου «ο Ελ­ληνικός λαός δεν ανέχεται τις προκλήσεις της Τουρκί­ας και του Ερντογάν και α­παντά: «Μολών Λαβέ». 
Με δεδομένη την τουρ­κική επιθετικότητα ήδη α­πό τις 17/4/2018 στην Ευ­ρωβουλή στο πλαίσιο του διαλόγου του Εμμανουέλ Μακρόν με τους Ευρωβου­λευτές ζήτησα από τον Μα­κρόν τη δέσμευσή του για σύναψη Ελληνογαλλικού Συμφώνου Αμυντικής Συ­νεργασίας που θα εγγυάται και στρατιωτικά τα Ελληνι­κά σύνορα σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Απευ­θυνόμενος τότε στον Γάλλο Πρόεδρο επισήμανα ότι «η Τουρκία καθημερινά εντεί­νει την επιθετικότητά της κατά της Ελλάδας, παραβιά­ζει τα χωρικά ύδατα της Πα­τρίδας μου, παραβιάζει τον Ελληνικό εναέριο χώρο. Ο Ερντογάν απαιτεί την αλλα­γή της Συνθήκης της Λωζάν­νης, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο». 
Και συνέχισα ρωτώντας τον Γάλλο Πρόεδρο «εάν η Γαλλική Δημοκρατία προτί­θεται να συνάψει με την Ελ­λάδα ένα Σύμφωνο Αμυντι­κής Συνεργασίας, ένα Σύμ­φωνο στρατιωτικής συνδρο­μής προς την Ελλάδα σε πε­ρίπτωση επίθεσης της Τουρ­κίας κατά της Ελλάδας, ένα Σύμφωνο γαλλικής δέσμευ­σης για συνδρομή και προ­στασία των Ελληνικών συ­νόρων που άλλωστε είναι και ευρωπαϊκά σύνορα». 
Ο Μακρόν με την απά­ντησή του έστειλε το μπα­λάκι στην Ελληνική πλευ­ρά η οποία δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο δεν έχει προ­χωρήσει σε σχετική πρωτο­βουλία για έναρξη διαπραγ­ματεύσεων με τη Γαλλία για σύναψη Συμφώνου Αμυντι­κής Συνεργασίας και στρατι­ωτικής συνδρομής σε περί­πτωση τουρκικής επίθεσης. Οψόμεθα καθώς οι καιροί ου μενετοί. 

*Ο κ. Νότης Μαριάς εί­ναι Ευρωβουλευτής, πρό­εδρος του κόμματος « ΑΛ­ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ελλάδα», Κα­θηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια